4. Brief UR Arbo en milieu jaarplan

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-118

Fax


Datum

11 mei 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Arbo en Milieu jaarplan 2006Geacht college,In de vergadering van de commissie P&S op 24 april 2006 is het Centraal Jaarverslag Arbo en Milieu 2005 (kenmerk 374.090/PA&O, UR 06 – 100) en het daarbij behorende Arbo en Milieu jaarplan 2006 besproken met de heer Schokkin van PA&O. In de interne UR-vergadering van 9 mei is vervolgens onderstaand concept besluit geformuleerd.CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad

gezien:

- het Arbo en Milieu jaarplan 2006 als onderdeel van het Centraal Jaarverslag Arbo en Milieu 2005 (kenmerk 374.090/PA&O, UR 06 – 100)

gehoord:

-de beraadslagingen.

overwegende dat:

-de voorgenomen acties aansluiten bij de doelstellingen uit het meerjarenplan

-er adequaat wordt gereageerd op gewijzigde wetgeving en voorschriften in vergunningen

besluit:

in te stemmen met het Arbo en Milieu jaarplan 2006.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter