6. Brief+besluit UR Arbocontract

logo URaad

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-086

Fax


Datum

30 maart 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Contract ArbodienstverleningGeacht college,Het voorliggende contract tussen de Universiteit Twente en de Stichting Arbodienst Drienerlo (SAD) inzake de Arbodienstverlening is in de commissievergadering op 21 maart jl. besproken en toegelicht. Tijdens de bespreking zijn drie vragen gesteld die u nog schriftelijk zult beantwoorden. De vragen zijn:

- waarom is het contract voor de duur van één jaar, terwijl de intentie wordt uitgesproken om tot een contract voor onbepaalde tijd te komen? Welke voorwaarde wordt daar dan bij gesteld?

- welke definitie van "medewerkers van de UT" is in Artikel 1 lid 2. gebruikt? Enerzijds bepaalt dat het uiteindelijke aantal waarvoor verrekening zal plaatsvinden (in dit contract dus 2.718 medewerkers), maar anderzijds zou dat ook duidelijkheid kunnen verschaffen t.a.v. de vraag wie nu wel en wie niet van de diensten van de SAD gebruik kan maken.

- eerder heeft de Universiteitsraad er voor gepleit om in het protocol voor ziekteverzuim en re-integratie een moment op te nemen waarbij zowel de medewerker, de bedrijfsarts én de directe chef van de medewerker met elkaar overleggen over een re-integratieplan. In het contract wordt wel verwezen naar zo'n afstemmingsoverleg, maar het door de raad gewenste "driegesprek" vinden we niet terug. Waar is dat (idee) gebleven?

Om in te kunnen stemmen met het voorliggende contract zouden we graag zien dat een afspraak over het genoemde “driegesprek” in de tekst van het contract wordt opgenomen of dat daar separaat afspraken over worden vastgelegd. Een dergelijke toezegging van het college is in het concept besluit opgenomen (cursief gedrukt).


Derhalve komt de personeelsgeleding van de raad tot het volgende concept - besluit:


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad


De personeelsgeleding van de Universiteitsraad,

gezien:

Het contract over de arbodienstverlening door de Stichting Arbodienst Drienerlo (SAD) aan de Universiteit Twente (kenmerk 06EL0038IH, dd 15 februari 2006) en de begeleidende brief (kenmerk 373.508/PA&O , dd 3 maart 2006;

overwegende dat:

het contract alle duidelijkheid geeft over de arbodienstverlening, die door de SAD aan de UT verleend zal worden;
gehoord:

de toezegging van het college om alsnog, met de SAD, een regeling te treffen die het mogelijk maakt, indien de werknemer, leidinggevende of bedrijfsarts dit wenst om problemen bij de re-integratie zo veel mogelijk te voorkomen, een “driegesprek” te beleggen waarin de werknemer, de bedrijfsarts én de leidinggevende het re-integratieplan bespreken;

besluit:

in te stemmen met het contract over de arbodienstverlening door de Stichting Arbodienst Drienerlo (SAD) aan de Universiteit Twente.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad

ir. T.M.J. Meijer

voorzitter