5. Brief UR notitie TVB Arbo en milieu

logo URaad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-085

Fax


Datum

30 maart 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbo en milieuGeacht college,


De voorliggende nota is in de commissievergadering op 21 maart jl. besproken en toegelicht. De notitie geeft een duidelijk overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle actoren op het gebied van arbo en milieu. De notitie sluit daarom goed aan bij de eerdere notitie “Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie” (kenmerk 353.853/PA&O, dd 18 september 2003) en is naar ons oordeel ook volledig.

De notitie geeft echter nog wel aanleiding tot de vraag welke decaan nu verantwoordelijk is voor welk onderzoeksinstituut, of althans waar deze toedeling is vastgelegd.


Derhalve komt de raad tot het volgende concept - besluit:


Concept – besluit Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

De Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbo en milieu, kenmerk 372.447/PA&O en 373.072/PA&O, dd 25 januari 2006;

De notitie “Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie”, kenmerk 353.853/PA&O, dd 18 september 2003;

overwegende dat:

De notitie een helder en compleet overzicht geeft van alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbo en milieu aan de UT;

gehoord:

de toezegging van het college om schriftelijk te zullen antwoorden op de vraag waar is vastgelegd welke decaan voor welk onderzoeksinstituut verantwoordelijk is;

besluit:

in te stemmen met de Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbo en milieu.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter