7. Brief CvB privacyreglementen

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad
uw kenmerk


behandeld door

Ing. H. Plattje

ons kenmerk

374.666/PA&O

telefoon

053 - 489 2237

Bijlage

datum

2 Privacy-reglementen

6 juni 2006


e-mail

h.plattje@utwente.nl


Onderwerp

Privacy-reglementen


Bij brief van 15 juli 2005 (kenmerk 370.141/PA&O) heeft het College van Bestuur u aangegeven dat transparantie een belangrijk beginsel is voor privacybescherming, en dat het College daarom voornemens was reglementen op te stellen voor het gebruik van e-mail en internet en voor het gebruik van Cameratoezicht in en rond de gebouwen van de UT.

In de afgelopen periode is hiertoe door de dienst PA&O in samenwerking met vertegenwoordigers van de dienst ITBE en het FB een tweetal reglementen opgesteld:


-Het reglement Gebruik van en toezicht op ICT-faciliteiten UT 2006

-Het reglement Cameratoezicht UT 2006


Voor de inhoud van deze reglementen, alsmede een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlagen.


Het College verzoekt u advies uit te brengen over de inhoud van deze reglementen.


Namens het College van Bestuur,Drs. P.A. Binsbergen.

Secretaris van de Universiteit