4. Brief UR naamswijziging BBT

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-305

Fax


Datum

28 september 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Naamswijziging BBT – wijziging BBR
Geacht college,De Universiteitsraad heeft het verzoek tot aanpassing van het BBR betreffende de naamswijziging van de faculteit BBT besproken. Omdat we hebben begrepen dat ondertussen ook de faculteitsraad van BBT positief heeft geoordeeld over deze naamswijziging, is er voor ons geen enkele reden om niet met de wijziging in te stemmen.

De raad heeft echter wel geconstateerd dat, gezien de argumentatie voor de naamswijziging, het voorstel naast de voorgestelde naamswijziging ook een wijziging van het profiel van de faculteit inhoudt. De raad wil het college dan ook verzoeken deze wijziging nader toe te lichten, waarbij wij ons met name afvragen of het weglaten van het woord “technisch”, ook consequenties kan hebben voor de opleiding TBK.


Het onderstaande UR-besluit ter zake zal worden toegevoegd aan de aandachtspunten voor de komende overlegvergadering van 3 oktober 2006.


De Universiteitsraad,

gezien:

Het verzoek tot naamswijziging van de faculteit BBT (kenmerk ABZ/376.037/al, UR 06 – 285))

overwegende dat:

De naamswijziging in de faculteitsraad besproken is en deze hiermee heeft ingestemd.

stemt in met de naamswijziging van de faculteit BBT in Faculteit Management en Bestuur”.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter