4. Verlenging regeling financiële ondersteuning studenten

Aan de Voorzitter van de

Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053-489 5655/8034

ons kenmerk

376.502/DiSC/KVN

fax

053-489 4638

datum

17 oktober 2006

e-mail

f.e.vanklaveren@disc.utwente.nlOnderwerp

Verlenging regelingen financiële ondersteuning studenten t.w.
I
. Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten (RAVIS)

II. Regeling Ondersteuning Topsporters (Regeling Topsport)
Bijgevoegd zend ik u een in een UR-format gegoten stuk m.b.t. bovengenoemde onderwerpen Op beide punten verzoekt het college u in te stemmen met het voorgenomen collegebesluit.Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit

Bijlage

AGENDAPUNT: Verlenging en wijziging regelingen financiële ondersteuning studenten t.w.
I
. Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten (RAVIS)

II. Regeling Ondersteuning Topsporters (Regeling Topsport)

Achterliggende stukken
Geen. Raadpleeg eventueel

http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/studentenstatuut/Doel agendapunt:
Instemmen met het voorgenomen besluit van het CvB tot het wijzigen van RAVIS/Regeling Topsport en het voor onbepaalde tijd verlengen van RAVIS en de Regeling Topsport.

Toelichting :
Bij de schriftelijke rondvraag van de UR vergadering van 12 september 2006 heeft het CvB desgevraagd aangegeven dat het in beginsel het voornemen heeft om beide regelingen te verlengen.
De meeste (financiële) regelingen voor studenten hebben een werking voor onbepaalde tijd.

Uitzonderingen hierop zijn de Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten en de Regeling Ondersteuning Topsporters. Deze regelingen hebben een expiratiedatum per
1 september 2006. De evaluatie van de regelingen is thans beschikbaar.


Evaluatie vanuit de Werkgroep Afstudeer Regelingen


I. Evaluatie Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten (RAVIS)


A. Inhoud van de Regeling


►Per 1 september 2004 is bij de UT in werking getreden een:
Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten (RAVIS).


bedoeld:

als vangnet voor internationale studenten aan de UT die:

- zelf te kampen krijgen met ziekte of overlijden van de partner/familie in de 1e graad;

- bestuursfuncties vervullen bij UT studentenverenigingen/organisaties.


waarbij de uitkering:

Voor studenten uit een zgn. niet EER-land de NFP-beurs richtsnoer is
(medio mei 2004: € 870 per maand);

- bij ziekte van de student en overlijden van partner/familie deze 100% van de NFP beurs is;

- bij bestuursfuncties deze 80% van de NFP beurs is.

Voor studenten uit een zgn. EER-land de basisbeurs WSF 2000 richtsnoer is;

- bij ziekte van de student of overlijden van partner/familie deze 100% van de basisbeurs WSF is;

- bij bestuursfuncties deze 100% van de basisbeurs WSF is.


►deze uitkering bestaat uit een renteloze lening die wordt omgezet in een gift indien de bachelor- dan wel masteropleiding aan de UT door de student met succes wordt afgerond.

►de Engelse tekst van de regeling is opgenomen in het Studentenstatuut; een Engelstalige brochure is beschikbaar bij de rode studentenbalie in de Bastille. Aldaar is ook een aanvraagformulier verkrijgbaar.


►de regeling is destijds bekend gemaakt aan de bureaus faculteitsdecanen, de opleidingsdirecteuren, de Student Union, de koepels en alle studentenverenigingen en andere belanghebbenden.


De (uitgebreide) regeling is opgenomen in het Studentenstatuut van de UT www.utwente.nl/studentenbalie

en op www.graduate.utwente.nl


B. Werkingsduur van de regeling

- de regeling is voor het eerst in werking getreden m.i.v. het studiejaar 2004-2005 en als experimentele regeling ook alleen voor dat studiejaar;

- met instemming van de UR - zonder evaluatie omdat deze gelet op het geringe aantal aanvragen niet zinvol was - is de regeling verlengd voor het studiejaar 2005-2006.


C. Ingediende aanvragen

Bij het in werking treden van de regeling was begroot dat er op jaarbasis 5 aanvragen zouden zijn. Er zijn nu over een periode van 2 jaar in totaal 3 aanvragen ingediend:

1. Eind 2004: een aanvraag op grond van overlijden familielid: deze is - ook in bezwaar - afgewezen omdat de student niet aan de leeftijdseis voldeed en het geen familielid in de 1e graad betrof.

2. Begin 2005: een aanvraag op grond van ziekte: dit verzoek is toegewezen (voorwaardelijke lening van 3x € 870,-). De student is nog niet afgestudeerd (staat voor het komende jaar weer ingeschreven).

3. Medio 2006: een aanvraag op grond van ziekte: toewijzing van 8 maanden.


D. Kosten

Voor de uitvoering van de regeling zijn geen extra middelen toegewezen.
Toegekende aanvragen zijn/worden gefinancierd uit de reguliere begrotingspost voor afstudeersteun.


E. Bevindingen

1. Tot nu toe zijn er over een periode van 2 jaar zeer weinig aanvragen binnengekomen.

2. De uitvoering van de regeling geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen.

3. De komst van buitenlandse studenten naar de UT wordt als zeer belangrijk gezien bij de ontwikkeling van de UT op langere termijn.

4. Het international Office, de Werkgroep Afstudeer Regelingen en de Commissie Verlening Afstudeersteun adviseren de regeling te continueren.
5. Destijds is de regeling zeer minimalistisch opgezet omdat er nog weinig ervaring was met aanvragen van internationale studenten. Dit uit zich o.m. in de uitsluiting van zwangerschap.
De WAR adviseert de beperking van zwangerschap op te heffen.

6. Het is wenselijk de regeling te continueren waarbij deze thans voor onbepaalde tijd kan worden verlengd.


II. Evaluatie Regeling Ondersteuning Topsporters


A. Inhoud van de Regeling


►Per 1 september 2004 is bij de UT in werking getreden: de vernieuwde Regeling Ondersteuning Topsporters waarbij óók topsporters op nationaal niveau voor de Regeling in aanmerking komen.


bedoeld voor:

UT student-topsporters - sporters op wereld- en olympisch niveau alsmede sporters op nationaal niveau - die recht hebben op gemengde studiefinanciering.


►waarbij de ondersteuning bestaat uit:

- studiebegeleiding op maat en;

- 4 maanden afstudeersteun per jaar.


informatieverstrekking:

de UT-gemeenschap is over de wijziging van de regeling uitgebreid geïnformeerd.  Er is een artikel verschenen in UT-Nieuws (16 december 2004: ”Topsporters zien heil in speciale regeling”), er zijn brochures gemaakt en informatie is op internet gezet. Naast deze communicatie, die voornamelijk gericht is op de studenten, zijn alle studieadviseurs en opleidingsdirecteuren van de diverse UT- opleidingen geïnformeerd met een brief .


De (uitgebreide) regeling is opgenomen in het Studentenstatuut van de UT

www.utwente.nl/studentenbalie


B. Werkingsduur van de regeling

- de regeling is voor het eerst in werking getreden m.i.v. het studiejaar 1997 en heeft in 2000 een permanent karakter gekregen;

- in 2004 heeft de regeling een experimentele uitbreiding gekregen voor de duur van 2 jaar (tot september 2006);

- evaluatieperiode loopt van september 2004 t/m met augustus 2006.


C. Ingediende aanvragen

Er zijn 53 aanvragen door studenten ingediend om in aanmerking te komen voor de erkenning van topsporter. De Topsportcommissie is vijf keer bij elkaar gekomen. In alle gevallen heeft de CVA het advies van de Topsportcommissie overgenomen en geformaliseerd. Van de verzoeken zijn er 41 door de CVA gehonoreerd, 3 afgewezen en 9 zijn nog in behandeling.
De overwegende reden bij afwijzing is dat men niet aannemelijk heeft kunnen maken dat de sportprestaties op het vereiste niveau is van de regeling. De aanvragen van de studenten behelzen in alle gevallen de wens om in aanmerking te komen voor de status van topsporter. De financiële ondersteuning (4 maanden afstudeersteun) kan door de student worden aangevraagd na de verstreken maanden. 


D. Kosten

Per kalenderjaar - voor het eerst naar rato per september 2004 van het UT deelbudget onvoorzien van het budget financiële ondersteuning voor studenten - is voor de uitvoering van deze Regeling Topsport een budget beschikbaar van ca. k € 35.
Van de studenten die de topsportstatus hebben gekregen, hebben inmiddels 19 studenten daadwerkelijk na een jaar de financiële ondersteuning aangevraagd en gekregen.
Het is op dit moment nog te vroeg om de precieze omvang van de financiële ondersteuning voor deze groep vast te stellen.

Duidelijk is evenwel dat de uitkeringen vooralsnog binnen het aangegeven budget zullen blijven.

E. Uitvoeringsaspecten

Voor de uitvoering van de regeling zijn afspraken gemaakt tussen de betrokkenen.
Hiervoor is ondermeer een protocol opgesteld waarin werkprocedures zijn beschreven en de rollen zijn vastgelegd. Zo draagt de CVA zorg voor behandeling en beoordeling van de verzoeken om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Bij de afhandeling speelt de Topsportcommissie een belangrijke rol. Deze commissie, met leden die deskundig zijn op het gebied van topsport, geeft advies aan de CVA over de status van topsporter. Zij adviseert de CVA ook met betrekking tot de aanvraag voor financiële ondersteuning: of er ziekte is opgetreden en of een student elders financiële ondersteuning heeft ontvangen. 


De Commissie Topsport stelt voor om nog een kleine procedurele wijziging in de regeling door te voeren. Dit betreft de wijziging “dat een student de aanvraag tot erkenning als topsporter vóór 1 april van het lopende studiejaar dient aan te vragen”. Reden: de Commissie Topsport heeft aangegeven dat de Commissie op deze wijze beter haar werk kan doen.

Bij de uitvoering van de "studiebegeleiding op maat" constateert de CVA dat deze in de diverse opleidingen verschillend wordt opgepakt en uitgewerkt. Een commitment en bekendheid van decaan, opleidingsdirectie, onderwijsondersteuning en docenten met de regeling blijkt bij de uitvoering van wezenlijk belang. Is dit het geval, dan krijgt de studiebegeleiding op maat ook daadwerkelijk gestalte binnen de opleidingen. In een enkel geval verliep deze begeleiding moeizaam. Het is volgens de CVA daarom zeker aan te bevelen dat faculteiten ervaringen op dit gebied met elkaar gaan delen.

De conclusie is gerechtvaardigd dat de gewijzigde regeling heeft opgeleverd dat studenten daadwerkelijk van de regeling gebruik zijn gaan maken.


F. Bevindingen

1. Waar vóór het in werking treden van de vernieuwde Regeling Topsport het aantal aanvragen voor toepassing van de regeling minimaal was, is de afgelopen 2 jaar een aanzienlijke toename van de aanvragen aan de orde.

2. Het totaal uitgekeerde bedrag in het kader van de regeling blijft tot nu toe achter bij de prognose die destijds is gedaan.

3. Het is aan te bevelen dat faculteiten ervaringen met elkaar gaan delen op het gebied van het bieden van studiebegeleiding op maat aan de topsporters.

4. Aanbevolen wordt de Commissie Topsport te volgen waar zij voorstelt dat de student de aanvraag voor erkenning voor 1 april van het lopende studiejaar dient te doen.

5. Er is alle aanleiding - gegeven ook de door studenten geuite ervaringen - om de regeling te verlengen bij voorkeur door deze een onbeperkte looptijd te geven.CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad

De Universiteitsraad

Gezien:
- de hierboven gegeven toelichting;

- het voorgenomen besluit van het CvB van 10 oktober 2006 luidend:

“ - de Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten (RAVIS) en de Regeling Ondersteuning Topsporters (Regeling Topsport) voor onbepaalde tijd te verlengen met terugwerkende kracht naar 1 september 2006;

- de RAVIS daarbij zodanig te wijzigen dat i.p.v.“ziekte (exclusief zwangerschap)”
wordt erkend “ziekte en zwangerschap”;

- de aldus gewijzigde regelingen op te nemen in het Studentenstatuut UT;

- de UR te verzoeken in te stemmen met dit voorgenomen besluit”.
Gehoord: het positieve advies van de Werkgroep Afstudeerregelingen (WAR) en de Commissie

Verlening Afstudeersteun (CVA).

Overwegende:
zowel de WAR als de CVA hebben beide regelingen geëvalueerd en hebben daarbij t.a.v. de verlenging voor onbepaalde tijd een positief advies gegeven hetgeen ook geldt voor de bij de RAVIS/Regeling Topsport voorgestelde wijzigingen.
Besluit:

In te stemmen met het voorgenomen CvB-besluit en de aldus gewijzigde Regelingen op te nemen in het Studentenstatuut van de UT.