Agenda interne 2006-12-05

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-395

Fax


Datum

23/30 november 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Geactualiseerde agenda Interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : 5 december 2006

Tijd : 13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

-benoeming diverse leden Instituutsraden

UR 06–396, bijgaand

-verslag gesprek bevoegdheden

UR 06-403 in bezit (e-mail)

-alternatieve vergaderdag 2e helft 2007?


3.


Verslag van de interne vergadering van 7 november 2006

UR 06-390, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 06-401, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 14 november 2006

UR 06-245, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 12 december 2006, Horst Toren 1300

6.

Vastgoed – realisatie projecten Carré en Nanolab

UR 06–393 bijgaand (bijlagen ter inzage bij de griffie)

instemming

7.

Onderwijsjaarcirkel 2007 - 2008

UR 06–394 bijgaand

UR 06–411 bijgaand

advies

8.

Catering – nadere invulling Catering concept

UR 06-343 (digitaal )

UR 06–406 bijgaand

advies

9.

Statuten en Bestuursreglement 3 TU.Federatie

UR 06–397, bijgaand

UR 06-399, bijgaand

UR 06-405, bijgaand

advies

10.

Voortgangsbespreking reorganisatie dienstverlening

- Tussenrapportages projectleiders

UR 06-379 t/m UR – 384 in bezit

- Voornemen tot reorganisatie bedrijfsvoering

UR 06-400, bijgaand

UR 06-404, bijgaand

- Invulling consultatieronde dec.medezeggenschap

UR 06 – 362 in bezit


bespreken


advies


bespreken

11.

Algemene gang van zaken

a. Bestuurlijke agenda CvB

UR 06-402, bijgaand

b. Medezeggenschapsagenda UR

UR 06-413 bijgaand

c. Inbreng UR HRM beleid

UR 06-407 bijgaand

UR 06-408 bijgaand

bespreken

12.

Ontwerpbegroting 2007- inclusief deelbegroting TG en BMTI

UR 06 – 398, bijgaand

advies


13.

Schriftelijke Rondvraagpunten


14.

Rondvraag


15.

Sluiting
Commissievergaderingen 28 en 29 november 2006, Spiegel 507


Commissie OO&S, 28 nov. 2006 van 12.00 - 14.00 uur

Agenda:

1. Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

2. Opstellen punten medezeggenschapsagenda

3. Reactie CvB op vragen UR over Onderwijsnota – bespreken

4. Onderwijsjaarcirkel 2007 – 2008: advies

5. Intentieverklaring voor basiskwalificatie onderwijs – bespreken in commissie

6. Scenario’s TCP 2007 – bespreken in commissieCommissie PS&I, 28 nov. 2006 van 14.00 - 16.00 uur

Agenda:

1. Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

2. Opstellen punten medezeggenschapsagenda

3. HRM beleid: opstellen UR – prioriteiten

4. Voortgangsbespreking reorganisatie dienstverlening – o.a. advies m.b.t. voornemen tot

reorganisatie

5. Maatschappelijke betrokkenheid UT: gewoon doen – bespreken in commissie

6. Statuten en Bestuursreglement 3TU. Federatie: advies

Commissie FV&A, 28 nov. 2006 van 16.00 – 18.00 uur

Agenda:

1. Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

2. Opstellen punten medezeggenschapsagenda

3. Ontwerpbegroting – advies; Schriftelijke vragen svp op maandag 27 november bij

Herbert indienen.

4. Vastgoed – realisatie projecten Carré en Nanolab: instemming

5. Catering – nadere invulling catering concept: advies


Extra Commissie FV&A, 29 nov. 2006 van 15.00 – 17.00 uur (Van Ast aanwezig)

Ontwerpbegroting 2007 – bespreking o.a. vragen UR