9a. Bestuurlijke Agenda CvB

Aan de Voorzitter van

de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

ABZ/377.071/al

fax

053-489 4898

datum

23 november 2006

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nl

cc


bijlage

Bestuurlijke Agenda

onderwerp

Voortgangsrapportage Bestuurlijke AgendaHierbij ontvangt u de voortgangsrapportage bestuurlijke agenda.


Vorig jaar heeft het College de Bestuurlijke Agenda 2006-2007 opgesteld. Met deze Bestuurlijke Agenda wilde het College zijn omgeving laten delen in zijn plannen voor de komende jaren. De Voortgangsrapportage Bestuurlijke Agenda is gemaakt om intern inzicht te verkrijgen in de projecten die zijn verbonden met de vijf onderwerpen van de Bestuurlijke agenda en daaraan verbonden de voortgang die wordt gemaakt met betrekking tot deze onderwerpen. De rapportage biedt hiermee een uitgebreid inzicht in de lopende processen die samenhangen met de bestuurlijke agenda.


Daarnaast is in de rapportage per project een indicatie opgenomen van de middelen die specifiek beschikbaar zijn gesteld voor de jaren 2006 en 2007. Hierbij wordt opgemerkt dat de hoogte van de genoemde budgetten geenszins een indicatie is voor het belang dat wordt gehecht aan een bepaald project aangezien een aantal projecten wordt uitgevoerd binnen de regulier beschikbare budgetten.


Ondanks de voorbehouden waar deze Bestuurlijke Agenda mee moet worden bekeken, denkt het College dat uw Raad met deze rapportage een goed inzicht verkrijgt in de voortgang met de Bestuurlijke Agenda. De voortgangsrapportage biedt ons inziens voldoende aanknopingspunten om in de vergadering terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar het komende jaar.


Namens het College van Bestuur,
drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit

Voortgang

Bestuurlijke Agenda 2006-2007
Update 1 november 2006
Verdere versterking academische kwaliteit van Onderwijs en Onderzoek


Samenvatting voortgang per 1 november 2006


Ontwikkeling van optimale O&O faciliteiten

Via het Universiteitsfonds zijn lijntjes uitgezet. Vooralsnog is het veel zaaien, om later te kunnen oogsten.


Onderwijs

Concept onderwijsnota is vastgesteld in het CvB.

Bespreking met UR heeft in oktober plaatsgevonden. UR heeft ook schriftelijk vragen gesteld, die inmiddels zijn beantwoord en antwoorden worden na behandeling in het CvB aan UR verzonden.

Implementatieplan is voorzien.


Onderzoek

Concept onderzoeksnota is vastgesteld in het CvB.

Het concept is oriënterend besproken in het UMT en zal in november besproken worden in het UMT (finaal) en in de UR.

Hoofdproject:

Ontwikkeling van optimale O&O faciliteitenBehorend bij hoofdthema BA:

Versterking academische kwaliteit van Onderwijs en OnderzoekPortefeuillehouder hoofdproject:

FliermanRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderwijs (Verdere versterking academische kwaliteit van O&O)

- Onderzoek (Verdere versterking academische kwaliteit van O&O)

- Huisvesting en faciliteitenGoing concern rond hoofdproject

Extra middelen genereren door samenwerking met derden (betalen voor verbinden naam aan gebouw of facility sharing)Ambtelijk verantwoordelijke:

StobbelaarDeelproject(en):

BeleidsnotaKorte omschrijving hoofdproject:

Werken aan versterking O&O faciliteitenBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

BC

UniversiteitsfondsExtern betrokkenen:
Startdatum:

01-01-2006Einddatum:

31-12-2006Stand van zaken per 1 november 2006:

Via het Universiteitsfonds zijn lijntjes uitgezet. Vooralsnog is het veel zaaien, om later te kunnen oogsten.Beschikbaar budget 2006:

Alumnibeleid en fondsenwerving TCO M€ 0,3.Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

Alumnibeleid en fondsenwerving TCO M€ 0,3.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterken O&O faciliteiten en genereren extra middelenEindproduct(en):

Beleidsnota/discussieTussenproduct(en):

geen

Nadere omschrijving hoofdproject:
Hoofdproject:

OnderwijsBehorend bij hoofdthema BA:

Versterking academische kwaliteit van Onderwijs en OnderzoekPortefeuillehouder hoofdproject:

ZijmRelatie met andere hoofdprojecten:

- Ontwikkeling van O& O faciliteiten

- Onderzoek (Verdere versterking academische kwaliteit O&O)

- Algemeen (Internationalisering)

- Onderwijs (Internationalisering)

- Onderwijs (Gestage groei)

- ICT, bibliotheek en onderwijsondersteuning (Gezonde moderne bedrijfsvoering)

- Financien

- 3TU samenwerking

- Regio TwenteGoing concern rond hoofdproject
Ambtelijk verantwoordelijke:

Van Dijk en LotzeDeelproject(en):

Onderwijsnota

Kwaliteitszorg

Uitvoering WO-sprintKorte omschrijving hoofdproject:
Betrokken diensten, faculteiten, instituten:

ABZ

ITBE-OD

DISC

BC

Alle faculteitenExtern betrokkenen:

GeenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31 december 2007Stand van zaken per 1 november 2006:

Concept onderwijsnota is vastgesteld in het CvB; Bespreking met UR heeft in oktober plaatsgevonden. UR heeft ook schriftelijk vragen gesteld, die inmiddels zijn beantwoord en antwoorden worden na behandeling in het CvB aan UR verzonden. Implementatieplan is voorzien.Beschikbaar budget 2006:

WO-sprint M€ 0,8

Ruim baan voor talent M€ 0,2 (mogelijk uitloop naar 2007)Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

M€ 1,6 binnen Universitaire Stimulering voor 2007 (M€ 1,0 Onderwijsnota en M€ 0,6 vrije ruimte USow);

M€ 3 Beleidsreserve CvB; extra te besteden midddelen voor Ow, Oz, Internationalisering etc.

WO-sprint M€ 0,7 voor 2007Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Streven naar onderwijsverbetering en -vernieuwing, streven naar gestage groeiEindproduct(en):

Onderwijsnota

PilotprojectenTussenproduct(en):

geen

Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Kwaliteitszorg

- Onderwijsvernieuwing

- Onderwijsorganisatie
Hoofdproject:

OnderzoekBehorend bij hoofdthema BA:

Versterking academische kwaliteit van Onderwijs en OnderzoekPortefeuillehouder hoofdproject:

ZijmRelatie met andere hoofdprojecten:

- Ontwikkeling van optimale O&O faciliteiten

- Onderwijs (Versterking academische kwaliteit van O&O)

- Algemeen (Internationalisering)

- Onderzoek (Gestage groei)

- Financien

- 3TU samenwerking

- Samenwerking NO Nederland

- Regio TwenteGoing concern rond hoofdproject

KwaliteitszorgAmbtelijk verantwoordelijke:

Essers en HoetinkDeelproject(en):

GeenKorte omschrijving hoofdproject:

Werken aan versterking onderzoek UTBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

ABZ

FEZ

Alle instituten en faculteitenExtern betrokkenen:

GeenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31 december 2006Stand van zaken per 1 november 2006:

Concept onderzoeksnota is vastgesteld in het CvB, oriënterend besproken in het UMT en zal in november besproken worden in het UMT (finaal) en in de UR.Beschikbaar budget 2006:

geenInschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

M€ 0,6 vrije ruimte Universitaire Stimulering oz. ;

M€ 3,0 Beleidsreserve CvB; extra te besteden midddelen voor Ow, Oz, Internationalisering etc.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Speerpuntbeleid en focus tot stand brengenEindproduct(en):

Nota Onderzoeksbeleid 2006-2010Tussenproduct(en):

geen

Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Speerpuntbeleid/focussering

- Organisatorische aansturing van het onderzoek

- Infrastructuurbeleid

- Kwaliteitszorg

Internationalisering


Samenvatting voortgang per 1 november 2006


Algemeen

Notitie Diversiteit, Kwaliteit en Groei, Uitgangspunten voor de internationale strategie voor de Universiteit Twente is 23 mei 2006 besproken in CvB.

De nota is 27 juni in de UR besproken.

28 juni is de nota in het UMT besproken.

Hierna volgen besprekingen met geledingen UT (opleidingsdirecteuren, Commissie Internationalisering, Admission Overleg, Mobiliteitsoverleg).

Aan een implementatienotitie (Beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering 2007) wordt gewerkt.


Onderwijs

Dit punt wordt verwerkt in de onderwijsnota, zie aldaar voor stand van zaken.Hoofdproject:

AlgemeenBehorend bij hoofdthema BA:

InternationaliseringPortefeuillehouder hoofdproject:

FliermanRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderwijs (Versterking academische kwaliteit van O&O)

- Onderzoek (Versterking academische kwaliteit van O&O)

- Onderwijs (Gestage groei)

- Onderzoek (Gestage groei)

- Strategische samenwerking, nationaal en internationaalGoing concern rond hoofdproject

Versterken oriëntatie op EuropaAmbtelijk verantwoordelijke:

Mulder, Kohl, SpoekDeelproject(en):

Nota Internationalisering

Implementatienotitie: actieplan internationalisering 2007Korte omschrijving hoofdproject:

Internationaliseringsaanpak UTBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

ABZ

BC

DISC

(alle faculteiten en instituten)Extern betrokkenen:

geenStartdatum:

1e kwartaal 2006Einddatum:

31-12-2006Stand van zaken per 1 november 2006:

Nota Internationalisering is 23 mei 2006 besproken in CvB, 27 juni in UR en 28 juni in het UMT; inbreng verschillende geledingen wordt meegenomen in implementatienotitieBeschikbaar budget 2006:

M€ 0,3 binnen Universitaire Stimulering onderwijs.

CO/TCO DiSC IO en Admission Office M€ 0,6.

TSP, beurzen Internationale studenten M€ 0,3.Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

M€ 0,3 binnen Universitaire Stimulering onderwijs

DiSC IO en Admission Office CO/TCO M€ 0,6;

CO DUB (2 Beleidsmed. Internationalisering) M€ 0,2;

TSP, beurzen Internationale studenten M€ 0,5;

M€ 3,0 Beleidsreserve CvB; extra te besteden midddelen voor Ow, Oz, Internationalisering etc.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterking internationalisering UTEindproduct(en):

Nota internationalisering Implementatienotitie: Actieplan 2007Tussenproduct(en):


Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Campus als internationale omgeving

- Integratie internationale studenten en staf

- Versterken oriëntatie op Europa

- Versterken profiel en positie op internationale markt

- Vergroten internationale mobiliteit staf en studenten

- Verhogen internationale bachelorinstroom

- Verhogen internationale masterinstroom - vergroten aanbod Engelstalige modules bachelor
Hoofdproject:

OnderwijsBehorend bij hoofdthema BA:

InternationaliseringPortefeuillehouder hoofdproject:

ZijmRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderwijs (Versterking academische kwaliteit van O&O)

- Onderwijs (Gestage groei)

- Algemeen (Internationalisering)

- Strategsiche samenwerking, nationaal en internationaalGoing concern rond hoofdproject

Offshore onderwijsAmbtelijk verantwoordelijke:

Lotze, Van Dijk, KohlDeelproject(en):

TaalvaardigheidKorte omschrijving hoofdproject:

Werken aan internationalisering onderwijsBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

DISC

ABZ

ITBE-OD

(alle faculteiten)Extern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31-12-2006Stand van zaken per 1 november 2006:

Dit punt wordt verwerkt in de onderwijsnota, zie aldaar voor stand van zakenBeschikbaar budget 2006:

ITBE-TaalCoördinatiePunt TCO M€ 0,2.
Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

ITBE-TaalCoördinatiePunt TCO M€ 0,4.
Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterking internationalisering onderwijs UTEindproduct(en):
Tussenproduct(en):

Jaarplan taalvaardigheid

Besluit toetsen en cursussen

Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Internationale oriëntering als onderdeel van het onderwijs

- Offshore onderwijs

- Bevorderen studentenmobiliteit (internationaal)

- Taalvaardigheid


Gestage groei


Samenvatting voortgang per 1 november 2006


Onderwijs

Startnotitie is 30 mei in CCO behandeld en is 4 juli besproken in CvB. Aangepaste versie is 10 oktober 2006 besproken in CvB.


Onderzoek

Zit verwerkt in onderzoeksnota, zie aldaar voor stand van zaken.Hoofdproject:

OnderwijsBehorend bij hoofdthema BA:

Gestage groeiPortefeuillehouder hoofdproject:

FliermanRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderwijs (Versterking academische kwaliteit van O&O)

- Onderwijs (Internationalisering)

- Algemeen (Internationalisering)Going concern rond hoofdproject
Ambtelijk verantwoordelijke:

MulderDeelproject(en):

Verkenning groeimogelijkheden/wervingKorte omschrijving hoofdproject:

Werken aan internationalisering onderwijsBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

BC

(Alle faculteiten)Extern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

1e kwartaal 2006 (startnotitie gereed)

31-12-2007Stand van zaken per 1 november 2006:

Startnotitie is 30 mei in CCO behandeld en is 4 juli besproken in CvB. Aangepaste versie is 10 oktober 2006 besproken in CvB.Beschikbaar budget 2006:

Nationale Werving M€ 1,5

Internationale Werving M€ 0,6Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

Nationale Werving M€ 1,5

Internationale Werving M€ 0,6Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Groei naar 10.000 studentenEindproduct(en):

Startnotitie verkenning groeimogelijkheden/ wervingTussenproduct(en):

geen

Nadere omschrijving hoofdproject:

Vergroten aantal studenten op de campus (op weg naar 10.000 studenten)Hoofdproject:

OnderzoekBehorend bij hoofdthema BA:

Gestage groeiPortefeuillehouder hoofdproject:

ZijmRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderzoek (Versterking academische kwaliteit van O&O)

- Algemeen (Internationalisering)Going concern rond hoofdproject
Ambtelijk verantwoordelijke:

Essers, HoetinkDeelproject(en):

geenKorte omschrijving hoofdproject:

Werken aan beheersing en selectieve groei onderzoek UTBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

ABZ

(Alle faculteiten en instituten)Extern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31-12-2007Stand van zaken per 1 november 2006:

Zit verwerkt in onderzoeksnota, zie aldaar voor stand van zakenBeschikbaar budget 2006:

n.v.t.Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

n.v.t.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Selectieve groei onderzoek; focus en massaEindproduct(en):

geenTussenproduct(en):

geen

Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Komen tot beheersing en selectieve groei in het onderzoeksvolume

- Ontwikkelen criteria waarop bekostiging kan worden toegewezen


Gezonde moderne bedrijfsvoering


Samenvatting voortgang per 1 november 2006


Algemeen

Hoofdlijnennota is vastgesteld. Projectgroepen voeren momenteel deelprojecten uit.


Financiën

Het verdeelmodel is nog in discussie.


ICT, bibliotheek en onderwijsondersteuning

Geen specifieke acties voor 2006


Huisvesting en faciliteiten

Behandeling Notitie Catering in CvB heeft plaatsgevonden op 20 juni.

De notitie is op 27 juni en 5 september besproken met UR.

Nadere invulling van cateringconcept en proces van aanbesteding loopt.


HRM

Arjan gemaild

Nota HRM 23 mei in CvB besproken en 27 juni besproken met UR. UR heeft instemming onthouden. CvB en UR gaan opnieuw in overleg over de nota.


Communicatie

Notitie prijzenbeleid is afgerond;

De notitie branding is 13 juni in het CvB besproken. Stuurgroep is ingesteld en onderzoeksvoorstel volgt.
Hoofdproject:

AlgemeenBehorend bij hoofdthema BA:

Gezonde moderne bedrijfsvoeringPortefeuillehouder hoofdproject:

Van AstRelatie met andere hoofdprojecten:
Going concern rond hoofdproject

OrganisatieAmbtelijk verantwoordelijke:

Binsbergen, de VriesDeelproject(en):

Tussenevaluatie beoogde effecten reorganisatie

Invulling geven aan planning en controlcyclus

Afsluiten managementcontracten/maken prestatieafspraken

Taken/bevoegdheden decanen en WD's

Herijken organisatie en overlegstructuurKorte omschrijving hoofdproject:

Werken aan gezonde moderne bedrijfsvoeringBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

FEZ

PAO

SecretarisExtern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31-12-2006Stand van zaken per 1 november 2006:

Hoofdlijnennota is vastgesteld. Projectgroepen voeren momenteel deelprojecten uit.Beschikbaar budget 2006:

n.v.t.Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

n.v.t.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Verbeteren bedrijfsvoeringEindproduct(en):

Zie deelprojectenTussenproduct(en):


Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Organisatie

- Orientatie op implementatie

- Prestatiegericht werken

- Benchmarking

- Komen tot gezamenlijke keuzes binnen de eenheden

- Cultuur

- Vertrouwen, transparantie, evenwichtHoofdproject:

FinanciënBehorend bij hoofdthema BA:

Gezonde moderne bedrijfsvoeringPortefeuillehouder hoofdproject:

Van AstRelatie met andere hoofdprojecten:

- Huisvesting en faciliteiten

-Onderwijs (verdere versterking van academische kwaliteit van O&O)

-Onderzoek (verdere versterking van academische kwaliteit van O&O)Going concern rond hoofdproject

Meerjarenraming

ReservebeleidAmbtelijk verantwoordelijke:

KlompDeelproject(en):

UT-verdeelmodel (evt. aanpassing model aan veranderende externe bekostiging en CvB-beleid)Korte omschrijving hoofdproject:

Werken aan een financieel gezonde UTBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

FEZExtern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

1e half jaar 2006Stand van zaken per 1 november 2006:

Het verdeelmodel is nog in discussie.Beschikbaar budget 2006:

n.v.t.Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

n.v.t.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterken financiele positie en verbeteren verdeelsytematiekEindproduct(en):

Notitie/discussieTussenproduct(en):


Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- UT-verdeelmodel

- Meerjarenraming

- ReservebeleidHoofdproject:

ICT, bibliotheek en onderwijsondersteuningBehorend bij hoofdthema BA:

Gezonde moderne bedrijfsvoeringPortefeuillehouder hoofdproject:

Van AstRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderwijs (Verdere versterking academische kwaliteit van O&O)Going concern rond hoofdproject

Optimaliseren ICT-beheer

Herorientering onderwijsondersteuningsorganisatieAmbtelijk verantwoordelijke:

BakxDeelproject(en):

ProjectplannenKorte omschrijving hoofdproject:

Versterken onderwijsondersteuning in brede zinBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

ITBEExtern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:
Stand van zaken per 1 november 2006:

Geen specifieke acties voor 2006Beschikbaar budget 2006:

n.v.t.Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

n.v.t.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterken onderwijsondersteuning in brede zinEindproduct(en):

ProjectplannenTussenproduct(en):


Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Optimaliseren ICT-beheer

- Herorientering onderwijsondersteuningsorganisatieHoofdproject:

Huisvesting en faciliteitenBehorend bij hoofdthema BA:

Gezonde moderne bedrijfsvoeringPortefeuillehouder hoofdproject:

Van AstRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderwijs (verdere versterking van academische kwaliteit van O&O)

- Onderzoek (verdere versterking van academische kwaliteit van O&O)

- Ontwikkeling van optimale O&O faciliteiten

- FinancienGoing concern rond hoofdproject

Afronden vastgoedplanAmbtelijk verantwoordelijke:

BinsbergenDeelproject(en):

Vervolg notities

Stuurgroep CateringKorte omschrijving hoofdproject:

Verder ontwikkelen huisvesting en faciliteitenBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

Vastgoed

FEZ

FB

SecretarisExtern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31-12-2007Stand van zaken per 1 november 2006:

Behandeling Notitie Catering in CvB heeft plaatsgevonden op 20 juni en is op 27 juni en 5 september besproken met UR. Nadere invulling van cateringconcept en proces van aanbesteding loopt.Beschikbaar budget 2006:

n.v.t.Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

n.v.t.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Betere benutting huisvesting en faciliteitenEindproduct(en):

Vervolg notitiesTussenproduct(en):


Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Doorberekening huisvestingslasten (de systematiek)

- Gezamenlijk ruimtegebruik verder ontwikkelen

- Facility sharing

- Afronden vastgoedplan

- CateringHoofdproject:

HRMBehorend bij hoofdthema BA:

Gezonde moderne bedrijfsvoeringPortefeuillehouder hoofdproject:

FliermanRelatie met andere hoofdprojecten:
Going concern rond hoofdproject
Ambtelijk verantwoordelijke:

BrungerDeelproject(en):

Startnotitie

Nota focus in HRM

Uitwerkingsnotitie functieroulatie

Uitwerkingsnotitie talentbeleid

Uitwerkingsnotitie tenure tracks

Uitwerkingsnotitie doorstroom vrouwen naar hogere functiesKorte omschrijving hoofdproject:

Verder ontwikkelen HRM-beleidBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

PAOExtern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

1e kwartaal 2006 (Startnotitie)

Loop van 2006 (Vervolgnotities)Stand van zaken per 1 november 2006:

Nota focus in HRM 23 mei in CvB besproken en 27 juni besproken met UR. UR heeft instemming onthouden. UR komt in december met aanvulling op nota. Nota in CvB vergadering van 7 november vastgesteldBeschikbaar budget 2006:

geenInschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

Vrouwen aan de UT M€ 0,2 CvB, M€ 0,2 OPUT.Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Verbeteren HRM-beleidEindproduct(en):

Startnotitie

Nota focus in HRM

UitwerkingsnotitiesTussenproduct(en):


Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Ontwikkeling van talent

- Doorstroom van vrouwen

- ontwikkeling van medewerkers

- ontwikkeling van leidinggevendenHoofdproject:

CommunicatieBehorend bij hoofdthema BA:

Gezonde moderne bedrijfsvoeringPortefeuillehouder hoofdproject:

FliermanRelatie met andere hoofdprojecten:
Going concern rond hoofdproject
Ambtelijk verantwoordelijke:

Van EmousDeelproject(en):

Startnotitie Branding

Plan van aanpak branding

Notitie prijzenbeleidKorte omschrijving hoofdproject:

Verder ontwikkelen communicatiebeleidBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

BCExtern betrokkenen:

geenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

Startnotitie Branding afgerond

Notitie prijzenbeleid afgerond

1e kwartaal Plan van aanpak BrandingStand van zaken per 1 november 2006:

Notitie prijzenbeleid is afgerond;

De notitie branding is 13 juni in het CvB besproken. Stuurgroep is ingesteld en onderzoeksvoorstel volgt.Beschikbaar budget 2006:

geenInschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007
Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Verbeteren communicatiebeleidEindproduct(en):

Startnotitie

Plan van aanpakTussenproduct(en):


Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Branding

- Investeren in de interne communicatie

- Huisstijl consequent toepassen

- Alumnibeleid

- Prijzenbeleid

- Producten


Ondernemen en samenwerken


Samenvatting voortgang per 1 november 2006


3TU samenwerking

Er wordt gewerkt aan een nieuwe bestuurlijke agenda met input van de verschillende bestuurscommissies.

Concept-statuten worden besproken in verschillende gremia, waaronder 10 nov met 3TU.M. Subsidieregeling m.b.t. 50 miljoen is zo goed als afgerond.

Businessplannen voor CoE’s worden opgesteld.

3TU Master Sustainable Energy and Technology, Embedded Systems en Lerarenopleiding informatica zijn dit collegejaar gestart. 3TU master Nanoscience en technology gaat niet daar. DE overige masters liggen op schema om te worden ingediend bij de NVAO.


Strategische samenwerking, nationaal en internationaal

-Halfjaarlijkse ECIU meetings hebben in mei en oktober plaatsgevonden en projecten (Joint master programmes, Student and Staff mobility, University-Industry action, Benchmark, leadership programme) lopen (zie verder minutes en actiepunten van meetings in Linköping en Turijn).

-Een werkgroep vanuit UT en ITC beziet 4 scenario’s (“goede vrienden”en “innige relatie”), op basis van aanbevelingen uit de werkgroep is een intentieverklaring met ITC getekend op 28 september. Afstemming met OCW vindt plaats.

-Met Münster is BO geweest, waarin vervolgafspraken zijn gemaakt. Vanuit Münster is er veel belangstelling, evenals vanuit de UT. Verschillende bezoeken van eenheden heen en weer zijn georganiseerd (wederzijds bezoek van de Student Service Centres, contact tussen staf kennisvalorisatie en Arbeitsstelle Forschungstransfer is gelegd, TG zoekt contact met Academisch Ziekenhuis en medische faculteit). CvB UT is geweest bij rectoraatswisseling in Münster op 20 oktober.

-Met Osnabrück is 20 juni BO geweest, waarbij mogelijke gebieden voor samenwerking zijn geïdentificeerd. Een vervolgbezoek van Osnabrück aan de UT wordt gepland voor 29 januari 2007

-BO met Dortmund wordt gepland


Samenwerking, NO NL

Een concept actieprogramma zal in november in het CvB besproken worden.

Ondertekening van het actieprogramma is gepland voor 1 december 2006 voorafgaand aan de Dies Natalis.


Regio Twente

Het Innovatieplatform Twente heeft begin juli de oproep gedaan om voorstellen in te dienen. Op 15 september zijn alle voorstellen tijdens een bijeenkomst in Boekelo besproken. Samenwerking en het leggen van verbindingen staan centraal. Door Kennispark, onder leiding van directeur Kees Eijkel, is het initiatief genomen om een verbindend document op te stellen. Daarin meerdere UT-voorstellen. Daarnaast zijn er door het ministerie van EZ in het kader van Pieken in de Delta financiële middelen voor innovatie in Oost-Nederland beschikbaar gesteld. De UT is bij een aantal voorstellen betrokken, bijvoorbeeld Nano4Vitality en Regional Netwerk Competenties voor Innovatie.

 

In het kader van kennisvalorisatie zijn aanvragen in voorbereiding voor het programma “Beleidsexperimenten” (Ministerie van EZ) en het Subsidieprogramma Kennisexploitatie (TechnoPartner). Tevens wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een Center of Entrepreneurship.


Hoofdproject:

3TU samenwerkingBehorend bij hoofdthema BA:

Ondernemen en samenwerkenPortefeuillehouder hoofdproject:

FliermanRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderwijs (Verdere versterking academische kwaliteit van O&O)

- Onderzoek (Verdere versterking academische kwaliteit van O&O)

- Regio TwenteGoing concern rond hoofdproject

Federatievorming

Opzet CoEs en CoCsAmbtelijk verantwoordelijke:

Luijten-LubDeelproject(en):

Zie Bestuurlijke agenda Federatie i.o 2005/2006Korte omschrijving hoofdproject:

Uitbouwen 3TU samenwerkingBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

ABZ

BC

ITBE

FEZ

(Alle faculteiten en instituten)Extern betrokkenen:

TUE

TUDStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

1 april 2007 oprichting Federatie 3TUStand van zaken per 1 november 2006:

Er wordt gewerkt aan een nieuwe bestuurlijke agenda met input van de verschillende bestuurscommissies.

Concept-statuten worden besproken in verschillende gremia, waaronder 10 nov met 3TU.M. Subsidieregeling m.b.t. 50 miljoen is zo goed als afgerond. Businessplannen voor CoE’s worden opgesteld. 3TU Master Sustainable Energy and Technology, Embedded Systems en Lerarenopleiding informatica zijn dit collegejaar gestart. 3TU master Nanoscience en technology gaat niet daar. De overige masters liggen op schema om te worden ingediend bij de NVAO.Beschikbaar budget 2006:

Impulssubsidie M€ 0,7 (trekkingsrecht t/m 2007, totaal beschikbaar voor 3TU M€ 6)

CoEs M€ 3,1 (gedurende 5 jr t/m 2010, totaal beschikbaar voor 3TU M€ 50)Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

Impulssubsidie M€ 0,7 (trekkingsrecht t/m 2007)

CoEs M€ 3,1 (gedurende 5 jr t/m 2010)Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterken samenwerking 3TUEindproduct(en):

Federatie 3TUTussenproduct(en):


Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Onderwijs (Graduate School)

- Onderzoek (IST)

- Kennisvalorisatie (Innovation Lab)

- Bedrijfsvoering

- Communicatie

- Voorzittersoverleg

Hoofdproject:

Strategische samenwerking, nationaal en internationaalBehorend bij hoofdthema BA:

Ondernemen en samenwerkenPortefeuillehouder hoofdproject:

FliermanRelatie met andere hoofdprojecten:

- Algemeen (Internationalisering)

- Onderwijs (Internationalisering)Going concern rond hoofdproject

Bestuurlijke overleggenAmbtelijk verantwoordelijke:
Deelproject(en):

Samenwerking met:

- ECIU

- ITC

- Duitsland (Münster, Dortmund, Osnabrück)

- KDI/Cartesius/WetsusKorte omschrijving hoofdproject:
Betrokken diensten, faculteiten, instituten:

ABZStand van zaken per 1 november 2006:

-Halfjaarlijkse ECIU meetings hebben in mei en oktober plaatsgevonden en projecten (Joint master programme, Student and Staff mobility, University-Industry action, Benchmark, leadership programme) lopen (zie verder minutes en actiepunten van meeting in Linköping en Turijn)

-ITC-UT Letter of Intent is getekend op 28 september. Afstemming met OCW vindt plaats.

-Met Münster is BO geweest, waarin vervolgafspraken zijn gemaakt. Wederzijdse bezoeken van verschillenden geledingen Münster en UT loopt

-Met Osnabrück is 20 juni BO geweest, waarbij mogelijke gebieden voor samenwerking zijn geïdentificeerd. Een vervolgbezoek wordt gepland voor 29 januari 2007.

-BO met Dortmund wordt geplandExtern betrokkenen:

Zie deelprojectenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31-12-2007Beschikbaar budget 2006:

ECIU M€ 0,01Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

ECIU M€ 0,03Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterken en uitbreiden samenwerkingEindproduct(en):
Tussenproduct(en):

Nadere omschrijving hoofdproject:


Hoofdproject:

Samenwerking, NO NLBehorend bij hoofdthema BA:

Ondernemen en samenwerkenPortefeuillehouder hoofdproject:

FliermanRelatie met andere hoofdprojecten:

- Onderzoek (Verdere versterking academische kwaliteit van O&O)

-Onderwijs (Verdere versterking academische kwaliteit van O&O)

-Internationalisering (Onderwijs)

-Onderwijs (Gestage groei)Going concern rond hoofdproject

Bestuurlijke overleggenAmbtelijk verantwoordelijke:

EssersDeelproject(en):

- Samenwerking Onderwijs

- Samenwerking Kennisbenutting

- Samenwerking DuitslandwervingKorte omschrijving hoofdproject:

Versterken samenwerking met universiteiten van Groningen, Nijmegen en WageningenBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

ABZExtern betrokkenen:

Secretarissen en stafmedewerkers universiteiten van Groningen, Nijmegen en WageningenStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31-12-2007Stand van zaken per 1 november 2006:

Een concept actieprogramma zal in november in het CvB besproken worden. Ondertekening van het actieprogramma is gepland voor 1 december 2006 voorafgaand aan de Dies Natalis.Beschikbaar budget 2006:

geenInschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007
Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterken en uitbreiden samenwerkingEindproduct(en):

Actieprogramma Samen sterk voor Noord-Oost NederlandTussenproduct(en):

Nadere omschrijving hoofdproject:

Bij de Colleges van Bestuur van de vier universiteiten bestaat de wens om vanuit strategische overwegingen de inhoudelijke samenwerking en kennisuitwisseling tussen de instellingen te versterken. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat institutionele vormgeving van die samenwerking niet aan de orde is en dat andere samenwerking niet wordt uitgesloten. Wel achten de colleges het wenselijk en van belang dat zowel interne als externe partijen (uiteindelijk) geconfronteerd worden, zichtbaar hebben dat er samenwerking nagestreefd wordt en ontstaat. Er wordt aan gehecht dat er al op korte termijn eerste stappen gezet worden: vandaar ‘actieprogramma’.


Doel van het actieprogramma is in 2007 een start te maken met inhoudelijke samenwerking en kennisuitwisseling op drie terreinen: onderwijs, kennisbenutting en Duitslandwerving en het perspectief te schetsen op de toekomst van de strategische samenwerking tussen de vier instellingen.
Hoofdproject:

Regio TwenteBehorend bij hoofdthema BA:

Ondernemen en samenwerkenPortefeuillehouder hoofdproject:

Van AstRelatie met andere hoofdprojecten:

- 3TU samenwerkingGoing concern rond hoofdproject

ValorisatieAmbtelijk verantwoordelijke:

WelmanDeelproject(en):

Onderwijsactiviteiten in de regio

Kennispark

Innovation LabKorte omschrijving hoofdproject:

Versterken rol in de regioBetrokken diensten, faculteiten, instituten:

ABZ

Innovation Lab TwenteExtern betrokkenen:

VWO scholen

HBO instellingen

Innovatieplatform TwenteStartdatum:

01-01-2006Einddatum:

31-12-2007Stand van zaken per 1 november 2006:

Uitvoering loopt volgens planningBeschikbaar budget 2006:

Kennispark TCO M€ 0,2

HTT TCO M€ 0,3

Octrooi TCO M€ 0,05Inschatting centraal beschikbare middelen begroting 2007

Kennispark TCO M€ 0,2

HTT TCO M€ 0,3

Octrooi TCO M€ 0,05Inschatting inzet centrale Fte
Doelstelling:

Versterken rol in de regio en intensiveren valorisatieactiviteitenEindproduct(en):
Tussenproduct(en):

- Voorstel Innovatieplatform Twente ”Kennispark Twente: werk maken van kennis”

- Nieuwsbrieven Kennispark

- Jaarverslag 2005: “Een jaar Kennispark Twente in bedrijf”Nadere omschrijving hoofdproject:

Aandacht voor:

- Onderwijs in de regio

- Valorisatie/onderzoek