10. 3TU proces Kort verslag 3TUM-overleg

Kort verslag 3TU.M-overleg 07-04-06

Overleg medezeggenschapsafvaardigingen van de 3 TU’s met CvB-voorzitters van TUD, TUE en UT.


Voortgang 3TU-proces en federatievorming

De toewijzing van M€ 50 voor de CoE door het kabinet is op het ministerie met de voorzitters gevierd, maar over uitwerking van de subsidievoorwaarden (federatie in april 2007 en de “onomkeerbare” stappen) is nog geen overleg geweest.
Als startdatum voor de federatie wordt nu 31 maart 2007 gehanteerd (dus geen 1 april-grap).
In afwachting van afspraken over de subsidiecondities worden de CoE verder ingericht en de CoC formatief vormgegeven via leerstoelenplannen. De PR van de federatie en gezamenlijke werving van tophoogleraren voor de CoE wordt nationaal en internationaal (Science & Nature) aangepakt.

De MR-en hebben voorgesteld de verdeling over de 3 TU’s van de 3TU-middelen (M€ 6 voor onderwijs en M€ 50 voor CoE) nu via een meerjarenbegroting zichtbaar te maken en ook de verdeling binnen elke instelling via jaarlijkse begrotingen zichtbaar te maken.
De colleges willen de financiële “input” vanuit 3TU via bijvoorbeeld een bijlage bij de instellingsbegrotingen presenteren. In september dient een “business plan CoE” o.i.d. beschikbaar te zijn. Bespreking van een “3TU-begroting” in 3TU.M-verband heeft niet hun voorkeur.

De samenwerking in bedrijfsvoering richt zich nu op inkoop, ICT en bibliotheek.

Governance-structuur van de federatie per 31 maart 2007: gedacht wordt aan de uitbouw van de vorig jaar opgerichte ‘Stichting financieel beheer Federatie 3TU i.o.’. Juristen passen de statuten van deze stichting aan zodat ook de noodzakelijke bestuurlijke afspraken worden vastgelegd. De voorzitters benadrukten dat er geen bevoegdheden naar de stichting zullen worden overgeheveld, zodat er ook geen noodzaak is om medezeggenschap op dat niveau neer te leggen.
Afspraak: op 21 september 2006 bespreken we een concept voorstel voor de statuten.


Onderwijs: voortgang bestuurlijke agenda m.b.t. de Graduate School (4de kwartaal 2005) en aandachtspunten onderwijs (zie bijlage), zoals ingebracht door 3 TU.M

De afstemmingsonderwerpen in 3TU-verband genoemd in beide stukken zijn langsgelopen, w.o.:

Wat betreft het collegegeld voor niet-EER-studenten is het voorstel van Delft gevolgd. Er komt wellicht meer afstemming voor wat de andere collegegelden betreft.

Afstemming jaarindeling t.b.v. gezamenlijk onderwijs (3 TU-masters, minoren etc.) en uitwisseling van studenten: er zijn nu nog flinke verschillen die dat bemoeilijken, maar nog geen afspraken wanneer en in welke mate de jaarindelingen worden afgestemd.

Engels voor docenten en studenten: elke TU heeft zijn eigen programma, maar de uitvoering zit in verschillende fasen. In ieder geval dienen de niveaueisen afgestemd te worden.

Aansluiting VWO-WO en het geconstateerde wiskundehiaat: er is wel een 3TU-project geformuleerd, maar zonder budget. Het project behelst alleen afstemmingsafspraken, invulling en uitvoering wordt door elk van de TU’s in regionaal verband vormgegeven (uit instellingsbudgetten)

Invoering “harde knip” (eerst bachelor afronden alvorens je aan je master mag beginnen): het college van Delft wil het z.s.m. invoeren en is ervan overtuigd dat de andere instellingen zullen volgen. Collegevoorzitters: “het tempo moet niet door de langzaamste bepaald worden”. Ook over BSA zal nog worden gesproken in 3TU.verband.

Minoren: Eindhoven heeft het meest afwijkende systeem met o.m. lint-minors (minor verdeeld over meerdere semesters) en een jaarindeling in trimesters en 6 blokken. Dit bemoeilijkt mogelijke uitwisseling in 3TU-verband, maar men wil dit minorsysteem nu eerst goed invoeren alvorens af te stemmen met de anderen.

Communicatie: in elk van de TU’s worden dit jaar bijeenkomsten voor personeel en studenten georganiseerd om de 3TU-samenwerking te bespreken. Bij de werving van studenten en stimulering van spin offs worden de verworvenheden van elk van de TU’s ingezet.
3TU ondersteunt het
European Institute of Technology (EIT) mits dit idee van Barosso virtueel blijft.

Afspraak: bij het volgende overleg over deze zaken wordt het bestuur van de 3TU GS uitgenodigd.


Convergentie en tijdspad: bij veel van de onderwijsonderwerpen werd de vraag gesteld of afstemming wenselijk is om gezamenlijke doelen te bereiken en, zo ja, waaruit die afstemming moet bestaan en wanneer die moet worden bereikt. De indruk bij de medezeggenschap is dat er geen duidelijke keuzen van af te stemmen zaken zijn, dat de huidige keuzen per instelling (de knip, minoren, jaarindeling) toekomstige afstemming bemoeilijken en dat niet duidelijk is wanneer de “convergentie” bereikt moet zijn (tijdspad). De colleges willen niet doorschieten in het afstemmen en willen niet dat de federatie de slagvaardigheid van de instellingen belemmert.

Afstemming medezeggenschapsprocedures in 3TU-zaken: in Twente en Eindhoven is de 3TU-master Construction Management ter instemming voorgelegd aan de UR, in Delft niet met het argument dat dit de uitvoering van een eerder voorgelegd voornemen is. Dit soort interpretatieverschillen tussen de 3 TU’s zijn volgens 3TU.M niet gewenst.


Volgende 3TU.M-overleg: 21 september 2006.
Bijlage
bij kort verslag 3TU.M-overleg 07-04-06


Wensen 3TU.M ten aanzien van de 3TU-samenwerking op het gebied van onderwijs


Het 3TU-medezeggenschapsoverleg 3TUM wil graag spoedige afstemming van onderwijszaken binnen 3TU ten einde de student- en docentmobiliteit te vergroten. In ieder geval zal een gemeenschappelijke visie op onderwijs hiervoor noodzakelijk zijn. Hierin kunnen zaken als een gemeenschappelijk minorsysteem, een gemeenschappelijke Elektronische LeerOmgeving of zelfs een Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) worden uitgewerkt.

Consistente regelgeving binnen 3TU wordt van groot belang geacht voor het vergroten van de mobiliteit tussen de 3 Technische Universiteiten. Denk hierbij aan een gemeenschappelijke bindende jaarcirkel, een consistent beurzensysteem en gelijk collegegeld voor (buitenlandse) studenten en de keuze voor een harde of een zachte knip tussen bachelor en master. Ook een duidelijk gecommuniceerde doorstroommatrix wat betreft masters en minoren is een essentieel onderdeel van een goede samenwerking. Gemeenschappelijke communicatie naar de buitenwereld toe bevordert de instroom van studenten.

De mobiliteit van de student zal moeten worden gestimuleerd door bijvoorbeeld het aanbieden van tijdelijke huisvesting aan studenten die een periode in een andere stad gaan studeren en het opzetten van een kamerruilsysteem. Voor docenten zal ook moeten worden gewerkt aan bijvoorbeeld overnachtingsvoorzieningen.

Binnen het 3TUverband kan uitstekend samen worden gewerkt aan de verbetering van Engelse taalvaardigheid bij docenten en aan oplossingen voor het wiskundehiaat van eerstejaars studenten. Dit zijn terreinen waarop 3 meer kunnen bereiken dan 1.

3TUM wenst de 3 collegevoorzitters een goede samenwerking toe die leidt tot snelle resultaten op de genoemde onderwerpen!