agenda interne 2006-06-20

logo Universiteitsraad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-179

fax


Datum

9 juni 2006

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Toren 1300

Datum : 20 juni 2006

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 9 mei 2006

UR 06-132, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 06-181, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 24 mei 2006

UR 06-005, bijgaand

informatie

6.

Wijziging vergoedingsregeling medezeggenschap

UR 06-185, volgt

instemming

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 27 juni 2006, 13.30 uur

7.

Privacyreglementen

UR 06-175, bijgaand

instemming

8.

Octrooireglement

UR 06-180, bijgaand

instemming

9.

Nota Focus in HRM beleid

UR 06-176, bijgaand

instemming

10.

Notitie Internationalisering, als bijlage: Taalbeleidsplan

UR 06-183, bijgaand

instemming

11.

Catering

informatie volgt digitaal

instemming

12.

Ontwerp Begrotingsrichtlijnen 2007

UR 06-178, bijgaand

advies

13.

Voortgang 3 TU proces

informatie

14.

Discussienota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering"

UR 06-177, in bezit

informatie

15.

Schriftelijke Rondvraagpunten


16.

16.30 uur

Bespreking Algemene gang van zaken in aanwezigheid van de RvT:

a. Financieel Jaarverslag 2005, UR 06-184, bijgaand

b. Inbreng fracties algemene gang van zaken

bespreking

informatie

17.

Rondvraag


18.

Sluiting
Aansluitend aan de overlegvergadering gaan we gezamenlijk (RvT, CvB en UR) barbecueën in Boerderij Bosch (rond 17.30 uur)


Planning commissievergaderingen 13 juni 2006 in Spiegel 507


“Algemeen” in onderstaande tabel betreft onderwerpen die elke commissie behandelt:

1.Actiepuntenlijst

2.Opstellen overdrachtsdocument ten behoeve van de UR 06/07

3.Jaarverslag UT 2005


Tijdstip

commissie

tijd

pfh

onderwerp

Verzamelen
vragen/
opmerkingen

13-14
uur

O&O

13.00

13.30

--
--

Algemeen
Voorbereiden Internationalisering + taalbeleid


Pascal

14-15

P&S

14.00

--

Algemeen
Privacyreglementen (overleg met H. Plattje)


Robbert

15-16

P&S/O&O
P&S

15.00
15.30

Fl
Fl

Internationalisering + taalbeleid
HRM-beleid

Pascal
Herman

16-17

F&V/P&S
F&V/P&S
F&V

16.00
16.30
16.50

Fl/Ast
Ast
Ast

Notitie bedrijfsvoering
Catering

Octrooireglement

Dick
Herbert
Herbert

17-18

F&V

17.00

Ast
Ast

Ontwerp Begrotingsrichtlijnen 2007
Financieel jaarverslag 2005
Algemeen

Herbert

Herbert


Fracties: voorbereiding bespreking algemene gang van zaken op 27 juni 2006, in aanwezigheid van de Raad van Toezicht