4. Brief UR vastgoed

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-422

Fax


Datum

7 december 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Vastgoed – realisatie projecten Carré en NanolabGeacht college,


In de interne vergadering van de Universiteitsraad van 5 december 2006 heeft de raad onderstaand concept – besluit met betrekking tot uw verzoek om in te stemmen met de realisatie van de projecten Carré en Nanolab (UR 06-393) geformuleerd. Graag ontvangt de UR in de overlegvergadering van 12 december aanstaande uw reactie hierop.


De Universiteitsraad,

gezien:

Het Vastgoedplan Carré en Nanolab km. 376.570/VGD

De instemmingsbesluiten van 20 mei 2003 en 9 november 2004, waarbij dit voorstel een invulling is van de 2e tranche.

De beantwoording van de vragen van de commissie FV&A

overwegende dat:

De plannen voor Carré en Nanolab de invulling zijn van de huidige behoefte voor de hier te vestigen onderdelen van de faculteiten EWI en TNW.

De benodigde investering vergelijkbaar is met de voorziene investering uit 2003, met dien verstande dat ook de openstaande posten binnen het beoogde budget zijn ingevuld.

De geprognosticeerde ontwikkeling van reserve en liquiditeit deze investering mogelijk maakt.

De huidige plannen geen inzicht bieden in de beschikbaarheid van soort en aantal onderwijsruimtes, zeker in het licht van de groei naar 10.000 studenten.

De plannen voor terugverhuizing van BBT naar de campus, 3e tranche, gereed zullen zijn in het voorjaar 2007.

gehoord de toezegging van het college

om bij de plannen voor huisvesting BBT ook een analyse te geven van:

1)de omvang van de aanwezige onderwijsruimtes na realisatie van de vastgoedplannen, o.a. na sluiting van Hogenkamp en Langezijds.

2)de behoefte aan typen en aantal onderwijsruimtes, zoals collegezalen van verschillende omvang, practica- en projectruimtes, rekening houdend met de groei naar 10.000 studenten.

3)de roostertechnische inpassing van het onderwijs in de onderwijsruimtes.

4)de omvang van de verwachte extra aan te nemen staf ten gevolge van een dergelijke groei in studenten en de implicatie voor de huisvesting hiervan.

stemt in met:

de realisatie van Carré en Nanolab
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter