5. Brief UR onderwijsjaarcirkel

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-411

Fax


Datum

7 december 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: advies UR Onderwijsjaarcirkel 2007 - 2008Geacht college,


De Universiteitraad heeft kennis genomen van uw voorgenomen besluit het opleidingsjaar 2007-2008 in te richten conform het voorstel van de Roosterwerkgroep.


De raad constateert na bestudering dat met het oog op de 3TU ontwikkelingen en de samenwerking met Hogeschool Saxion het voorliggende voorstel qua roosterafstemming lijkt te divergeren. De Universiteitsraad heeft in zijn advies van 13 december 2005 (UR 05-340) sterk geadviseerd om in het komende academisch jaar te komen tot convergentie met het oog op gemeenschappelijke masteropleidingen, samenwerking en uitwisseling op minor niveau en pre-master/master afstemming. De raad blijft bij zijn mening dat niet afgestemde onderwijsjaarcirkels een geweldig risico vormen voor samenwerkingssucces doordat het volgen van onderwijs aan een andere universiteit voor studenten grote belemmeringen met zich mee brengt. In het huidige voorstel lijkt de realisatie van samenwerking op genoemde terreinen zeker niet gewaarborgd.


Verder constateert de Universiteitraad dat – evenals eerder genoemd in het advies van 13 december 2005, in het vierde kwartiel meerdere maandagen achter elkaar wegvallen, terwijl in de voorliggende Onderwijsjaarcirkel hiervoor volgens de raad geen oplossing is gevonden.

In het voorstel is gekozen voor het verroosteren van een uitloopweek na de tentamenweken, waarvan opleidingen, indien gewenst, gebruik kunnen maken ter compensatie.

De gekozen oplossing biedt echter geen soelaas omdat een uitloopweek na de tentamens per definitie geen oplossing biedt voor colleges waarvan de stof uiteraard voor de tentamenweken moet zijn overgedragen en bestudeerd. Om die reden adviseert de raad – evenals vorig jaar – de uitloopweek te verroosteren voor de twee tentamenweken. Door deze wijze van verroosteren hebben alle opleidingen een compensatiemogelijkheid voor wegvallende collegedagen, mogelijke uitloop voor projectwerk en gelijktijdige afronding van het academisch jaar. Bovendien blijkt in deze situatie het einde academisch jaar beter te convergeren met de samenwerkingspartners.


Vooruitlopend op het overleg hierbij ons concept - besluit.


Concept-besluit Universiteitsraad UT-Jaarcirkel 2007-2008


De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d. 21 november 2006;

de instemming verkregen door de CCO (brief dd. 26-7-06) en de Stuurgroep Onderwijs (brief dd. 29-9-06) betreffende de Onderwijsjaarcirkel 2007-2008 d.d.21 november 2006;


overwegende dat:

in het tweede semester van het opleidingsjaar 2007-2008, evenals het vorige academisch jaar, opnieuw meerdere maandag uitvallen, waarvan twee direct na elkaar;

organisatorische maatregelen voor het opvangen van het uitvallen van de maandag worden overgelaten aan de faculteiten;

met name in het academisch jaar 2007-2008 een probleem ontstaat met beschikbaarheid collegeruimten;

de uitloopweek verroosterd is na de tentamenweken;

de uitloopweek door opleidingen al dan niet ingezet mag worden;

de Onderwijsjaarcirkel, wanneer vastgesteld, daarmee niet bindend is voor alle opleidingen

de Onderwijsjaarcirkels in 3TU-verband en Saxion Hogeschool lijken te divergeren in plaats van te convergeren

het niet haalbaar is om alle godsdienstige feestdagen te honoreren en dat hierin geen discriminatie mag plaatsvinden;

het UR-advies beteffende de Onderwijsjaarcirkel 2005-2006


gehoord:

de beraadslagingen;


gehoord de toezegging van het college dat

Week 25 wordt toegevoegd als extra collegeweek in kwartiel 4 en de weken 26 en 27 worden bestemd als tentamenweken.

het college afspraken over een convergentietijdpad ten aanzien van de Onderwijsjaarcirkel in 3TU-verband ter besluitvorming aan de UR voorlegt, voordat besluitvorming over de UT-jaarcirkel 2008-2009 dient plaats te vinden.


Besluit positief te adviseren ten aanzien van de UT-jaarcirkel 2007-2008


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitter