Aandachtspunten 2006-10-03

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

3 oktober 2006


Naamswijziging BBT – wijziging BBR

De Universiteitsraad,

gezien:

Het verzoek tot naamswijziging van de faculteit BBT (kenmerk ABZ/376.037/al, UR 06 – 285);

De brief van de FR van BBT (UR 06 – 311) d.d. 27 september 2006;

overwegende dat:

De naamswijziging in de faculteitsraad besproken is en deze hiermee heeft ingestemd;

stemt in met de wijziging van het BBR, zijnde de naamswijziging van de faculteit BBT in “Faculteit Management en Bestuur”.


Concept Nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010

Het college zegt toe schriftelijk te zullen reageren op de vragen en opmerkingen uit de bijlage bij de brief van de Universiteitsraad (UR 06 – 306) over de voorliggende nota.

In een vervolg van deze nota zal ook een implementatiepad en bekostigingsplaatje gepresenteerd worden, aldus het college.


Octrooireglement

Aangezien de discussie over de bevoegdheden van de UR (UR 06 - 275) nog niet afgerond is, vraagt het college formeel geen advies aan de UR.

De raad besluit vervolgens een ongevraagd advies uit te brengen.

De Universiteitsraad,

gezien

het octrooireglement (UR 06 -180)

de briefwisseling ten aanzien van dit reglement (UR 06-206 en UR 06-282)

de voorgestelde wijziging van het studentenstatuut

gehoord

de beraadslagingen;

overwegende dat

de regeling rechten en plichten van zowel medewerkers en studenten bevat;

ten aanzien van medewerkers het OPUT het instemmingsrecht uitoefent bij een dergelijke regeling;

gehoord de toezegging van het college dat:

een termijn van 3 maanden voor besluitvorming over het al dan niet door de UT doen van een octrooiaanvraag in artikel 9d zal worden opgenomen;

adviseert positief ten aanzien van bovenstaande regeling en de wijziging van het studentenstatuut.


Begrotingsbod 2007

Gevraagd naar de premaster bekostiging meldt het college dat hier in de discussie over het verdeelmodel nog naar gekeken zal worden.

Voor 2008 zal op decentraal niveau naar een onderwijsbegroting gevraagd worden, voor het komende jaar gaat het nog slechts om basiselementen hiervoor, aldus het college.

De wijzigingen als gevolg van Prinsjesdag zullen schriftelijk naar de UR gezonden worden.


Voortgang 3 TU proces

De door de UR in de interne vergadering opgestelde vragen met betrekking tot de concept statuten Federatie 3 TU zullen naar het college gestuurd worden. Na schriftelijke reactie van het CvB zal mogelijk in commissie verband een nader overleg volgen.Schriftelijke rondvraagpunten

Het college zegt toe met spoed zorg te zullen dragen voor heldere informatie omtrent de taaleisen voor (internationale) studenten.


Taakafbakening Catering (besluit uit de interne vergadering van 26 september 2006)

De Universiteitsraad,

gezien:

de gewijzigde taakafbakening UT Catering (bijlage van de brief met kenmerk 376.045, UR 06 - 286);

overwegende dat:

een duidelijke taakafbakening tussen de professionele catering op de campus en die van studentenorganisaties gewenst is, ongeacht de beheersvorm van de catering UT;

gehoord

de toezegging dat het college met de Student Union zal overleggen over het creëren van een studenten-catering-pakket;

het overleg ter zake op 27 juni en 12 september 2006;

adviseert positief ten aanzien van de “Taakafbakening UT Catering”.