nieuwsbrief 2006-12-12

Nieuwsbrief Universiteitsraad 12 december 2006


De belangrijkste onderwerpen uit het overleg van de URaad met het College van Bestuur:


De URaad stemt in met de vastgoedprojecten Carré en Nanolab

De URaad constateert dat de financiële situatie van de UT zich positiever heeft ontwikkeld dan bij het vaststellen van het vastgoedplan enige jaren geleden verwacht werd. Daarmee is de onvermijdelijke verdere investering in het vastgoed verantwoord. Wel wil de raad inzicht in de geplande onderwijsruimten: zijn deze, na uitvoering van de bouwplannen, voldoende voor de huidige en toekomstige studentenaantallen? Het college zal in het voorjaar dat inzicht verschaffen, bij de presentatie van de herhuisvestingplannen voor de faculteit BBT op de campus.


Voortgangsbespreking reorganisatie UT-dienstverlening, enige punten:

1.Het concept-reorganisatieplan komt op 21 december beschikbaar. Op aandringen van de URaad heeft het college nu een decentrale “consultatieronde” voorgesteld, voordat half februari een definitief plan aan de URaad wordt aangeboden.

2.De URaad heeft een adviescommissie ingesteld, bestaande uit leden die door de raden zijn voorgedragen.. De commissie heeft als eerste activiteit een knelpuntenanalyse van de tussenrapportages gemaakt en zal in januari de raad adviseren over de reorganisatieplannen.

3.De URaad heeft zijn zorgen geuit over de krappe tijdsplanning, de uiteenlopende kwaliteit van de tussenrapportages en de gebrekkige samenhang in de plannen.

Aandachtspunt voor faculteitsraden en dienstraden: spreek met directeur of decaan een overleg eind januari of begin februari af: de eindrapportages van de meeste projectgroepen zijn beschikbaar op de UR-site en de UT-site http://www.utwente.nl/cvb/bedrijfsvoering en het concept-reorganisatieplan volgt op 21 december a.s. De bevindingen van de decentrale raad kunnen in (pre-)adviezen aan de decaan/directeur worden geformuleerd en in afschrift aan de URaad worden gestuurd.


Begroting 2007

De begroting sluit op een klein overschot, onder meer doordat de financiering van de vastgoedplannen nog niet zwaar op de begroting drukt. Het belangrijkste discussiepunt vormde de omvang van de middelen voor centrale stimulering. Al enige jaren wordt het afgesproken maximum van 10% overschreden. Voor 2007 heeft het college ruim M€ 5 gereserveerd voor nieuw beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek internationalisering en valorisatie, zodat nu 15% aan stimuleringsmiddelen wordt verdeeld. De URaad vindt een zo hoge reservering zonder concrete plannen niet verantwoord en niet gewenst i.v.m. de aanslag die de vastgoedplannen op de liquiditeit zullen plegen. Als compromis is afgesproken dat de gereserveerde bedragen alleen zullen worden besteed voor zover URaad en college overeenstemming bereiken over bestedingsplannen, onder meer bij het vaststellen van de onderwijsnota en van de onderzoeksnota. Niet bestede bedragen vloeien terug in de algemene middelen. Mogelijk worden deze dan gebruikt als “smeermiddel” bij de overgang op een nieuw verdeelmodel in 2008.
De URaad heeft zijn teleurstelling uitgesproken over het wederom uitblijven van een duidelijk volumebeleid voor tweede en derde geldstroomplaatsen. Hierdoor verkeren aanvragers van dit soort projecten nog steeds in onzekerheid over de beschikbaarheid van matchingmiddelen.


Bij de “bespreking van de algemene gang van zaken” kwam aan de orde:

De “medezeggenschapsagenda”, de prioriteiten die de zittende URaad tegenover de bestuurlijke agenda van het college heeft gezet. Een aantal wensen van de raad: meer investeren in eerstejaarsonderwijs en -begeleiding, het opstellen van ontwerpeisen voor ICT aan de UT, een discussie over een democratischer Student Union en minder reorganisaties. Uit de discussie bleken geen grote verschillen van inzicht maar wel duidelijk andere accenten.

De URaad heeft aangegeven hoe een breder en beleidsrijker personeelsbeleid er naar zijn oordeel eruit zou moeten zien. Het college ziet in deze handreiking een goede basis voor een nieuwe poging om een personeelsbeleid overeen te komen. Ook is er een afspraak gemaakt om over het promovendibeleid van gedachten wisselen. Daarbij worden zeker de onderwerpen “kwaliteit van promoties” en “beurspromovendi” betrokken.


Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , waar ook de aandachtspunten en verslagen van UR-vergaderingen te vinden zijn

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl