5. Brief UR biologische agentia en ggo's

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-119

Fax


Datum

11 mei 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: De richtlijn gericht werken met biologische agentia en ggo’s
Geacht college,
In de vergadering van de commissie P&S op 24 april 2006 is de richtlijn gericht werken met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) (kenmerk 373.762/PA&O, UR 06 – 091) besproken met de heer Schokkin van PA&O. Na de gegeven toelichting komt de UR tot het volgende concept - besluit.


CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad

gezien:

- de richtlijn gericht werken met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) (kenmerk 373.762/PA&O, UR 06 – 091)

gehoord:

-de beraadslagingen.

overwegende dat:

-op de UT enkel wordt gewerkt met organismen uit de laagste categorie ML 1

-vanaf volgend jaar ook organismen uit categorie ML 2 zullen worden gebruikt

-de richtlijn voldoende voorzorgsmaatregelen voorschrijft om de risico’s van het werken met deze agentia en ggo’s tot een minimum te beperken

besluit:

in te stemmen met de richtlijn gericht werken met biologische agentia en genetisch gemodificeerde organismen.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter