9. Catering brief UR

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500



Aan het College van Bestuur,




Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06 - 210

Fax


Datum

26 juni 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Catering



Geacht College,


De Universiteitsraad heeft in een extra vergadering op vrijdag 23 juni de stukken aangaande UT-Catering nader bekeken. Hierbij doen wij het voorstel de aangeboden bijlage nummer 4, aangaande de taakafbakening Catering op de Campus, los te koppelen van de notitie Catering en hier een apart document van te maken. Dit lijkt de Universiteitsraad zinvol, gezien het feit dat de notitie vooral gericht is op het cateringconcept en het uitbestedingvraagstuk, terwijl de bijlage m.b.t. de taakafbakening zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie betreft.

Graag verneemt de UR of het College de taakafbakening ter advies of ter instemming wil voorleggen aan de UR.

De UR heeft de indruk dat de taakafbakening niet is besproken met betrokken verenigingen, bijvoorbeeld via de koepels. Dit is wel erg belangrijk en daarom zal dit gedaan worden door de studentgeleding van de UR.

Tijdens de overlegvergadering van 27 juni zal een eerste bespreking van het cateringconcept plaats vinden en heeft het college nog geen definitief standpunt aan de UR gevraagd. We willen dan ook hieronder de belangrijkste discussiepunten van de UR in dezen meegeven:

1.Ad 1 (Reguliere cateringvoorzieningen), eerste bullet:
Studieverenigingen hebben de afgelopen decennia de mogelijkheid van borrelkelders verworven. Het is logisch dat deze voorziening uitsluitend voor leden bedoeld is. Hierbij is geen sprake van een commerciële opzet. Gelegenheden zoals een sportdag, afsluitende borrel etc. voor opleiding of faculteit impliceren al snel dat niet uitsluitend leden aanwezig zullen zijn. Het lijkt dan ook logisch om dit niet tot uitsluitend leden te beperken.

2.Ad 2 (Catering bij evenementen), derde bullet:
Verenigingen organiseren regelmatig met minimale middelen evenementen zoals symposia en lunchlezingen. Dan is het van groot belang voor behoud van dit studentactivisme dat bijvoorbeeld een lunch met een prijs/kwaliteit verhouding die past bij een dergelijke bijeenkomst kan worden geserveerd door de studenten zelf, bijvoorbeeld op de gang naast de collegezaal waar het symposium plaats vindt.

3.Ad 4 (Verkoopautomaten), tweede bullet:
Voor de exploitatie van het kleine aantal automaten door studieverenigingen lijkt het onnodig om hiervoor te stellen dat moet worden voldaan aan de algemene inkoopcontracten. Zeker aangezien dit soort automaten vaak leverancier specifiek zijn.

4.

5.Ad 5 (Samenwerking tussen UT-C en studentenorganisaties,), vierde bullet:
De tekst is voor meerdere interpretaties vatbaar.

De UR vindt het overigens een goede zaak dat de afbakening duidelijk op papier wordt gezet. Dit voorkomt discussies in de toekomst.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,




ir. T.M.J. Meijer

voorzitter