7. Brief UR Collegegeldtarieven

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-110

Fax


Datum

11 mei 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Collegegeldtarieven UT 2007 - 2008Geacht college,
Naar aanleiding van uw brief “Collegegeldtarieven UT 2007-2008” met kenmerk 374.121/DiSC/KVN d.d. 19 april 2006 heeft de Universiteitsraad bijgaand concept - advies opgesteld. De UR wil in het overleg nog een aantal vragen met u bespreken:

1.Wat is het resultaat van de afstemming van de collegegeldtarieven binnen 3TU-verband, met andere woorden: zijn er verschillen met de tarieven in Delft en Eindhoven?

2.Heeft er al afstemming met betrekking tot het collegegeldtarief dat wordt gehanteerd wanneer een student uit zijn leerrechten is gelopen binnen 3TU-verband plaatsgevonden? Aanleiding voor deze vraag is de recente berichtgeving in landelijke media over de vaststelling van het Eindhovense tarief hiervoor.

3.Er wordt gesteld dat van de jaarlijkse indexering afgeweken kan worden indien ontwikkelingen in de markt hiertoe aanleiding geven. Wordt zo’n afwijking in 3TU-verband afgestemd?

4.Welke opleidingen vallen buiten het samenwerkingsgebied van de 3TU (hiervoor kan een afwijkend tarief worden gevraagd)?

5.Om welke strategische marktoverwegingen is gekozen voor een iets lager tarief voor bachelors dan voor masters?

6.Uit welke recente overzichten blijkt dat meerdere Nederlandse universiteiten een BSc-tarief van rond de 5000 euro hanteren? De UR wil met name weten welke universiteiten dit wel en welke dit niet doen.

7.Hoeveel bedragen de kosten van een taalcursus Nederlands? De UR stelt deze vraag om een beeld te krijgen van wat een buitenlandse student kwijt is aan het volgen van een bachelor aan de UT.

8.Wat wordt bedoeld met de door het college voorgestelde zin onder “Overwegende” in het concept-UR - advies “voor IDM (Industrial Design & Manufacturing) in de nieuwe opzet deze een volwaardige track binnen WB wordt en niet EER master studenten die Twente als home universiteit kiezen de “gewone” fee dienen te betalen;”?

9.In 2005 adviseerde de Universiteitsraad positief inzake hoge tuition fees voor niet-EER-studenten in '05-'06 op basis van het argument dat voor deze studenten niet de outputbekostiging van OCW meer wordt ontvangen; destijds een zakelijk gezien steekhoudende argumentatie. Naderhand is echter gebleken dat die maatregel pas in 2008 wordt ingevoerd en dus is nu bekend dat er sprake is van dubbele bekostiging. Het is bevreemdend dat deze situatie in het geheel niet geadresseerd wordt in uw voorgenomen besluit t.a.v. de vaststelling van het collegegeldtarief 2007-2008, waarin u ons advies vraagt.
De raad is van mening dat de niet-EER-student een te hoge fee heeft betaald en komend jaar gaat betalen, als we uitgaan van het wettelijke collegegeld. Een mogelijke conclusie

zou kunnen zijn: de '05 - '06 niet-EER-studenten ontvangen het reeds betaalde bovenwettelijke deel (€ 4704) terug, en de niet-EER-studenten '06-'07 betalen de wettelijke fee (€ 1519). De Universiteitsraad hecht er waarde aan om de redenering van het college in deze kwestie te vernemen.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter
Bijlage: Concept - advies Collegegeldtarieven


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad collegegeldtarieven 2007-2008


De Universiteitsraad

gezien:

- de eerdere CvB besluiten van de afgelopen jaren m.b.t. de vaststelling van de collegegeldtarieven in het algemeen en de tuition fees in het bijzonder;

-het besluit van het CvB van 19 december 2005 - na een positief advies van de Universiteitsraad - waarbij de collegegeldtarieven voor het academisch jaar 2006-2007 zijn vastgesteld;

- het voorgenomen besluit van het CvB van 11 april 2006 luidend:


“1. De collegegelden 2007-2008 worden als volgt vastgesteld:2007-2008

(tarief 2006-2007)

Wettelijk tarief voltijdse inschrijving (EER)

€ 1519,- (+index)

(€ 1519,-)

Duale inschrijving (EER)

€ 1519,- (+index)

(€ 1519,-)

Deeltijdse inschrijving (EER)

€ 1105,- (+index)

(€ 1105,-)

Extraneus (EER)

€ 918,- (+index)

(€ 918,-)

----------------------------------------------------------

---------------------

------------------------

Instellingstarief I :inschrijving bachelor
niet EER bèta (voltijd, deeltijd, duaal)€ 5000,-

(€ 1519,-)

Instellingstarief II: inschrijving bachelor
niet EER alfa/gamma (voltijd, deeltijd, duaal)


€ 3804,-

(€ 1519,-)

Instellingstarief III: bèta
masteropleiding,
voltijd, deeltijd, duaal,

(niet EER)
zie ook overgangsbepalingen

€ 8310,-

(€ 8150,)

Instellingstarief IV: alfa - gamma masteropleiding,
voltijd, deeltijd, duaal,

(niet EER)
zie ook overgangsbepalingen

€ 6320,-

(€ 6200,-)

Instellingstarief V:

- European Studies;
- Industrial Design & Manufacturing
(onderdeel van Mechanical Engineering) .

€ 4740,-
€ 8310,-


(€ 4650,-)
(€
5705,-)


2. Voor niet EER bachelor studenten die in het studiejaar 2006-2007 staan ingeschreven wordt de volgende overgangsregeling getroffen:

”Studenten die in het studiejaar 2006-2007 stonden ingeschreven voor een bacheloropleiding aan de UT worden in staat gesteld om de opleiding waarvoor men in het studiejaar 2006-2007 stond ingeschreven af te ronden tegen het wettelijke collegegeldtarief met dien verstande dat deze overgangsregeling geldt voor de termijn van de nominale studieduur + 1 jaar gerekend vanaf de eerste inschrijving voor die betreffende opleiding.

Indien studenten overstappen naar een andere bacheloropleiding dan waarvoor men in het studiejaar 2006-2007 stond ingeschreven, komt bovenstaande overgangsbepaling te vervallen”.

3. Dit voorgenomen besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Universiteitsraad.

4. De hoogte van de collegegelden UT 2007-2008 en de overgangsregeling worden opgenomen in de Inschrijvingsregeling UT 2007-2008 welke op zijn beurt wordt opgenomen in het Studentenstatuut UT”.


gehoord:

-de beraadslagingen.


overwegende dat:

- het College van Bestuur jaarlijks de collegegeldtarieven en de bijbehorende Inschrijvingsregeling dient vast te stellen. Reeds nu dient het collegegeldtarief voor het studiejaar 2007-2008 vastgesteld te worden. Immers m.n. internationale studenten oriënteren zich al in een zeer vroeg stadium over de studiemogelijkheden aan de UT;

- op dit moment nog niet kan worden gekomen met een al dan niet herziene Inschrijvingsregeling 2007-2008 i.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. de totstandkoming van de nieuwe Wet op Hoger Onderwijs en Onderzoek. Afhankelijk van de Besluit­vorming en het invoeringstraject zou vooral de invoering van de zgn. leerrechten van invloed kunnen zijn op de Inschrijvingsregeling 2007-2008;

- t.a.v. het wettelijke collegegeldtarief het beleid van de afgelopen jaren wordt gecontinueerd met toepassing van de wettelijke indexering;

- t.a.v. de hoogte van het tarief voor de niet EER master studenten het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet wordt gecontinueerd;

- t.a.v. de hoogte van het tarief voor de niet EER bachelor studenten om strategische – en marktoverwegingen wordt gekozen voor een lager bachelor tarief t.o.v. het mastertarief;

- het voorgenomen besluit in lijn is met de afstemming binnen het bestuur van de 3TU Graduate School n.a.v. de voorstellen van de Projectgroep Internationalisering 3TU;

- voor niet EER bachelor studenten die in het studiejaar 2006-2007 staan ingeschreven een overgangsregeling wordt getroffen;

- voor IDM (Industrial Design & Manufacturing) in de nieuwe opzet deze een volwaardige track binnen WB wordt en niet EER master studenten die Twente als home universiteit kiezen de ”gewone” fee dienen te betalen;

- de UR adviesrecht heeft t.a.v. het voorgenomen besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden.


besluit:

positief te adviseren t.a.v. het voorgenomen CvB besluit van 11 april 2006.