6. Brief UR Vrouwen aan de UT

URaad logo UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-115

Fax


Datum

11 mei 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de UTGeacht college,


De Universiteitsraad legt u hierbij zijn concept - advies voor met betrekking tot de Nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de Universiteit Twente (UR 06 – 098).

Graag ontvangt de raad uw reactie hierop.CONCEPT-BESLUIT

De Universiteitsraad

gezien:

- de Nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de Universiteit Twente (UR 06 – 098)

- de huidige cijfers van werkende vrouwen in hogere posities aan de UT.

- de voorstellen ter bevordering van instroom en doorstroom van vrouwen in hogere functies.

- het feit dat het rapport voornamelijk spreekt over vrouwen in hogere WP functies.

gehoord:

-de beraadslagingen.

-dat het streefcijfer van 30% vrouwelijke hoogleraren te benoemen voor de 30 nog aan te stellen hoogleraren in 3TU verband naar beneden zal worden bijgesteld.

-de toezegging dat de UR de betreffende streefcijfers van de faculteiten nog zal ontvangen.

-dat ook extra aandacht besteed zal worden aan instroom en doorstroom van vrouwen in hogere OBP functies

overwegende dat:

- de streefcijfers wel realistisch van aard moeten zijn.

-een betere man-vrouw verhouding in leidinggevende posities kan leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs.

-de UR de streefcijfers van de faculteiten in commissie verband nog zal bespreken en indien nodig hierover nader advies zal uitbrengen.

besluit:

positief te adviseren t.a.v. de nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP en OBP functies bij de Universiteit Twente.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter