Aandachtspunten 2006-11-14

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

14 november 2006


Verlenging regelingen financiële ondersteuning studenten

De Universiteitsraad

gezien:
- het voorgenomen besluit van het CvB van 10 oktober 2006 luidend:

“ - de Regeling Afstudeersteun voor Internationale Studenten (RAVIS) en de Regeling Ondersteuning Topsporters (Regeling Topsport) voor onbepaalde tijd te verlengen met terugwerkende kracht naar 1 september 2006;

- de RAVIS daarbij zodanig te wijzigen dat i.p.v.“ziekte (exclusief zwangerschap)” wordt erkend “ziekte en zwangerschap”;

- de aldus gewijzigde regelingen op te nemen in het Studentenstatuut UT;

- de UR te verzoeken in te stemmen met dit voorgenomen besluit”.
gehoord:

het positieve advies van de Werkgroep Afstudeerregelingen (WAR) en de Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA).

overwegende dat:

zowel de WAR als de CVA beide regelingen geëvalueerd hebben en daarbij t.a.v. de verlenging voor onbepaalde tijd een positief advies gegeven hebben, hetgeen ook geldt voor de bij de RAVIS/Regeling Topsport voorgestelde wijzigingen.
besluit:

- in te stemmen met het voorgenomen CvB-besluit en de aldus gewijzigde regelingen op te nemen in het Studentenstatuut van de UT;

- het college te adviseren om ten tijde van de invoering van de leerrechten deze en ander soortgelijke regelingen te evalueren met het oog op effectiviteit/rendement ten opzichte personele inzet.


Voortgangsbespreking reorganisatie Dienstverlening

Het college meldt dat het in de vergadering van de commissie PS&I toegezegde procedurevoorstel over tijdpad van behandeling van de reorganisatieplannen en deelname van de decentrale medezeggenschap daarbij enige vertraging heeft ondervonden. Uiterlijk begin volgende week zal de UR hierover bericht ontvangen. Dit geldt eveneens voor de formele reorganisatieaankondiging. De bekendmaking van het reorganisatieplan (aanvankelijk gepland voor 15 december) wordt uitgesteld; afgesproken wordt de finale besluitvorming (instemmingsvraag) door de UR in april 2007 te laten plaatsvinden, het UR - advies wordt dan een maand eerder (maart 2007) uitgebracht. Voorts wordt wederzijds opnieuw geconstateerd dat de UR de bezuinigingsdoelstelling van M€ 5, - niet onderschrijft.


Gevraagd naar de gevolgen van het sluiten van de IT - shop per 1 januari 2007, zegt het college toe dat de taken gecontinueerd zullen worden zodra een nieuwe grote leverancier gevonden is. Het CvB zal er voor zorgen dat er op de site van ITBE voldoende materiaal

beschikbaar is voor licenties en advisering.


Nota Onderzoeksbeleid

Het college zegt toe in de volgende versie van de nota de relatie onderwijs – onderzoek meer expliciet te zullen belichten. Ook zal meer aandacht besteed worden aan de AIO’s (aantal/soort).

De meer gedetailleerde vragen in de brief van de UR (UR 06 – 375) zullen schriftelijk door het college beantwoord worden.


Honoursprogramma

(besluit genomen door het presidium, daartoe gemandateerd in de overlegvergadering van 14 nov. 2006)

De Universiteitsraad,

gezien:

Het Honours programma ABZ/376.555/RvD, 18 oktober 2006, UR 06-341

De vragen van de UR en de gegeven antwoorden in de commissievergadering door drs. R. van Dijk d.d. 31 oktober 2006

De additionele informatie ABZ/376.777/RvD, 7 november 2006

gehoord de beraadslagingen tijdens de overlegvergadering van 14 november 2006

overwegende dat:

ØHet voorliggende Honours programma goedkeuring heeft van NVAO en gesubsidieerd is door het ministerie van OC&W

ØDe invulling van het programma voor veel excellente studenten niet voldoende aantrekkelijk zou kunnen zijn

ØMet het gekozen programma de relatie tussen onderwijs en onderzoek - binnen de domeingedachte en het werken in multidisciplinaire teams –, zoals die expliciet verwoord wordt in de UT onderzoeknota, niet optimaal wordt ingevuld

ØHet niveau en de eisen van het Honours programma verheldering en aanscherping behoeven

ØHet uitdagende programma erg risicovol lijkt door de intensiteit en het moment van gevraagde/noodzakelijke begeleiding op onderdelen

ØHet verschil tussen de aantekening ‘Honours programma’ als boven curriculair ten opzichte van een diploma als ‘master in science with honours’ verheldering behoeft.

ØUitvallers van het Honours programma weliswaar een aantekening van gevolgde vakken op de cijferlijst krijgen maar geen toekenning van EC

ØHet programma qua structurele bekostiging en de door het CvB gestelde doelen in het kader van ‘moderne efficiënte bedrijfsvoering’ niet past binnen de CvB doelstellingen, omdat:

a)de totale begroting per jaar k€ 300 voor 30 EC en 25 studenten een EC prijs geeft van € 400. Dit is 4.5 keer de standaard EC prijs.

b)voor het programma een apart onderwijsbureau wordt ingericht met 0.4 fte HL en BOZ 0.1 nog afgezien van SAE, kantoorruimte, administratie en representatie, studievereniging e.d.

ØIn het voorstel geen duidelijkheid wordt gegeven over de kwaliteitsborging van het Honours programma

ØDe adviezen en besluiten van CCO, STow met betrekking tot het instellen van het Honours programma positief zijn

gehoord de toezeggingen dat:

1.Het voorliggende Honours programma als 2-jarige pilot wordt gestart.

2.Het voorliggende Honours programma vanaf de start op onderdelen wordt geëvalueerd, waarbij na 1 jaar een evaluatie met het karakter van een “quick-scan” wordt uitgevoerd, om het programma waar nodig bij te sturen, en na twee jaar een uitgebreide evaluatie ten aanzien van vorm, inhoud, bekostiging en inbedding moet leiden tot besluitvorming over het structureel aanbieden van een Honours programma aan de UT.

3.Gedurende de pilot periode een enquête onder potentiële studenten wordt gehouden met betrekking tot gewenst invulling, vorm en niveau.

4.Gedurende de pilot periode, mogelijk mede op basis van punt 3, sterk wordt overwogen of de wens/mogelijkheid bestaat om een tweede Honours programma (al dan niet gecombineerd met het voorliggende) te starten op het gebied van engineering/ontwerpen, waarin studenten, samen met andere excellente studenten, in multidisciplinaire teams samenwerken aan reële onderzoek-/ontwerpvraagstukken ter versterking van de dwarsverbanden tussen Gamma- en Bèta onderwijs en onderzoek.

5.Het niveau en de eisen binnen het voorliggende Honours programma worden verhelderd en aangescherpt

6.Het college de mogelijkheden zal onderzoeken wat en of de afgestudeerde Honours-programma-studenten gedurende hun master periode aangeboden kan worden.

7.Het voorliggende programma in de reguliere locale en nationale kwaliteitsborgingcyclus wordt opgenomen.

8.De subsidiegelden vooralsnog zullen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en de opstart van het programma.

9.Gedurende de pilot periode nader gezocht zal worden naar adequate onderwijsbekostiging en mogelijkheden tot reguliere inbedding.

adviseert:

te starten met de pilot ‘Honours programma’ per 1-februari 2007 voor een periode van 2 jaar.


Samenwerkingsovereenkomst UT/Saxion/Edith Stein

De Universiteitsraad,

gezien:

De Samenwerkingsovereenkomst UT, Saxion, Edith Stein, Expertis met kenmerk ABZ/376.533/al d.d. 17 oktober 2006;

overwegende dat:

Deze samenwerking een groot maatschappelijk belang dient;

Er voor de UT geen grote financiële risico’s kleven aan dit samenwerkingsverband

gehoord:

Dat het nieuwe instituut “Twente School of Education” (TSE) geheel bekostigd wordt met subsidies van het rijk;

Dat de medezeggenschap t.a.v. bestuurlijke bevoegdheden bij elk van de afzonderlijke deelnemers is ondergebracht;

besluit:

Positief te adviseren over de deelname van de UT in dit samenwerkingsverband.

Schriftelijke rondvraagpunten

Het college belooft desgevraagd de studenten bij het implementatietraject van de komende reorganisatie te betrekken.


Rondvraag

In reactie op opmerkingen uit de raad naar aanleiding van de lopende procedure van enkelen AIO’s bij de faculteit TNW, merkt het CvB op het belangrijk te vinden het reorganisatieproces goed te monitoren, ook in individuele gevallen. Het college zal hier zorgvuldig mee omgaan.