Brief UR ontwerp begrotingsrichtlijnen 2007

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-214

Fax


Datum

26 juni 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Ontwerp – Begrotingsrichtlijnen 2007Geacht college,


De Universiteitsraad heeft naar aanleiding van de Nota Ontwerp – Begrotingsrichtlijnen 2007 en de daarop volgende briefwisseling onderstaand concept – advies opgesteld. Graag ontvangt de raad in de overlegvergadering van morgen uw reactie op dit advies.


Concept Advies Nota Ontwerp – Begrotingsrichtlijnen 2007


De Universiteitsraad,

gezien:

-De Nota Ontwerp – Begrotingsrichtlijnen 2007 (FEZ/374.697, UR 06 -178);

-De vragen van de UR en de gegeven antwoorden;

overwegende dat:

-Een langjarig financieel perspectief noodzakelijk is voor de onderbouwing van beleid, zowel op centraal als decentraal niveau;

-De introductie van volume beleid inmiddels meer dan een jaar geleden gedaan is;

-De begroting op zowel centraal als decentraal niveau het instrument moet zijn om bestuurlijke voornemens voor de komende periode aan te toetsen. De begroting dient dan ook een zodanige vorm te hebben dat zij de informatie geeft om zowel op centraal als decentraal niveau deze voornemens te toetsen;

adviseert:

1.De begroting 2007 te voorzien van een meerjarenkader, waarin de ontwikkeling van het UT budget geschetst wordt.

2.De begroting 2007 te voorzien van een heldere invulling van het volumebeleid, zodat de 2e en 3e gs fondsenwervers hun strategie hierop aan kunnen sluiten.

3.De premaster te bekostigen als bachelor onderwijs

4.Voor de begroting 2007 het formuleren van een onderwijsbegroting als richtlijn mee te geven, zodat met name op decentraal niveau beleid op dit gebied getoetst in samenhang beoordeeld kan worden.

5.Voor het overige positief over de begrotingsrichtlijnen 2007

 


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter