7. Brief UR Statuten 3TU federatie + besluit

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-405

Fax


Datum

30 november 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Conceptbesluit UR inzake de oprichting van de 3TU FederatieGeacht college,Bespreking van uw voorstellen inzake de 3TU.Federatie in de commissie PSI heeft niet geleid tot nieuwe vragen of inzichten. Wij volstaan daarom met de aankondiging van het volgende concept-besluit, zoals afgestemd in 3TU.M-verband:


De Universiteitsraad

gezien

Uw brief met kenmerk ABZ/377.034/al inzake de Stichting 3TU.Federatie en de bijbehorende bijlagen.


gehoord de toezegging van het voorzittersoverleg namens de CvB’s van de 3 TU’s dat:

3 TU.M geïnformeerd zal worden over de resultaten van het bestuurlijke overleg in het DB van de 3TU.Federatie middels een communiqué (via de Secretaris van de 3TU.) en de besluitenlijst;

3TU.M de agenda en vergaderstukken uiterlijk twee weken voor het gezamenlijke overleg toegestuurd krijgt.

de geconstateerde onevenwichtigheid in de mate van detaillering van de bestuurscommissies door middel van een statutenwijziging zal worden gecorrigeerd, zodra de organisatorische uitwerkingen van de 3TU.Graduate School (GS), het 3TU.Innovation Lab en de 3TU Bedrijfsvoering voldoende concreet zijn.


adviseert positief t.a.v.:

1.Gemeenschappelijke Regeling 3 Technische Universiteiten- fase 2;

2.De oprichting van de ’Stichting 3TU.Federatie Samenwerkende Universiteiten’;

3.Het Bestuursreglement van de Stichting 3TU.Federatie;

4.De naamswijziging van de “Stichting financieel beheer Federatie in oprichting van Technische Universiteiten”, i.e. het schrappen van de woorden “in oprichting” uit de naam.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter