8. Brief UR samenwerkingsovereenkomst TSE

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06 364

Fax


Datum

9 november 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Samenwerkingsovereenkomst UT, Saxion, Edith Stein, Expertis
Geacht college,In de commissievergadering van 31 oktober 2006 is gesproken over de samenwerkingsovereenkomst tussen de UT, Saxion, Edith Stein en Expertis. Deze samenwerking is van groot maatschappelijk belang en het is zaak dat de UT hier haar verantwoordelijkheid neemt door deel te nemen in dit samenwerkingsverband. Het geheel zal worden bekostigd uit subsidiegelden, die weliswaar nog niet zijn toegekend, maar waarover zeer positieve geluiden uit Den Haag zijn vernomen.

In de samenwerkingsovereenkomst is geen paragraaf over medezeggenschap opgenomen omdat de zeggenschap bij de afzonderlijke deelnemende organisaties blijft en derhalve met de Faculteitsraad van GW en de UR zal worden overlegd over bestuurlijke bevoegdheden aangaande de UT.


Derhalve komt de raad tot het volgende besluit:Concept BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

De Samenwerkingsovereenkomst UT, Saxion, Edith Stein, Expertis met kenmerk ABZ/376.533/al d.d. 17 oktober 2006;

overwegende dat:

Deze samenwerking een groot maatschappelijk belang dient;

Er voor de UT geen grote financiële risico’s kleven aan dit samenwerkingsverband

gehoord:

Dat het nieuwe instituut “Twente School of Education” (TSE) geheel bekostigd wordt met subsidies van het rijk;

Dat de medezeggenschap t.a.v. bestuurlijke bevoegdheden bij elk van de afzonderlijke deelnemers is ondergebracht;

besluit:

Positief te adviseren over de deelname van de UT in dit samenwerkingsverband.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
Ir. T.M.J. Meijer

voorzitter