3. verslag interne 2006-05-09 (nog niet beschikbaar)

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-132

Fax


Datum

31 mei 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlVerslag interne vergadering d.d. 9 mei 2006


Aanwezig: CC: Brinkman (later), Houweling, Gutteling, D. Meijer, Pol, Van der Wal, IJzermans

UReka: Deetman (vz.), Van Dijk, Hendriks, Hesselink, Hollman, Lippinkhof

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)


Afwezig: Becht, N. Meijer, Wormeester (allen m.k.)1. Opening 13.45 uur

De voorzitter opent de vergadering. Van de agenda wordt punt 7 geschrapt.


2. Mededelingen

- Commissieverdeling per september 2006 (UR 06-106). UReka en CC zijn beide akkoord met het voorstel. Het voorstel kan naar het CvB met de vraag of zij ook akkoord gaan.

- Budgetverdeling kiesverenigingen (UR 06-87). Gevraagd wordt of alle opmerkingen vanuit de presidiumvergadering aangepast zijn in voorliggende brief. Dit is gebeurd. CC en UReka zijn akkoord. Deze budgetverdeling wordt per direct ingesteld.

- Afgevaardigden commissie functiestoornis. Afgesproken wordt dat Van der Wal en Hendriks afgevaardigd worden naar deze commissie.

- IJzermans geeft aan dat hij om 15.15 uur naar een andere afspraak moet.

- Van Dijk merkt op dat er geen nader nieuws is van Nicky Meijer.


3. Verslag interne 28 maart 2006 (UR 06-082)

Tekstueel.

Pag.3 reg.27 "heest" moet zijn "heerst".

Pag.4 reg.8. "Gevraag"moet zijn "gevraagd".

N.a.v.

Pag.1. Commissie voorzitterschap. Is dit afgehandeld? Joost Deetman zal dit regelen.

Pag.4. Informatiebijeenkomst met college over de do's en don'ts. Dit overleg is gepland op 11 juli en de oude en nieuwe raadsleden worden gevraagd hierbij aanwezig te zijn.


4. Postlijst in- en uitgaande post (06-104)

Geen opmerkingen.


5. Actiepuntenlijst per 20-04-2006 (UR 06-005)

Geen opmerkingen.


6. Aanpassing vergoedingsregeling UR (UR 06-107)

Deetman vraagt of er voor de studenten nu ook niets meer gewijzigd mag worden, bijvoorbeeld als er iets wijzigt in de leerrechten van de studenten. D. Meijer geeft aan dat indien er essentiële zaken wijzigen er altijd over gesproken moet kunnen worden. Voorlopig zal hierover echter geen discussie meer gevoerd worden. Wel wordt afgewacht wat de nieuwe onderwijswet voor gevolgen heeft.

D. Meijer maakt een brief waarin de UR akkoord gaat en om een gewijzigde regeling gevraagd wordt.


7. Convenant OPUT – UR – CvB

Vervalt.


8. Voorstel sollicitatiecommissie nieuwe voorzitter UR (UR 06-103)

CC en UReka hebben geen commentaar op voorliggend voorstel. Wel wordt aangegeven dat het "pettenprobleem" meegenomen moet worden door de commissie. Aangegeven wordt dat dit probleem eveneens tijdens de bijeenkomst van 11 juli met het college aan de orde wordt gesteld.

Zijn er nog nadere suggesties voor namen voor het externe lid van de commissie? Namen die genoemd worden zijn. Timmerman (3), Frank van de Berg (4), Karel de Jonge (2).

Ribberink vraagt of dit voorstel nog nader aangevuld c.q. concreter kan. Wat wordt er precies van de commissie verwacht? Afgesproken wordt dit deze of volgende week te bespreken en af te handelen.

Ribberink nodigt Van Vilsteren uit voor de commissie. Indien hij niet wil/kan zal zij de bovengenoemde personen in aangegeven volgorde benaderen.

Na de verkiezingen zal de procedure zo spoedig mogelijk (na het aanvaarden van de zetels) in werking gesteld worden.


9. Studentlid in CCO

Van Dijk geeft aan dat Bert-Jan Kobus heeft aangegeven als studentlid in de CCO te willen plaatsnemen. Hij is 3e jrs TNW student en heeft o.a. in de OLC gezeten. Hij is per direct beschikbaar om Hugo Trouw te vervangen. Van de Wal mailt de voordracht aan de griffie zodat een brief aan het CvB gestuurd kan worden.


10. Instellingskwaliteitszorg (zie notulen O&O en conceptbrief)

Van Dijk geeft aan dat dit punt wel in de overlegvergadering besproken moet worden. Hij heeft hiervoor een conceptbrief opgesteld. Uit het gesprek met Hans van de Berg en het vervolggesprek hierop zijn diverse aanpassingen in het projectplan aangebracht. De belangrijkste is dat het project nu is opgedeeld in drie delen. De start is gepland in augustus/september. De looptijd van het project is twee jaar. Hij wil graag de mening van de andere leden horen. Er leven de volgende vragen.

- Het college moet gevraagd worden om duidelijkheid inzake dit project, een duidelijke stand van zaken;

- Op welke wijze gaat dit project nu verder?

- Nieuwe projecten in dit kader moeten onderbouwd worden.

- De criteria voor kwaliteitszorg en de doelstellingen voor dit project moeten vastgesteld worden.

- Er moet gestreefd worden naar kwaliteitsborging ondanks verschillen in uniformiteit en per opleiding. Tevens zouden de activiteiten die in dit kader al bij de faculteiten gaande zijn, meegenomen moeten worden in dit project.

- Het monitoren van de projecten moet geregeld worden.

- Er moet een duidelijk tijdschema komen.

Afgesproken wordt dat Van Dijk de brief aanpast. Tevens moet aan het CvB de zorg van de URaad meegedeeld worden over dit proces. Een en ander wordt ook teruggerapporteerd aan Hans van de Berg. D. Meijer stuur eveneens een mail richting Flierman.

Van Dijk is woordvoerder.


11. Arbo en milieujaarverslag en jaarplan (UR 06-100)

Poorthuis geeft aan dat het verslag en het jaarplan er goed uitzien. Tijdens de commissievergadering zijn drie vragen aan de beleidsmedewerker gesteld. Op één van de vragen is nog geen antwoord ontvangen, maar dit kan buiten de overlegvergadering om. Er ligt een concept instemmingsbesluit. Dit kan uit.

Poorthuis is woordvoerder.


12. Richtlijn gericht werken met biologische agentia en ggo's (UR 06-091)

In de commissievergadering zijn diverse onbegrepen zaken beantwoord.

Er wordt gevraagd of dit de eerste keer is dat deze richtlijn vastgesteld wordt? Volgens de griffie wel. Van de Wal vraagt of deze richtlijn is vastgesteld naar aanleiding van het ongeval dat heeft plaatsgevonden? Hij zal dit navragen bij Schokkin (PA&O) en evt. nogmaals in de overlegvergadering aan het CvB. De concept brief is akkoord.


13. Nota instroom en doorstroom vrouwen in hogere functies WP en OBP (UR 06-098, 06-115)

Het gesprek in de commissievergadering was goed. Pol geeft aan dat de activiteiten vooral gericht zijn op WP vrouwen en weinig op vrouwen in OBP functies. Dit zou nog in de brief opgenomen moeten worden. Omdat de streefcijfers per faculteit en dienst nog ontbreken zou in de brief opgenomen moeten worden dat "indien de streefcijfers hiertoe aanleiding geven de UR hierop terug zal komen" o.i.d. De brief wordt aangepast. Van der Wal is woordvoerder.


14. Collegegeldtarieven UT 2007-2008 (UR 06-102, 06-110)

De heer Beusekamp heeft geen informatie gegeven naar aanleiding van de gestelde vragen vanuit de commissie. Gevraagd wordt of het punt dubbele bekostiging (hoger collegegeld en bekostiging vanuit het ministerie tot 2008) nog in de brief vermeld moet worden. Gaat het college hier nog "iets leuks" mee doen? Wordt dit extra ontvangen geld gestort in TSP? Het zou besteed moeten worden aan voorzieningen voor betrokken studenten.

Brinkman formuleert een vraag hierover en deze wordt toegevoegd aan de brief. Houweling vraagt hoe dit onderwerp in de buurlanden behandeld wordt? Wat is (hierbij) een marktconform tarief?

De vraag over de garantiebeurs vervalt.

De brief wordt aangepast door Van Dijk, hij is ook woordvoerder.


15. Notitie Alumnibeleid en fondsenwerving (UR 06-099)

Naar aanleiding van de notitie zijn er geen vragen vanuit de commissie. In de notitie wordt aangegeven dat subsidies voor studiereizen afgeschaft gaan worden. Betreft dit de gelden/financiering via de studiereiscommissie? Pol merkt op dat in het kader van de internationalisering studenten gestimuleerd worden om naar het buitenland te gaan, doch de gelden die hiervoor noodzakelijk zijn steeds minder c.q. afgeschaft worden.

Afgesproken wordt die punten mondeling af te handelen in de overlegvergadering. Van Dijk is woordvoerder.


16. 3TU proces

D. Meijer merkt op dat het laatste verslag van de 3TUM vergadering meegezonden zal worden met de stukken. Van Dijk zal een vraag stellen over subsidievoorwaarden.


17. Schriftelijke rondvraagpunten (UR 06-111)

D. Meijer vraagt of er nog vragen zijn over de schriftelijke rondvraagpunten en of er nog aanvullingen zijn? Opgemerkt wordt dat punt 2 (beschikbaar stellen computers de Horst) kan vervallen. Wel zal er door de studenten nog navraag hierover gedaan worden aan betrokken studenten.

Wormeester merkt op dat de kosten voor de reorganisatie van TNW geschat zijn op M€ 10 en voor EWI op M€ 4 tot 6. Kloppen deze bedragen? Is dit redelijk? Hoe worden deze gelden vrijgemaakt? Hoe worden deze kosten gedekt in de begroting? Wormeester zal de vragen opstellen.

Gevraagd wordt of er al antwoorden zijn ontvangen van het college op de laatste twee vragen m.b.t. ELO. Ribberink geeft aan dat dit niet het geval is. Ze worden opnieuw onder aandacht van het college gebracht.

Afgesproken wordt dat Hollman woordvoerder is met betrekking tot taalbeleid en ELO en Wormeester met betrekking tot de vragen over de reorganisatie.


18. Rondvraag

Ribberink vraagt wie aanstaande maandag wil helpen bij het 'plakken" van de verkiezingsposters. Diverse UR leden geven aan enkele posters op te komen halen.

Lippinkhof merkt op dat op 15 mei een landelijke protestactie inzake leerrechten in Den Haag gehouden wordt.


19. Sluiting 15.15 uur