nieuwsbrief 2006-04-04

Nieuwsbrief UR april 2006

UR 06 089


De belangrijkste onderwerpen van de Universiteitsraadsvergadering van 4 april 2006 waren:


Slotregularisatie 2005

Elk jaar komen er vanuit het ministerie nog nabetalingen: voor de begroting 2005 in totaal M€ 3.7 bijvoorbeeld compensatie van het Rijk voor gestegen prijzen en lonen. Het college heeft voorgesteld om deze middelen grotendeels centraal te reserveren voor uitgaven in de komende jaren, maar de URaad vond dat deze middelen verdeeld moeten worden over de eenheden waar de kosten worden gemaakt. Uiteindelijk kwamen college en URaad overeen om alleen het extra miljoen voor onderwijs (uit het “Paasakkoord”) over de faculteiten te verdelen.


Contract met de Stichting Arbodienst Drienerlo (SAD)

Vanwege de veranderde wetgeving wordt een nieuw contract voor één jaar aangegaan met de SAD. De intentie is om het contract volgend jaar voor een langere periode te verlengen. De URaad zou graag zien dat bij de start van de re-integratie van langdurig zieken een gesprek plaatsvindt tussen bedrijfsarts, betrokkene en leidinggevende. Het college heeft toegezegd dat zo’n gesprek op verzoek van één van de betrokkenen kan plaatsvinden.


Sanerings- en Reorganisatieplannen van de technische faculteiten.

Het college heeft het saneringsplan van CTW en de reorganisatieplannen van TNW en EWI goedgekeurd. In het overleg kwamen een paar faculteitsoverstijgende zaken aan de orde.
Het college heeft TNW de 2 miljoen extra toegezegd, die TNW voor zijn plan heeft gevraagd. De URaad wilde weten ten koste waarvan deze toezegging zou gaan. Het college antwoordde dat deze extra miljoenen voor de ontwikkeling van biomedisch en technisch geneeskundig onderzoek nodig zijn en op termijn gewoon zullen “indalen” in het verdeelmodel. Het gaat dus niet ten koste van anderen. Om vanaf 2008 geld hiervoor vrij te maken komt het college in juni met een uitgewerkt plan voor de bezuinigingstaakstelling van M€ 5 voor de ondersteunende activiteiten. Verder komt er ook ruimte door de vrijval van de centrale stimuleringsmiddelen in 2008 (eveneens ruim M€ 5), omdat de “portfolio analyse” wordt afgeschaft. Dat zullen onderdelen moeten zijn voor een aangepast verdeelmodel per 2008. In de begroting van 2007 zal rekening gehouden moeten worden met deze veranderingen.

Een tweede discussiepunt was het creëren van een reorganisatievoorziening op UT-niveau: is dit geen uitnodiging voor faculteiten om personeelsleden zo snel mogelijk op non-actief te zetten? Het college antwoordde dat elk individueel voorstel kritisch wordt bekeken en dat de faculteiten deze extra lasten niet kunnen dragen.

Omdat nader overleg in commissieverband voor meer helderheid moet zorgen, houdt de URaad een voorgenomen advies over deze twee punten aan.


Inbedding en indaling van de 3TU-hoogleraren (Centers of Excellence)

De URaad heeft het college gecomplimenteerd met het binnenhalen van de M€ 50 voor de 3TU-samenwerking en met de wijze waarop het geld wordt ingezet. Uit het gegeven overzicht blijkt dat dit geld en het natuurlijke verloop gebruikt worden om onderzoeksterreinen van een nieuw profiel en nieuwe mensen te voorzien. De vrees dat dit een nieuwe reorganisatiegolf door verdringing zou opleveren, blijkt ongegrond.


En verder...

De URaad zal instemmen met de nieuwe 3TU master Construction Management and Engineering, zodra het positief advies van de UMT-commissie Onderwijs binnen is. Er zijn wel een paar kanttekeningen gemaakt, zo zal deze nieuwe master goed moeten worden afgestemd met de “Bouw”-track van de bestaande master Civil Engineering & Management en er zal extra aandacht moeten worden besteed aan de implementatie van de opleidingscommissie en de inrichting van de kwaliteitszorg

Het besluit Elektronische LeerOmgeving (ELO) waarin staat dat het open source systeem Sakai door ITBE zal worden onderzocht en ontwikkeld, is besproken. Als Sakai blijkt te voldoen aan de eisen van de UT zal Sakai TeleTOP opvolgen. De URaad heeft gewezen op de noodzaak van afstemming in 3TU-verband en zal in commissieverband nog een aantal aspecten bespreken.

Vic van Dijk heeft namens UReka aan het College gevraagd om aandacht te geven aan het realiseren van extra werkplekken in en om de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek tijdens tentamenperioden. Tijdens de volgende tentamenperioden zou er voldoende ruimte moeten zijn voor studenten om rustig te kunnen studeren. Het college heeft toegezegd dit te zullen opnemen met de verantwoordelijken.


De kandidaten voor de URaadsverkiezingen in mei 2006 zijn bekend!
Bij het personeel heeft zich slechts één lijst aangemeld, die van de Campus Coalitie. Omdat er echter meer kandidaten (15) dan zetels (9) zijn, kunnen de personeelsleden stemmen op de kandidaat van hun voorkeur.
Bij de studenten is meer verkiezingsstrijd te verwachten: naast de zittende partijen UReka (15 kandidaten) en CC (11) heeft zich een nieuwe lijst met 2 kandidaten aangediend, die luistert naar de naam “Campussy”. De campuspolitiek hoopt binnenkort kennis te nemen van de ideeën van deze nieuwe groepering.


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl