4. Nota Focus in HRM beleid brief UR

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-227

Fax


Datum

6 juli 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Nota Focus in HRM - beleidGeacht college,In de overlegvergadering van dinsdag 27 juni 2006, bleek dat de UR niet in kon stemmen met de door u voorgelegde nota Focus in HRM - beleid.

Afgesproken werd dat de raad u dit alsnog gemotiveerd schriftelijk zou laten weten.

Daartoe is door de personeelsgeleding van de UR onderstaand besluit geformuleerd.


De personele geleding van de Universiteitsraad,

gezien:

de Nota Focus in HRM beleid (kenmerk 374.462/PA&O);

de begeleidende brief Nota focus in HRM (kenmerk 374.791/PA&O, d.d. 8 juni 2006);

het conceptbesluit van de Universiteitsraad, kenmerk UR 06-196, aan de orde geweest in de overlegvergadering van 27 juni en waarvan de argumentatie hier als overgenomen dient te worden beschouwd;

overwegende dat:

het gevaar bestaat dat, doordat het HRM - beleid wordt versnipperd tot kleine deelnota’s met steeds een andere focussering, de samenhang in beleid onvoldoende zichtbaar is en daardoor de ingezette instrumenten niet voldoende zullen bijdragen aan het behalen van de oorspronkelijke doelstellingen;

in de nota te weinig verband wordt gelegd met andere beleidsvelden en de consequenties die daaruit voortvloeien, waarbij als voorbeeld kan dienen het streven om de onderwijsondersteuning efficiënter en moderner in te richten, hetgeen niet zal gaan zonder de inzet van hoger geschoold personeel;

de concepten in de Nota HRM - beleid, zoals “tenure tracks” niet feitelijk voorgenomen beleid lijken te zijn, maar slechts mogelijkheden die het onderzoeken waard zijn;

de Universiteitsraad zijn adviezen over het personeelsbeleid niet in de nota terugziet, bijvoorbeeld t.a.v. taakbelastingbeleid, transparantie, bekostiging en de uitvoering van het personeelsbeleid in de eenheden;

gezien bovenstaande punten, de Nota HRM - beleid niet voldoende is uitgewerkt om redelijkerwijs te kunnen spreken van beleid op hoofdlijnen en daarom niet gereed is voor instemming door de medezeggenschap;gehoord:

de reactie van het college, namelijk dat hij het ten principale oneens is met de zienswijze van de URaad, zoals verwoord in het laatste punt van overweging in dit besluit;

besluit:

niet in te stemmen met de nota Focus in HRM - beleid.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter