Brief UR inbreng fractie tbv gesprek met RvT

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-212

Fax


Datum

26 juni 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Inbreng UReka en CC bespreking Algemene gang van zaken, 27 juni 2006Geacht college,


Voor de bespreking van de Algemene gang van zaken morgen in de overlegvergadering hebben de fracties van CC en UReka een aantal stellingen geformuleerd. Graag zouden de leden van de UR deze stellingen met de leden van de RvT en u bespreken.Campus Coalitie


Stelling: Internationale instroom is voor de UT noodzakelijk om te overleven


Toelichting: in de recente nota Internationalisering uit het CvB zijn wens voor een toename in het aantal studenten naar 10.000 in 2010, waarvan een groot gedeelte internationale instroom. Dit legt grote veranderingen op aan de huidige organisatie. De Universiteitsraad wil graag van de RvT-leden horen wat hun visie is op het inspelen op globalisering.


Stelling: Voorkomen is beter dan reorganiseren


Toelichting: De afgelopen zeven jaar is er op los gereorganiseerd op de UT. Telkens weer moet drastisch snijden in het personeelsbestand de organisatie optimaliseren, maar voordat de veranderingen hebben kunnen bezinken, volgt een nieuwe reorganisatieronde. De Universiteitsraad is benieuwd naar hoe de RvT denkt over lange termijn beleidsvoering aan de UT en wat daarvoor op korte termijn moet gebeuren.


Stelling: De UR en de RvT hebben te weinig invloed uitgeoefend om het collegebeleid bij te sturen en de negatieve effecten ervan te voorkomenUReka


1.De groeiambities van de UT (10 000 studenten in 2010) gaan ten koste van de balans tussen technische en niet-technische studenten, aangezien de UT de groei niet zal kunnen realiseren in de technische hoek.

2.De UT moet binnen 3TU. de afstemming op onderwijsgebied versnellen. Zie voor voorbeelden van onderwijsafstemming onderstaand wensenlijstje van het 3TU.-medezeggenschapsoverleg dat in april 2006 aan de Collegevoorzitters 3TU. is overhandigd.

3.Nu mag een student die nog niet helemaal klaar is met een bacheloropleiding al beginnen aan vakken uit de masteropleiding. Op sommige universiteiten (bijvoorbeeld TU Delft) wordt een harde knip ingevoerd, dwz. er mag niet aan de master begonnen worden voordat de gehele bachelor is afgerond. Stelling: Invoering van een harde knip is funest voor het activisme op de UT.
Wensen 3TU.M onderwijs

Het 3TU.medezeggenschapsoverleg 3TU.M wil graag spoedige afstemming van onderwijszaken binnen 3TU teneinde de student- en docentmobiliteit te vergroten. In ieder geval zal een gemeenschappelijke visie op onderwijs hiervoor noodzakelijk zijn. Hierin kunnen zaken als een gemeenschappelijk minorsysteem, een gemeenschappelijke Elektronische LeerOmgeving of zelfs een Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) worden uitgewerkt.

Consistente regelgeving binnen 3TU wordt van groot belang geacht voor het vergroten van de mobiliteit tussen de 3 Technische Universiteiten. Denk hierbij aan een gemeenschappelijke bindende jaarcirkel, een consistent beurzensysteem en gelijk collegegeld voor (buitenlandse) studenten en de keuze voor een harde of een zachte knip tussen bachelor en master. Ook een duidelijk gecommuniceerde doorstroommatrix wat betreft masters en minoren is een essentieel onderdeel van een goede samenwerking. Gemeenschappelijke communicatie naar de buitenwereld toe bevordert de instroom van studenten.

De mobiliteit van de student zal moeten worden gestimuleerd door bijvoorbeeld het aanbieden van tijdelijke huisvesting aan studenten die een periode in een andere stad gaan studeren en het opzetten van een kamerruilsysteem. Voor docenten zal ook moeten worden gewerkt aan bijvoorbeeld overnachtingvoorzieningen.

Binnen het 3TU.verband kan uitstekend samen worden gewerkt aan de verbetering van Engelse taalvaardigheid bij docenten en aan oplossingen voor het wiskundehiaat van eerstejaars studenten. Dit zijn terreinen waarop 3 meer kunnen bereiken dan 1.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter