Actiepuntenlijst per 12-09-2006

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 12 september 2006


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Convenant UR - OPUT - CvB over taakverdeling en procedures bij medezeggenschap.

vaststellen

presidium/ z.s.m.

Fl/ UR

2.

n.v.t.

Evaluatie SURF (vh evaluatie DU)

informatie UR

presidium / tzt
O,O&S

Zijm/UR

3.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

informatie UR

presidium / 2006

Fl

4.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB

informatie

presidium/CvB

Fl./Zijm

5.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

6.

Overleg 15 nov 05

UR 05-286

Nieuwe WHOO, zodra wetsontwerp def. is, incl. adviezen, overleg met CvB.

informatie

presidium/ z.s.m.

Fl.

7.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU


Continu

UR

Fl.

8.

Overleg 12 sept 06

UR 06-277

HRM beleid, formuleren door UR van opvattingen en suggesties voor dit beleid, incl. besturingsvraag CvB (in jaarcyclus)

advies

Cie P,S&I/z.s.m.


Fl.

9.

Overleg 15 nov. 05

UR 05 -286

Onderzoek CvB naar de mogelijkheid indicatieve normen voor UT taken op te stellen

informatie

Cie P,S&I/tzt

Fl.

10.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Sociaal Jaarverslag; eerste bespreking in commissie P,S&I

informatie

Cie P,S&I/ jan 06

Fl.

11.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05

instemming UR

Cie P,S&I / juni 06

Fl.

12.

Overleg 04 april 06

UR 06 – 088

Rapportage aan UR van CvB over UR advies mbt “driegesprek”

informatie

Cie P,S&I/ zsm

Fl.

13.

Overleg 27 juni 06

UR 06 – 218

Schr. reactie CvB op resterende UR-vragen (UR 06 – 209) mbt Nota diversiteit etc.

informatie

Cie P,S&I / zsm

Fl

14

Cie verg.F&V

7 nov 05

Algemeen beschikbaar stellen van computers de Horst, reactie CvB toegezegd

informatie

Cie O,O&S

Zijm

15.

Cie verg 13 juni 06

Aandacht voor plan instituut TG

informatie

Cie O,O&S/ tzt

Zijm

16.

Cie verg. 13 juni 06

Project Instellingskwaliteitszorg, informeren naar ontwikkeling UT -beleid

Informatie

Cie O,O&S/sept. 06

Zijm

17.

Overleg 07febr.06

UR 06-028

Startnotities onderwijs, onderzoek

bespreking/instemming

Cie O,O&S/okt. 2006

Zijm

18.

Overleg 27 juni 06

UR 06 - 218

Model OER 3 TU

informatie

Cie O,O&S/ tzt

Zijm

19.

Brief cvb 19 mei 06

Besluitvorming ELO

advies?

Cie F,V&A en O,O&S /voorjaar 07

Zijm/vA

20.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Beurzenfonds t.b.v. niet – EER studenten

advies UR

Cie F,V&A en O,O&S ???

Voor zomer 2006

Fl.

21.

Overleg 07febr. 06

UR 06-028

Vastgoed: aanbesteding HOOC project (Aandachtspunten UR 03 - 183 en UR 04 – 366)

instemming UR

cie F,V&A / najaar 2006


vA

22.

Cie vergadering 29 aug 06

UR 06 - 258

a.Projectplannen Hoofdlijnennota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

b. Afhandeling resterende vragen, UR 06 – 272

informatie UR

Cie F,V&A en P,S&I

vA

23.

Overleg 27 juni 06

UR 06 – 218

Schr. reactie CvB op resterende UR vragen (UR 06 – 213) mbt. Financieel Jaarverslag

informatie

Cie F,V&A/zsm

vA

24

Overleg 27 juni 06

UR 06 – 218

Octrooireglement

instemming?

Cie F,V&A/okt.06

vA

25

Overleg 12 sept 06

UR 06 – 277

Catering, invulling cateringconcept en evaluatie aan einde contractperiode

advies

Cie F,V&A en P,S&I/okt 06

vA

26.

Overleg 28 juni 05

UR 05 - 226

Het college zal in het kader van de begroting 2006 het werken met integrale onderwijsbegrotingen op facultair niveau stimuleren.


Cie F,V&A

vA

27.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

Cie F,V&A/ 2005-2006

vA

28.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

informatie bij claimlijst begroting 2006

Cie F,V&A/ nov-dec 2006

vA

29.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

Cie F,V&A / herfst 2005

vA

30.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

CvB geeft inzicht in de omvang van de extra benodigde middelen alvorens het aantal premieplaatsen is teruggebracht tot het toegestane aantal per compartiment. I.o.m. het UMT wordt dit extra budget, t.l.v. reserves, tot een minimum beperkt.

begroting 2006

Cie F,V&A/ december 2005

vA

31.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Resultaat afspraken over reorganisatieplannen 3 techn. faculteiten door CvB toegezegd+ duidelijkheid over het budgettaire meerjarenkader vanaf 2008

informatie UR

Cie F,V&A/maart/april 2006

vA.

Actiepunten van (uitsluitend) de UR:

1.

n.v.t.

Instellen Instituutsraad BMTI

benoemen door UR

presidium/ z.s.m.

UR

2.

n.v.t.

Monitoren benoemingstermijnen IR-leden

benoemen UR

presidium/ z.s.m.

UR

3.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

presidium / permanent

UR

4.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (okt. ’06, of eerder)

UR

5.

september 2006

Voordracht student-lid in CCO i.p.v. Ian Kennedy

voordracht

presidium / sept. 06

UR
Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord


Onderstreept de recent toegevoegde punten.