11. Besluit Electronische Leeromgeving (ELO)

DIC-kenmerk: 373.713

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 1 maart 2006

(formulering ter vergadering vastgesteld)
8. Elektronische Leeromgeving (agendapunt 8)

Gezien: het ELO advies van de commissie Van de Wende

Overwegende:

ØDat er rond de huidige elektronische leeromgeving knelpunten bestaan ten aanzien van ontbrekende integratiemogelijkheden en gebrek aan flexibiliteit;

ØDat de studenten een toenemende behoefte hebben om de ELO te benutten voor studieactiviteiten buiten de eigen opleiding;

ØDat er geen goed uitgewerkte ICT architectuur is;

ØDat het onderwijskundig ontwerpparadigma van TeleTOP steeds meer gaat wringen met nieuwe onderwijsontwikkelingen en wensen;

ØDat bijna alle huidige webapplicaties, die ingezet worden ten behoeve van studenten, niet voldoen aan opkomende open specificaties en standaarden;

ØDat de nieuwe digitale leer- en werkomgeving moet voorzien in voldoende ondersteuning van de voor de UT-toekomst relevante onderwijsscenario’s;

ØDat op dit initiatief structurele samenwerking met onder andere de 3TU partners en Saxion ontwikkeld wordt;

ØDe instemming van de CCO met de door de adviescommissie vd Wende aangegeven richting;

besluit het College van Bestuur:

1.het advies van de commissie vd Wende over te nemen, en

2.het voorgestelde strategische R&D ELO-traject met een looptijd van 14 maanden te starten. ITBE dient dit uit te voeren in nauwe samenwerking met de opleidingen die gaan proefdraaien. Uitkomst van het traject is een analyse of het product Sakai, de ICT-architectuur (service oriented) en de beschikbare Sakai-componenten zo waardevol zijn als het lijkt;

3.dat de voor de UT relevante onderwijsvisie en de rol van ICT daarbinnen nader uitgewerkt dient te worden;

4.in dit traject de migratie-inspanning en uiteindelijk benodigde investering goed in kaart dient te worden gebracht;

5.de UT voor dit innovatieve traject de samenwerking met collega-instellingen, in bijzonder 3TU, zal zoeken, alsmede subsidiemogelijkheden om een deel van de voor deze innovatie benodigde investeringen te dekken.