4. Bericht van de voorzitter CvB

BERICHT VAN DE VOORZITTER CVB


De afgelopen twee dagen heeft het UMT (de wetenschappelijke directeuren, decanen en het college van bestuur) zijn halfjaarlijkse strategische bespreking gehad. De bijeenkomst had tot doel om de ingezette strategische beleidslijnen, zoals geformuleerd in het instellingsplan en de bestuurlijke agenda te herbevestigen, te preciseren en te prioriteren.


In een harmonieuze sfeer hebben we met elkaar een aantal conclusies getrokken over de strategische inzet voor de komende jaren en werkafspraken gemaakt voor de komende periode. Ook de rol en werkwijze van het UMT is daarbij besproken.


“De Universiteit Twente koestert haar drie pijlers “techniek, (bio) medisch en gedrag- en maatschappijwetenschappen”. Technologische ontwikkeling en haar maatschappelijke inbedding wordt gezien als het verbindende element tussen de pijlers. De komende periode zal er gewerkt worden aan sterkere verbindingen tussen de pijlers en het creëren van meer synergie. Binnen elke pijler zal er top onderzoek aanwezig moeten zijn op een of meer programmalijnen. Daarnaast zal er binnen elke pijler aandacht zijn voor onderzoek gericht op toepassingen in relatie met het regionale, nationale en internationale bedrijfsleven.

Er wordt naar gestreefd om binnen 5 jaar 10.000 studenten binnen de poorten te hebben. Uitgangspunt hierbij is het huidige palet aan opleidingen en het behoud van de kwaliteit en de kleinschaligheid van het huidige onderwijs. Door een vergroting van de marketing en sales inspanningen, de verbreding van opleidingen, specifieke aandacht voor de diversificatie van de potentiële studentenpopulatie zal deze doelstelling kostenefficiënt bereikt moeten worden.

De universiteit zal zich blijven profileren met haar ondernemende karakter en haar campus. De exploitatie van de campus zal sterker ter hand worden genomen zodat meerdere partijen zullen bijdragen aan een florerend voortbestaan. Tevens zal de universiteit haar profilering steviger ter hand nemen. Zeker nu we als zelfstandige instelling nadrukkelijker samenwerking zullen blijven zoeken in 3TU-verband en in de regio Noord-Oost Nederland. We zullen de komende periode ook gebruiken om de (inter-)nationale onderwijs en onderzoekssamenwerkingsverbanden met andere partijen te inventariseren en zonodig op termijn meer strategisch te institutionaliseren.

De universiteit zal veel aandacht blijven schenken aan de regionale verankering van de instelling, waarbij zowel de bijdrage van de instelling aan de verdere ontwikkeling van de regio, als de bijdrage van de regio aan de verdere ontwikkeling van de universiteit moeten worden geoptimaliseerd.”


Binnen het UMT zijn een aantal werkafspraken gemaakt:

over het proces om te komen tot meer synergie in de onderzoeksinspanningen, tussen de drie pijlers en binnen het (bio-) medisch veld en het onderwerp high tech ondernemerschap,

over het proces om te komen tot een optimalisering van de bedrijfsvoering, met het accent meer dingen samen en dus beter doen. Eerste concrete voorstellen worden nog voor de zomer ontwikkeld, een en ander in het kader van de M€ 5 bezuinigingsoperatie (2008) zoals eerder afgesproken,

over het proces van verdere strategieontwikkeling voor de periode na 2010 en,

over de uitgangspunten voor een model van financiële allocatie dat het bereiken van onze strategische doelen ondersteunt en een zekere mate van stabiliteit waarborgt.


Direct na de zomer zal er wederom een strategische UMT bijeenkomst gehouden worden en hopen we nadere uitwerkingen van een aantal strategische beslissingen te kunnen bespreken.


Enschede, 1 maart 2006

Anne Flierman

Voorzitter CvB