8. Brief UR Slotregularisatie

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-075

Fax


Datum

30 maart 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Slotregularisatie 2005Geacht college,


De Slotregularisatie 2005, km. FEZ/373.667/wr is een duidelijk andere in vergelijking met voorgaande slotregularisaties. Uw adviesvraag komt op een tijdstip waarop het financiële verslag nog niet aan ons ter informatie is aangeboden. Hierdoor is een zinvolle discussie over beleidsrijke onderwerpen mogelijk. Deze slotregularisatie wijkt ook af aangezien bijstellingen en correcties voor lonen en prijzen alsmede voor gestegen studentenaantallen, samen M€ 2.7 aan de CBE worden toegevoegd in plaats van doorsluizing naar de eenheden naar rato van hun aandeel. De correcties voor lonen en prijzen dekken (deels) de kostenstijgingen voor de faculteiten en diensten en de extra middelen voor onderwijs vormen een slechts gedeeltelijke compensatie van jaren kortingen op de onderwijsbudgetten van de faculteiten. De UR is van mening dat door het voorstel van het college tekorten bij de faculteiten onnodig met M€ 2.7 worden vergroot. Deze begrotingswijze leidt daarmee tot een verschuiving van decentrale middelen naar het creëren van centrale reserves. De UR is dan ook voornemens u te adviseren om deze middelen alsnog op de gebruikelijke wijze aan de decentrale eenheden toe te wijzen.


In punt 11 is sprake van een correctie voor jonge universiteiten. De UT is van vergelijkbare leeftijd als EUR, UM en KUB, en heeft zeker gezien haar SOC onderzoekscomponent een vergelijkbare historie. Waarom maakt de UT geen deel meer uit van deze groep?


In punt 19 is in de tekst en in de bijlage sprake van verschillende bedragen. De UR gaat er vanuit dat de M€ 50 toewijzing aan EWI in de tekst niet correct is.


Het CvB heeft een compensatie regeling afgesproken voor meerkosten interim decanen. De hoogte van deze meerkosten is echter in de orde van het jaarsalaris. Kan het college toelichten waar deze meerkosten door veroorzaakt worden?
De faculteit CTW heeft ook een interim decaan. Is hiervoor een vergelijkbare voorziening getroffen?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter