5. Brief UR Nota onderwijsbeleid

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-306

Fax


Datum

28 september 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Nota Onderwijsbeleid 2006 - 2010
Geacht college,


In de interne vergadering van 26 september 2006 is de onderwijsnota besproken. Resultaat van de bespreking is de onderstaande focus op basis waarvan de voorliggende nota zou kunnen worden besproken in de overlegvergadering.

In de bijlage zijn gedetailleerde vragen en/of opmerkingen per hoofdpunt opgenomen.


Algemeen

oWorden alle faculteiten/opleidingen geacht alle (gewenste) doelgroepen te adresseren?


oWorden faculteiten/opleidingen geacht om beredeneerde keuzes te maken uit de grote hoeveelheid mogelijkheden voor invulling van onderwijsvormen of wordt het voorgenomen beleid universitair breed vastgesteld en ingevoerd?

oIs de (meetbare) toename van studentenaantallen bij de implementatie van de diverse onderwijsvormen het hoofddoel?

Kwaliteit van onderwijs

oIs het mogelijk om de diverse onderwijsvormen te implementeren en tot een succes te maken zolang de volgende randvoorwaarden nog in ontwikkeling zijn dan wel nog geïnitieerd moeten worden:
* Een intern kwaliteitszorgsysteem;
* ICT-systemen;
* Onderwijsefficiency;
* HRM en HRD beleid.
De UR is van mening dat de voorgestelde dan wel inmiddels geïnitieerde initiatieven alle een tijdsspanne behoeven van meerdere jaren om succesvol geïmplementeerd te kunnen worden. In dit licht acht de UR het van belang om de bovengenoemde initiatieven te faseren in een tijdsplanning waarbij hij niet uitsluit dat 2006 – 2010 te ambitieus lijkt.

oDe UR acht het van belang dat blijvend gewaakt moet worden voor de opleidingskwaliteiten (denk aan kleinschaligheid) en basis academische vaardigheden in het kader van de vormgeving en positionering van onderwijsmodulen, zoals Skills Certificate bij SU en distance learning.Veranderingsbereidheid

Het traject ‘moderne efficiënte bedrijfsvoering’ gaat parallel lopen aan de implementatie van de voorgestelde keuzemogelijkheden in onderwijsvormen en aan voorgenomen veranderingen in ICT-systemen.

oIs de organisatie voldoende flexibel en veranderingsbereid om deze veelheid van beleidsvoornemens te realiseren?

Cultuur

oHoe wordt onder meer 100% committment van studenten bereikt?
Enerzijds wordt gesproken over verschoolsing in de zin van verplichte colleges en anderzijds wordt uitgegaan van zelfstandigheid van studenten die wel degelijk in staat zijn hun eigen keuzes te maken en flexibilisering wensen.
Deze tegenstrijdigheid wordt bovendien gekoppeld aan hoge studierendementen.

oHet voorstel om de motivatie en het bewustzijn van studenten te bevorderen door het verduidelijken van de samenhang tussen vakken binnen een curriculum en een explicitering aan het begin van een vak is een relatief gemakkelijk in te voeren voorstel en naar onze mening zeer effectief.


Bekostiging

oWat betekent deze onderwijsstrategie en uitvoering voor de bekostiging van onderwijs (centraal/decentraal)?

oImpliceert de voorliggende onderwijsstrategie dat een groter compartiment onderwijsgelden in het verdeelmodel nodig is?

oImpliceert de voorliggende onderwijsstrategie dat de centrale onderwijsmiddelen worden opgeheven ten gunste van de facultaire onderwijsmiddelen?

oIs het college met ons van mening dat onder meer de bovengenoemde vragen in de eerstvolgende FVA vergadering in klein comité nadere beschouwing verdienen?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter

1 bijlage