voorstel medezeggenschapsprocedure

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500



Aan het College van Bestuur,

Cc: drs. K. B. de Vries, procescoördinator



Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-326

Fax


Datum

12 oktober 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Voorstel voor een medezeggenschapsprocedure reorganisatie ” Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”




Geachte college,



In het overleg over de Hoofdlijnennota heeft u de suggestie gedaan om wat betreft de medezeggenschapsprocedure contact op te nemen met de procescoördinator. Het gesprek met hem en dat van de UR met vertegenwoordigers van (op één na) alle FR-en en DR-en van de UT op dinsdag 10 oktober 2006 heeft geleid tot een voorstel om te komen tot een medezeggenschapsprocedure. De raden onderschrijven de wenselijkheid van een bespreking van de plannen op decentraal niveau, alvorens tot centrale besluitvorming wordt overgegaan. Naar het oordeel van de raden is een dergelijke bespreekronde essentieel om zowel bij het decentrale management als bij het betrokken personeel commitment en draagvlak voor de uitvoering van plannen te creëren. Iets, waar het bij de vorige reorganisatie blijkbaar aan ontbroken heeft.
In onderstaand voorstel zijn nog geen data vermeld, daar we van u nog geen tijdschema hebben ontvangen.


Deelprojecten en betrokken medezeggenschapsorganen: we zijn uitgegaan van de deelprojecten zoals we deze eerder mondeling met de procescoördinator besproken hebben, met daaraan toegevoegd het project “overlegstructuren en besluitvorming”.


Deelproject

Betrokken (delen van) eenheden

Betrokken DR/FR

Concerndirecties

huidige stafdiensten,
beleidsmedewerkers andere diensten

Stafdiensten

Service Centrum ICT

ITBE, ICT-afdelingen faculteiten

ITBE + FR-en

Service Centrum onderwijsondersteun.

ITBE, onderwijsonderst. faculteiten

ITBE, DISC + FR-en

Service Centrum Wet. Inf. Voorz.

ITBE

ITBE

Dienst Faciliteiten

FB, sport en cultuur

FB, DISC

Uniformeren facultaire organisatie

faculteiten

FR-en

Herinrichting ELAN

penvoerder GW, faculteiten

GW + ov. FR-en

Overlegstructuren en besluitvorming

alle

Stafdiensten + UR






Voorstel voor de medezeggenschapsprocedure:

1.Informeren raden: de UR en de decentrale raden stellen informatie- en discussiebijeenkomsten zeer op prijs, zeker als dat gebeurt op basis van “tussenproducten” van de projectgroepen. Wij vragen het college ruimhartig met die informatieverstrekking om te gaan.

2.Decentrale advisering:
Zodra implementatieplannen en het overall reorganisatieplan beschikbaar zijn, wordt eerst de decentrale raden om advies gevraagd. De decentrale raden adviseren hun leidinggevende en sturen een afschrift van hun advies naar de URaad.
De taakverdeling van de decentrale raden kan op basis van de huidige plannen als volgt:

FR-en geven advies over (de gevolgen voor) de dienstverlening aan personeel van studenten voor alle onderdelen en specifiek ten aanzien van de gevolgen voor de facultaire organisatie (incl. ELAN en uniformering facultaire organisatie).
Wellicht is een apart advies noodzakelijk ten aanzien van de facultaire organisatie, immers: de facultaire organisatie is bij wet een competentie van de decaan.

DR stafdiensten geeft advies over de vorming van de “concerndirecties” en “overlegstructuren en besluitvormingsprocessen”.

DR-ITBE en DR-DISC geven gezamenlijk advies ten aanzien van het Service Centrum en onderwijsondersteuning.

DR-FB en DR-DISC geven gezamenlijk advies ten aanzien van de vorming van een dienst faciliteiten

DR-ITBE geeft advies ten aanzien van de Service centra wetenschappelijke informatievoorziening en ITC.

Ten aanzien van de adviesronde van de decentrale raden dient op korte termijn duidelijkheid te komen over de volgende aspecten:

Het college zal duidelijkheid moeten verschaffen over de vraag wie ten aanzien van de implementatieplannen kan fungeren als volwaardige gesprekspartner voor met name de dienstraden, daar de taken van de beheerders lopende het reorganisatieproces gewijzigd zijn of zullen wijzigen.

Naar het oordeel van de raden past de organisatiewijziging van ELAN, zoals deze nu wordt voorzien volgens de opdracht aan de decaan GW, niet in het kader van de dienstverleningsoperatie. ELAN verzorgt immers de lerarenopleiding (primair proces) en is ingebed in de faculteit GW. De URaad stelt het college voor deze organisatiewijziging als interne reorganisatie binnen GW aan te merken.

3.Vervolgens centrale besluitvorming, conform de reorganisatiecode: advies UR, overleg met OPUT over het sociaal plan en instemming (personeelsgeleding) UR.


Tot slot kan ik u melden dat de raden voornemens zijn om hun besluitvorming zoveel mogelijk af te stemmen. Mede met dat doel zal de URaad een werkgroep, bestaande uit medezeggenschappers en externe deskundigen, instellen.


Uiteraard zijn wij gaarne bereid met u te overleggen over dit voorstel voor een medezeggenschapsprocedure en hoe een en ander is in te passen is in het tijdspad dat u voor ogen staat.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,




ir. T.M.J. Meijer

voorzitter