10. Bedrijfsvoering brief CvB

Aan de universiteitsraad

i.a.a. Lokaal overleg
Uw kenmerk


behandeld door

mw. mr. A.H. Smit

Ons kenmerk

375.791/PA&O

telefoon

053 - 489 3946

Datum

22 augustus 2006

fax

053 - 489 3119

Onderwerp

Hoofdlijnennota “efficiënte, moderne bedrijfsvoering”Hierbij zenden wij u de hoofdlijnnota “efficiënte, moderne bedrijfsvoering”. Zoals uit de titel van de nota blijkt, worden in de nota uitsluitend hoofdlijnen beschreven. Die hoofdlijnen worden nader uitgewerkt in tien verschillende projectgroepen die na de vakantie van start gaan. In een bijlage bij deze brief treft u de samenstelling van deze projectgroepen aan. Ook zenden wij de verstrekte opdrachten ter informatie mee. Alle projectgroepen leveren uiterlijk voor 1 december een plan in bij het College van Bestuur. Indien van toepassing, voldoet dat plan aan de voorwaarden van een reorganisatieplan zoals de CAO Nederlandse universiteiten die stelt. Vervolgens zal het College uit die plannen één reorganisatieplan voor de bedrijfsvoering van de gehele UT destilleren. Wij streven ernaar dat plan in januari 2007 conform de CAO Nederlandse universiteiten ter advies aan u voor te leggen. Die aspecten die een wijziging van het bestuurs- en beheers reglement inhouden, leggen wij u ter instemming voor.


Voorafgaand aan het reorganisatieplan schrijft de CAO Nederlandse universiteiten in artikel 9.2 voor dat het lokaal overleg en het bevoegde medezeggenschapsorgaan tijdig in kennis gesteld worden van een voorgenomen reorganisatie. Feitelijk doen wij nu deze kennisgeving. Echter, de informatie die bij die kennisgeving in ieder geval gegeven moet worden, is nog niet volledig beschikbaar. Op een later tijdstip, in november, verstrekken wij u die informatie. Dat doen wij gelijktijdig met de door ons beloofde tussenrapportage.


De hoofdlijnennota is een opmaat naar het reorganisatieplan. Op dit moment zitten we in een voorbereidingsfase naar een reorganisatie toe. Wij hechten er waarde aan de universiteitsraad ook in de voorbereidingen al bij het proces te betrekken. Daarom vragen wij de raad advies over de hoofdlijnennota. Volledigheidshalve willen wij daarbij opmerken dat in een aantal projecten gebruik wordt gemaakt van externe adviseurs. Op dit punt vragen wij u ook, conform artikel 12 van het UR reglement, advies. Bij de projectgroepen onderwijsservice centrum en ICT servicecentrum worden adviseurs van KPMG ingehuurd. Bij de inrichting van de facultaire organisatie maken wij gebruik van de kennis van een adviseur van Cap Gemini.


Aangezien de voorgenomen organisatieveranderingen ook dienstraden en faculteitsraden raken, horen wij graag van u op welke wijze de raad deze organen bij het proces betrekt en wie daarbij betrokken zijn. Ook vragen wij u ons te informeren over uw tijdschema, rekening houdend met onze planning.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de universiteit