7. Brief UR 3TU master Construction Management Engineering

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-070

Fax


Datum

30 maart 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: 3TU master Construction Management & EngineeringGeacht college,Naar aanleiding van het voorstel om de 3TU masteropleiding Construction Management & Engineering in te stellen, gaat hierbij het concept - besluit. Omdat naar verwachting de adviezen van de Stuurgroep Onderwijs ten tijde van het overleg van 4 april 2006 nog niet alle beschikbaar zijn, is het de bedoeling dat de UR na het overleg het presidium mandateert een besluit te nemen op basis van deze adviezen.


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d. 15 maart 2006 (UR 06-055);

het concept-programma (Information Dossier) van de masteropleiding Construction Management & Engineering;

overwegende dat:

er nog extra aandacht dient te worden besteed aan de implementatie van de OLC en de inrichting van de kwaliteitszorg van de Master CM&E;

het grote belang van een goede afstemming met m.n. de “Bouw”-track van de Master Civil Engineering & Management, zoals bepleit door de OLC-CiT, door het College van Bestuur onderkend wordt;

er binnen de UT en in 3TU-verband draagvlak is voor de opleiding CM&E;

toekomstige studenten redelijkerwijs alleen per semester zullen kunnen switchen van studielocatie;

enkele passages in het rapport (zoals bijv. dat alle BSc studenten aan de UT voorzien worden van een laptop, blz. 28) een ietwat te rooskleurig beeld van de werkelijk schetsen;

gehoord:

de beraadslagingen;

besluit:

in te stemmen met de voorgestelde invoering van de 3TU masteropleiding Construction Management & Engineering.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

ir. T.M.J. Meijer

voorzitter