Brief UR octrooireglement

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-206

Fax


Datum

21 juni 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Octrooireglement

Geacht college,In de commissie F&V van de UR is met u gesproken over het door u ter informatie aan de raad gestuurde octrooireglement. Met de door u aangegeven veranderingen biedt dit reglement een goede regeling voor dit onderdeel van kennisvalorisatie. Een drietal punten is bij de raad naar aanleiding van dit overleg nog boven gekomen.

De uitgangspunten voor dit reglement zijn in 3TU verband geformuleerd. Het is ons gebleken dat deze uitgangspunten niet bekend waren bij de medezeggenschapsorganen van de TUD en TUE. Is een tijdspad voor implementatie van de uitgangspunten in 3TU verband afgesproken?

Het reglement bevat een aantal rechten en plichten van zowel medewerkers als studenten in het algemeen. Het gaat hierbij met name om gratificatie en geheimhouding. Gezien deze inhoud is de UR van mening dat een dergelijk reglement ter instemming dient te worden voorgelegd.

Zoals ook al aangegeven in het commissieoverleg heeft het artikel over geheimhouding (art.7) betrekking op werk voor derden, terwijl het reglement zelf bedoeld is voor het eigen onderzoekswerk van de UT. Een regeling hiervan buiten het octrooireglement is dan ook wenselijk, bijvoorbeeld voor studenten door opname in het studentenstatuut.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter