7. Brief UR Begrotingsbod 2007

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-307

Fax


Datum

28 september 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Begrotingsbod 2007
Geacht college,


In ons overleg van 27 juni 2006 hebben wij uitgebreid met u gesproken over de Ontwerp Begrotingsrichtlijnen 2007. In ons advies hebben wij u een viertal zaken in het kader van deze richtlijnen geadviseerd. Naar aanleiding van het Begrotingsbod en de beantwoording van de toegezonden vragen moeten wij concluderen dat u nu al van zins bent om de helft van deze adviezen zonder de voorgeschreven motivatie niet over te nemen. Het betreft:


De heroverweging van de premaster bekostiging in het kader van de onderwijsnota die dit najaar verschijnt. In de onderwijsnota vindt op geen enkele wijze een overweging ten aanzien van deze bekostiging plaats.

Het formuleren van een onderwijsbegroting als richtlijn mee te geven voor de Begroting 2007, zodat met name op decentraal niveau beleid op dit gebied getoetst en in samenhang beoordeeld kan worden. Uit de beantwoording van de vragen naar aanleiding van het Begrotingsbod blijkt dit niet door u gedaan te zijn.


Uit de discussie over de Ontwerp Begrotingsrichtlijnen mag u duidelijk zijn geworden dat deze beide zaken evenals als de andere twee punten zwaar bij de raad wegen. Uiteraard zal de wijze waarop het college omgaat met het eerdere UR -advies ten aanzien van de Begrotingsrichtlijnen meewegen bij het opstellen van het advies ten aanzien van de Begroting 2007.


Wij verzoeken u bij dezen de UR aan te geven waarom u de adviezen van de UR terzijde schuift.


Ook vernemen we graag van u welke wijzigingen Prinsjesdag (zoals het doorgaan van de uitbreiding van de “Smartmix”) voor de begroting van de UT heeft opgeleverd en op welke wijze dat in de begroting wordt verwerkt.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter