9. catering taakafbakening (201d)


concept 8 juni 2006

taakafbakening Catering op de Campus


Al jaren is er op het gebied van cateringactiviteiten onderduidelijkheid over de taakafbakening tussen enerzijds Facilitair Bedrijf/UT-Catering en anderzijds studentenorganisaties, ofwel de Student Union en daartoe behorende studie- en studentenverenigingen. Voor de studentenorganisaties vormt het verzorgen van de catering een bron van extra inkomsten, hetgeen interne concurrentie oplevert met FB/UTC. Op verzoek van het CvB heeft Hospitality Consultants een advies hierover uitgebracht. Op basis van dit advies en onder verwijzing daarnaar voor de motiveringen, besluit het CvB tot de onderstaande concretisering van de taakafbakening:


1.Reguliere cateringvoorzieningen

In de volgende gebouwen/gebouwdelen is de exploitatie van reguliere cateringvoorzieningen voorbehouden aan de betreffende studentenorganisaties:

oBastille (m.u.v. Stek en studentenrestaurant)

oPakkerij

oWatersportcentrum

oTennispark

oBoortoren

oZwembad

ode kantine van het Sportcentrum (niet de overige ruimten van het Sportcentrum)

ode studentenborrelkelders in onderwijsgebouwen (uitsluitend voor de eigen leden)

ohet Theatercafé in de Vrijhof, voor zover en voor zolang vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen UT-C en Apollo.


In de volgende gebouwen is de exploitatie van reguliere cateringvoorzieningen voorbehouden aan Conferentiehotel Drienerburght.:

oDrienerburght

oLogica


In alle andere UT-gebouwen/gebouwdelen, alsmede op het campusterrein is de exploitatie van reguliere cateringvoorzieningen voorbehouden aan UT-Catering. Dit geldt in onderwijsgebouwen ook voor ruimten buiten de kantines en op terrassen e.d. rondom het gebouw.


In voorkomende gevallen kunnen studentenorganisaties en UT-C in overeenstemming met elkaar van deze taakverdeling afwijken.


2.Catering bij evenementen

Voor evenementen (ofwel extra activiteiten, zoals banqueting, recepties, feesten, partijen en symposia) is de terreinafbakening als volgt:


De betreffende studentenorganisaties mogen de catering verzorgen voor evenementen in:

oBastille (m.u.v. Stek en studentenrestaurant)

oPakkerij

oWatersportcentrum

oTennispark

oBoortoren

oZwembad

ode kantine in het Sportcentrum

ohet Theatercafé in de Vrijhof, voor zover en voor zolang vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst tussen UT-C en Apollo

ode studentenborrelkelders in onderwijsgebouwen


Conferentiehotel Drienerburght mag de catering (laten) verzorgen bij evenementen in de volgende gebouwen:

oDrienerburght

oLogica


In de overige UT-gebouwen en -gebouwdelen is de catering bij evenementen voorbehouden aan UT-Catering. Dit geldt in onderwijsgebouwen ook voor ruimten buiten de kantines en op terrassen e.d. rondom de gebouwen.


Op het campusterrein buiten de gebouwen geldt bij evenementen vrije marktwerking.
UT-Catering en de studentenorganisaties staan dan in concurrentie.


In voorkomende gevallen kunnen studentenorganisaties en UT-C in overeenstemming met elkaar van deze taakverdeling afwijken.


3.voorwaarden voor de uitvoering van Catering

Voor de borging van kwaliteit en voor eerlijke concurrentie moeten alle aanbieders van horecadienstverlening (direct dan wel indirect gecontracteerd) voldoen aan:

ode door het CvB voor de UT vastgestelde regelgeving voor bedrijfshulpverlening (BHV) en groepsbijeenkomsten buiten kantooruren,

ode wettelijke belastingverplichtingen,

ode wettelijk vereiste vergunningen,

ode HACCP-regelgeving,

ohet instellingsbeleid zoals vastgesteld door het College van Bestuur.


Bij evenementen mogen studentenorganisaties geen voedingscomponenten zelf bereiden. De daarmee samenhangende HACCP-risico’s zijn te groot om deze binnen studentenorganisaties goed te kunnen borgen. Verkoop bij evenementen van etenswaren (incl. borrelhapjes) dienen studentenorganisaties te beperken tot elders kant en klaar ingekochte componenten. UT-Catering is dan voorkeursleverancier.

4.verkoopautomaten

Studentenorganisaties, mogen vrijelijk verkoopautomaten exploiteren in de volgende gebouwen:

oPakkerij,

oWatersportcentrum,

oTennispark,

oBoortoren,

oZwembad.


In de volgende (delen van) gebouwen mogen studentenorganisaties zelf verkoopautomaten exploiteren, maar uitsluitend onder voorwaarde dat zij zich daarbij conformeren aan door het FB voor de gehele UT afgesloten, algemene inkoopcontracten:

oBastille, met uitzondering van Stek en Studentenrestaurant,

ode kantine van het Sportcentrum (niet de overige ruimten van het Sportcentrum)

okamers en borrelkelders in onderwijsgebouwen die exclusief ter beschikking zijn gesteld of verhuurd worden aan studie-/ studentenverenigingen, maar zonder de aanpalende, algemeen toegankelijke gangen en hallen. De betreffende studie-/studentenverenigingen zien er op toe dat alleen de eigen leden van deze automaten gebruik maken. Voor het gebruik van deze automaten mag geen promotie worden gemaakt.


In alle andere (delen van) UT-gebouwen is de exploitatie van verkoopautomaten voorbehouden aan het FB.

5.samenwerking tussen UT-C en studentenorganisaties

UT-C draagt zorg voor de noodzakelijke horecavergunningen, ook voor de cateringvoorzieningen die studentenorganisaties exploiteren. Aanvragen dienen door de studentenorganisaties wel minimaal 6 weken van te voren bij UT-C geplaatst worden.

Studnetenorganisaties dient zich te allen tijde te conformeren aan geldende wet- en regelgeving. Als vergunninghouder heeft UT-C hierin een adviserende en controlerende rol, met name met betrekking tot de HACCP regelgeving.

Het FB stelt de door haar overeengekomen contract- en prijsafspraken ter beschikking aan de studentenorganisaties. Bij nieuwe contract – en prijsafspraken met leveranciers zal de SU in de gelegenheid worden gesteld specifieke wensen / eisen kenbaar te maken zodat deze bij de onderhandelingen door UT-C / FB met leveranciers en/of aanbestedingen meegenomen kunnen worden.

Voor inkoop catering is UT-C de voorkeursleverancier van de studentenorganisaties, tenzij UT-C niet het gewenste kwaliteitsniveau kan leveren of meer dan 10% duurder is dan andere toeleveranciers.

UT-C zal de inzet van studenten - met name ook voor reguliere cateringactiviteiten van UT-C - in overleg met de studentenorganisaties maximaliseren. Wekelijks heeft UT-C studenten nodig voor haar reguliere werkzaamheden. D.m.v. wekelijks overleg kunnen studenten bij deze activiteiten ingepland worden.