agenda interne 2006-11-07

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-335

Fax


Datum

19 oktober 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Agenda Interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : Zilverling L 200

Datum : 7 november 2006

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- voorstel presidium medezeggenschapsprocedure reorganisatie + samenstelling commissie

(UR 06-326, bijgaand)

- a. benoeming nieuwe leden voor IGS en CTIT

b. voorstel benoeming leden Instituutsraden te mandateren aan presidium


3.


Verslag van de interne vergadering van 26 september 2006

UR 06-314, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 06-344, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 11 oktober 2006

UR 06-245, bijgaand

informatie

6.

Evaluatie sollicitatiecommissie voorzitterschap UR

UR 06-330, bijgaand

vaststellen

7.

Medezeggenschapsagenda

bijdrage commissies

1e bespreking

8.

Internationalisering – een reality check

UR 06-332, bijgaand

bespreking

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 14 november 2006, Horsttoren 1300

9.

Nota Onderzoeksbeleid, concept

UR 06-340, bijgaand

1e bespreking

10.

Verlenging regeling financiële ondersteuning studenten

a. Regeling Afstudeersteun Internationale studenten

b. Regeling ondersteuning Topsporters

UR 06-334, bijgaand

instemming

11.

Catering – nadere invulling Catering concept

UR 06-343, volgt digitaal

advies

12.

Invoering Honours programma

UR 06-341, bijgaand

advies/informatie

13.

Samenwerkingsovereenkomst UT/Saxion/Edith Stein

UR 06-339, bijgaand

advies

14.

Voortgangsbespreking reorganisatie dienstverlening

- Reactie CvB op UR-advies

UR 06-322, bijgaand

- Opdracht ELAN

- Sluiting IT – shop

- Medezeggenschapsprocedure

UR 06-347, volgt digitaal

bespreken

15.

Voortgang 3 TU proces

UR 06-315, bijgaand

informatie

16.

Schriftelijke Rondvraagpunten


17.

Rondvraag


18.

Sluiting
Commissievergaderingen 31 oktober 2006

NB: Onder meer wegens agendatechnische problemen van enkele portefeuillehouders zijn de vergadertijden en –plaatsen afwijkend van de normale gang van zaken.


Commissie OO&S, van 12.00 - 15.00 uur (Spiegel 102A):

Zijm aanwezig vanaf 13.30 uur – 14.30 uur

Agenda:

1. Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

2. Opstellen punten medezeggenschapsagenda - eerste bespreking

3. Onderzoeksnota – 1e bespreking (Zijm)

4. Topsportregeling – instemming

5. Regeling Afstudeersteun internationale studenten – instemming

6. Invoering Honours programma – advies/informatie (Zijm)

7. Reactie CvB op vragen UR mbt Onderwijsnota – eventueel bespreken met Rob van Dijk

8. Internationalisering – een reality check (eventueel samen met PS&I - leden), bespreking

9. Diverse notities ter informatie:

- Maatschappelijke betrokkenheid UT: gewoon doen

- Vernieuwing promotietrajecten van IGS en IBR

- Scenario’s TCP 2007

- Intentieverklaring voor basiskwalificatie onderwijs


Commissie PS&I, van 13.00 - 17.00 uur (max.) in Sp 507:

Flierman aanwezig vanaf 13.30 uur (tot max.14.15 uur), Van Ast vanaf 15.30 uur

Agenda:

1. Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

2. Opstellen punten medezeggenschapsagenda – eerste bespreking

3. HRM beleid: opstellen UR – prioriteiten

4. Internationalisering – een reality check, bespreking

5. Samenwerkingsovereenkomst UT/Saxion/Edith Stein – advies (Flierman)

6. Voortgangsbespreking reorganisatie dienstverlening (Van Ast)
- Medezeggenschapsprocedure (
Flierman)

- Reactie CvB op UR-advies
- Opdracht ELAN
- Sluiting IT – shop

7. Catering (eventueel samen met FV&A – leden): nader invulling Catering concept – advies (Van Ast)


Commissie FV&A, om 16.00 uur in Sp 507

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Opstellen punten medezeggenschapsagenda – eerste bespreking

Uitgangspunten (wijziging) verdeelmodel – bespreking (Van Ast)De commissievoorzitters stellen zelf een nadere agenda op en regelen de contacten met mogelijke bezoekers. Ook is het raadzaam met elkaar te overleggen over het tijdstip van behandeling van eventuele gezamenlijke onderwerpen.


De fracties bespreken het advies van de sollicitatiecommissie Voorzitterschap UR