4. Brief UR verlening financiele regelingen

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-377

Fax


Datum

9 november 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Verlenging regelingen financiële ondersteuning studentenGeacht college,De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering van 7 november 2006 de voorgestelde wijzigingen van de Regeling Afstudeersteun Internationale Studenten en de Regeling ondersteuning Topsporters besproken. De raad komt tot bijgaand conceptbesluit.


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad

De Universiteitsraad

gezien:
- het voorgenomen besluit van het CvB van 10 oktober 2006 luidend:

“ - de Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten (RAVIS) en de Regeling Ondersteuning Topsporters (Regeling Topsport) voor onbepaalde tijd te verlengen

met terugwerkende kracht naar 1 september 2006;

- de RAVIS daarbij zodanig te wijzigen dat i.p.v.“ziekte (exclusief zwangerschap)”
wordt erkend “ziekte en zwangerschap”;

- de aldus gewijzigde regelingen op te nemen in het Studentenstatuut UT;

- de UR te verzoeken in te stemmen met dit voorgenomen besluit”.
gehoord:

het positieve advies van de Werkgroep Afstudeerregelingen (WAR) en de Commissie

Verlening Afstudeersteun (CVA).

overwegende dat:

zowel de WAR als de CVA beide regelingen geëvalueerd hebben en daarbij

t.a.v. de verlenging voor onbepaalde tijd een positief advies gegeven hebben, hetgeen

ook geldt voor de bij de RAVIS/Regeling Topsport voorgestelde wijzigingen.
besluit:

- in te stemmen met het voorgenomen CvB-besluit en de aldus gewijzigde regelingen

op te nemen in het Studentenstatuut van de UT;

- het college te adviseren om ten tijde van de invoering van de leerrechten deze

en ander soortgelijke regelingen te evalueren met het oog op effectiviteit/rendement

ten opzichte personele inzet.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad

 


ir. T.M.J. Meijer

voorzitter