Agenda interne 2006-09-26

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-284

fax


Datum

14 september 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Zilverling L 200

Datum : 26 september 2006

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 5 september 2006

UR 06-204, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 06-287, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 12 september 2006

UR 06-245, bijgaand

informatie

6.

Bevoegdheden UR

UR 06-275, bijgaand

vaststellen

7.

Follow –up HRM beleid


vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 3 oktober 2006

8.

Naamswijziging BBT – wijziging BBR

UR 06-285, volgt digitaal

instemming

9.

Nota Onderwijsbeleid 2006-2010

UR 06-283, bijgaand

Begeleidende brief volgt digitaal

1e bespreking

10.

Octrooireglement

UR 06-180, UR 06-206 bijgaand

UR 06-282, bijgaand

instemming/advies?

11.

Catering – nadere invulling Taakafbakening

UR 06-286, volgt digitaal

advies

12.

Begrotingsbod 2007 (+ herzien Begrotingsbod)

UR 06-253, in bezit en UR 06-253a, bijgaand

informatie

13.

Voortgang 3 TU proces

UR 06-281, bijgaand

Begeleidende brief volgt digitaal

bespreking

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

Sluiting
Commissievergaderingen op dinsdag 19 september 2006 Spiegel 507 en BV 100

Let op: afwijkende aanvangstijdstippen en locaties!


Commissie O, O en S, 16.00 – 18.00 uur in BV 100 – Zijm vanaf 16. 30 uur aanwezig

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Onderwijsnota – 1e bespreking

Onderzoeknota – 1e bespreking
Commissie P,S en I , 14.00 – 16.00 uur in Sp 507

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Naamswijziging BBT – wijziging BBR

Follow - up vorige vergadering inzake HRM beleid – opstellen prioriteiten UR m.b.t. dit beleid
Commissie F,V en A , 16.00 uur – 18.00 uur in Sp 507

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Octrooireglement – afronding bespreking juni jl.

Begrotingsbod + Herziening – informatie

Voortgang Vastgoedplannen (vijver, bouwstop, aanbesteding Carré)

Catering – nader invulling Catering concept - adviesAd hoc commissie 3 TU, 13.00 uur – 14.00 uur in Sp 507

(leden: Gert, Dick, Wouter en Pieter)

Statuten 3 TU - besprekingOnderwerpen ter bespreking in de fracties:

Notitie UR- bevoegdheden

Mogelijke inhoud medezeggenschapsagenda

Jaarverslag UT – aanleiding tot vragen aan CvB?PS: Verzoek aan de commissievoorzitters om in geval van aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering zelf zorg te dragen voor toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda!