actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 14 november 2006


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Convenant UR - OPUT - CvB over taakverdeling en procedures bij medezeggenschap.

vaststellen

presidium/ z.s.m.

Fl/ UR

2.

n.v.t.

Evaluatie SURF (vh evaluatie DU)

informatie UR

presidium / tzt
O,O&S

Zijm/UR

3.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

informatie UR

presidium / 2006

Fl

4.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB

informatie

presidium/CvB

Fl./Zijm

5.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

6.

Overleg 15 nov 05

UR 05-286

Nieuwe WHOO, zodra wetsontwerp def. is, incl. adviezen, overleg met CvB.

informatie

presidium/ z.s.m.

Fl.

7.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

UR 06 - 316

Kwartaalrapportage voortgang 3TU

Schr. reactie CvB op UR vragen mbt Statuten Fed. 3TU

Continu

UR

Fl.

8.

Overleg 12 sept 06

UR 06-277

HRM beleid, formuleren door UR van opvattingen en suggesties voor dit beleid, incl. besturingsvraag CvB (in jaarcyclus)

advies

Cie P,S&I/z.s.m.


Fl.

9.

Overleg 15 nov. 05

UR 05 -286

Onderzoek CvB naar de mogelijkheid indicatieve normen voor UT taken op te stellen

informatie

Cie P,S&I/tzt

Fl.

10.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Sociaal Jaarverslag; eerste bespreking in commissie P,S&I

informatie

Cie P,S&I/ jan 06

Fl.

11.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05

instemming UR

Cie P,S&I / juni 06

Fl.

12.

UR 06 – 309 (brief)

Nota Groei

???

Cie PS&I/najaar 2006

FL

13.

Cie verg.F&V

7 nov 05

Algemeen beschikbaar stellen van computers de Horst, reactie CvB toegezegd

informatie

Cie O,O&S

Zijm

14.

Cie verg 13 juni 06

Aandacht voor plan instituut TG

informatie

Cie O,O&S/ tzt

Zijm

15.

Cie verg. 13 juni 06

Project Instellingskwaliteitszorg, informeren naar ontwikkeling UT -beleid

Informatie

Cie O,O&S/sept. 06

Zijm

16.

Overleg 07febr.06

UR 06-028

UR 06 316

Startnotities onderwijs, onderzoek

Schr. reactie CvB op vragen UR (UR 06 – 306)

bespreking/instemming

Cie O,O&S/okt. 2006

Zijm

17.

Overleg 27 juni 06

UR 06 - 218

Model OER 3 TU

informatie

Cie O,O&S/ tzt

Zijm

18.

Brief cvb 19 mei 06

Besluitvorming ELO

advies?

Cie F,V&A en O,O&S /voorjaar 07

Zijm/vA

19.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Beurzenfonds t.b.v. niet – EER studenten

advies UR

Cie F,V&A

Voor zomer 2006

Fl.

20.

Overleg 07febr. 06

UR 06-028

Vastgoed: aanbesteding HOOC project (Aandachtspunten UR 03 - 183 en UR 04 – 366)

instemming UR

cie F,V&A / najaar 2006


vA

21.

Cie vergadering 29 aug 06

UR 06 - 258

a.Projectplannen Hoofdlijnennota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

b. Afhandeling resterende vragen, UR 06 – 272

informatie UR

Cie F,V&A en P,S&I

vA

22.

Overleg 27 juni 06

UR 06 – 218

Schr. reactie CvB op resterende UR vragen (UR 06 – 213) mbt. Financieel Jaarverslag

informatie

Cie F,V&A/zsm

vA

23

Overleg 12 sept 06

UR 06 – 277

Catering, invulling cateringconcept en evaluatie aan einde contractperiode

advies

Cie F,V&A en P,S&I/okt 06

vA

24.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

Cie F,V&A/ 2005-2006

vA

25.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

informatie bij claimlijst begroting 2006

Cie F,V&A/ nov-dec 2006

vA

26.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

Cie F,V&A / herfst 2005

vA

27.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

CvB geeft inzicht in de omvang van de extra benodigde middelen alvorens het aantal premieplaatsen is teruggebracht tot het toegestane aantal per compartiment. I.o.m. het UMT wordt dit extra budget, t.l.v. reserves, tot een minimum beperkt.

begroting 2006

Cie F,V&A/ december 2005

vA

28.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Resultaat afspraken over reorganisatieplannen 3 techn. faculteiten door CvB toegezegd+ duidelijkheid over het budgettaire meerjarenkader vanaf 2008

informatie UR

Cie F,V&A/maart/april 2006

vA.

Actiepunten van (uitsluitend) de UR:

1.

n.v.t.

Instellen Instituutsraad BMTI

benoemen door UR

presidium/ z.s.m.

UR

2.

n.v.t.

Monitoren benoemingstermijnen IR-leden

benoemen UR

presidium/ z.s.m.

UR

3.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

presidium / permanent

UR

4.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (okt. ’06, of eerder)

UR

5.

september 2007

afspraak pres. UR

a. Voordracht student-lid in CCO i.p.v Jon. Brugge

b. Sollicitatieprocedure uitzetten naar bijv. OLC’s voor benoeming studentlid in CCO

voordracht

presidium / sept. 06

presidium/ juni 07

UR

6.

Extra interne vergadering okt.06

Opstellen medezeggenschapsagenda, aanbieden aan CvB bij bespreking alggavaza

informatie

Allen/ dec 06

UR
Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord


Onderstreept de recent toegevoegde punten.