nieuwsbrief 2006-05-16

Nieuwsbrief UR mei 2006


De Universiteitsraadsleden, in deze verkiezingsweek gehuld in de “clubkleuren” van CC en UReka, hebben met het college tijdens de (korte) Universiteitsraadvergadering van 16 mei 2006 onder meer de volgende onderwerpen besproken:


Jaarplan Arbo- en milieubeleid 2006

De URaad heeft met het jaarplan ingestemd omdat het goed aansluit bij het beleid en de noodzakelijke concrete acties goed beschrijft.


Nota Instroom en doorstroom vrouwen in hogere WP- en OBP-functies

De URaad kan zich vinden in dit voorstel. Wel wil de raad alsnog geïnformeerd worden over de concrete streefcijfers voor de faculteiten en diensten. Op de vraag van Herman Poorthuis waarom er in het stuk zo weinig aandacht besteed is aan vrouwen in hogere OBP-functies, antwoordde het college dat voor die functies de beschikbaarheid van vrouwen een minder groot probleem is. Die streefcijfers zullen dus naar verwachting makkelijker haalbaar zijn.


De collegegeldtarieven 2007-2008

Namens de raad stelde Vic van Dijk de hoge collegegelden, ruim 6000 en 8000 Euro per jaar, voor niet-EER-studenten aan de orde. De UT krijgt nu immers dubbel voor hen betaald: de hoge collegegelden en, tot 2008, de normale rijksbekostiging per student. Is dit wettelijk toegestaan en wel “netjes” naar de betrokkenen? Flierman antwoordde dat de wet het toestaat en dat het ook elders gebruikelijk is. Het is dus een keuze en deze is afgestemd in 3TU-verband.

De URaad heeft na deze uitleg positief geadviseerd over de collegegeldtarieven.


Notitie Alumnibeleid en Fondsenwerving

In deze ter informatie toegezonden notitie werd gesproken over het afschaffen van subsidies aan Nederlandse studenten die naar het buitenland gaan. De UR heeft hier een aantal vragen over gesteld omdat niet geheel duidelijk was om welke subsidies het ging. De UR vreesde voor afschaffing van subsidies aan studiereizen en subsidies vanuit het Twente Mobilbity Fund. Gelukkig bleek van dit alles geen sprake, alleen subsidies vanuit het Universiteitsfonds aan individuele studenten die vanuit Nederland naar het buitenland willen, worden afgeschaft, vertelde Anne Flierman.


Kosten reorganisatieplannen

Herbert Wormeester vroeg of de kosten van de reorganisaties bij EWI en TNW, resp. 6 en 10 miljoen Euro, juist zijn. Van Ast antwoordde dat dit de maximale kosten zijn die de faculteiten hebben berekend. Het college denkt met een voorziening van 7 miljoen in de buurt van de werkelijke kosten te zitten. De vervolgvraag luidde of het creëren van een centrale voorziening voor ontslag e.d. het voor de faculteit niet onaantrekkelijk maakt om ontslag bedreigde medewerkers in dienst te houden. Van Ast antwoordde dat mogelijkheden tot herplaatsing en bijbehorende kosten wel degelijk zaken van overleg tussen college en decaan kunnen zijn.


5 M€ bezuiniging op dienstverlening.

Bij het vaststellen van de begroting 2006 heeft het college een bezuiniging van 5 M€ op de centrale dienstverlening aangekondigd, waarvan 1.2 M€ reeds is ingevuld door te schrappen in het vastgoedplan. Het college kondigde een discussienota aan over de bezuinigingsplannen voor de dienstverlening op de UT. Deze wordt ook op het UT-net gepubliceerd en in de junivergadering van de UR besproken.


Fair Trade

Naar aanleiding van de aanbesteding van warme dranken vroeg Job Gutteling naar het inkoopbeleid: is dit wel voldoende gericht op Fair Trade en duurzaamheid? Van Ast zegde toe in zijn algemeenheid hier meer aandacht aan te willen besteden. Concreet wordt bezien of ook Fair Trade koffie bij de aanbesteding kan worden betrokken en of op korte termijn het dubbelzijdig afdrukken bevorderd kan worden, onder meer door dit goedkoper te maken.


Bekendmaking uitslag URaadsverkiezingen: op vrijdag 19 mei 2006 om 17.00 uur in de hal van de Spiegel

De digitale stembus sluit op vrijdag 19 mei 2006, 12.00 uur!


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl