6. Brief UR Cateringconcept

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-406

Fax


Datum

7 december 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Cateringconcept UTGeacht college,In de commissievergadering van FV&A op woensdag 29 november 2006 hebben we met de heer van Ast gesproken over het voorliggende Cateringconcept UT. De bedoeling is om met dit concept een goede startpositie te verwerven voor het aanbestedingstraject voor de catering op de UT. Door duidelijk te maken welke voorzieningen gewenst zijn in vorm en omvang en wat er nadrukkelijk wordt buiten gelaten, kunnen we van externe cateraars duidelijke, onderling vergelijkbare offertes verwachten, waardoor het minder moeilijk zal zijn om een definitieve keus te maken.

Het cateringconcept bevat eigenlijk vier duidelijke keuzes.

1.Keuze voor concentratie van kantines in het O&O-centrum, met in de Waaier een centraal bedrijfsrestaurant met outlets in de Horst en Citadel/Ravelijn. In andere gebouwen is hooguit sprake van onbemensde uitgifte van consumptiegoederen via automaten.

2.Er komt één Grand Café in het Woon- en Leefcentrum, bij voorkeur in de Bastille. In de Vrijhof blijft een beperkte voorziening in de vorm van een afgeslankt Theatercafé als uitgifte punt bij culturele manifestaties.

3.Restaurant “de Boerderij” (voorheen de Faculty Club) wordt samengevoegd met het conferentiehotel De Drienerburght en buiten de aanbesteding gelaten.

4.De toekomst van de productiekeuken wordt nader onderzocht en blijft in eerste aanzet buiten het aanbestedingstraject.


Voor wat betreft het eerste punt vragen we aandacht voor het feit dat de huidige kantine ruimtes door studenten worden gebruikt als werkplek en projectruimte om te kunnen vergaderen en overleggen. Het klakkeloos sluiten van kantines in bijvoorbeeld Cubicus of Hogenkamp, moet niet als logisch gevolg hebben dat deze ruimtes (met tafels en stoelen) ook verdwijnen. Er zou een richtlijn moeten komen voor het beschikbaar hebben van dit soort gemeenschappelijke ruimtes per (onderwijs)gebouw. Daarnaast vragen we ons af of er in de Spiegel niet een beperkte, maar wel bemensde kantinevoorziening moet zijn op de momenten dat de onderwijsvoorzieningen in dat gebouw intensief worden gebruikt.

Wanneer het Grand Café inderdaad in de Bastille wordt gehuisvest, dan moet er in de Vrijhof een voorziening blijven bestaan waar de leden van de cultuurverenigingen in de avonduren tijdens voorstellingen, met catering wat kunnen bijverdienen voor hun vereniging. Bij het volledig opheffen van het Theatercafé moeten de verenigingen gecompenseerd worden voor het wegvallen van hun inkomstenbron.


Het samenvoegen van hotel Drienerburght en de Boerderij is een goede zaak. De Boerderij vormt een prima aanvulling op de voorzieningen van het hotel. Het feit dat er geen reclame gemaakt mag worden voor deze voorziening is een nadeel, maar niet onoverkomelijk. Vanuit het

hotel kunnen nieuwe programma’s worden aangeboden die zonder de Boerderij niet mogelijk zouden zijn.

De productiekeuken zal waarschijnlijk niet interessant zijn voor een externe cateraar en dient ook hooguit als optie meegenomen te worden in het aanbestedingstraject. Wellicht dat er een alternatieve, rendabele toepassing voor deze voorziening gevonden kan worden, los van de toekomstige catering op de UT.


CONCEPT-ADVIES :

De Universiteitsraad

gezien:

- het Cateringconcept UT, kenmerk FB06.489.frt, d.d. 17 november 2006;

gehoord:

-de beraadslagingen

-de toezegging dat bij het verdwijnen van kantines er in de gebouwen wel gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar blijven met tafels en stoelen

-de toezegging dat bij het wegvallen van het Theatercafé in de Vrijhof de cultuurverenigingen zullen worden gecompenseerd voor het wegvallen van hun inkomstenbron

-de toezegging dat een bemensde outlet in de Spiegel tijdens het onderwijs intensieve gebruik van dat gebouw als optie zal worden meegenomen;

overwegende dat:

-een helder cateringconcept tot een beter aanbestedingstraject zal leiden

-de heldere keuzes tot goede, onderling vergelijkbare offertes zullen leiden

-afspraken over gewenste voorzieningen in omvang en vorm beter vastgelegd kunnen worden;

-het college toegezegd heeft zorgvuldig met het personeel om te zullen gaan (UR 06-277)

adviseert:

positief over de voorgestelde besluitpunten.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter