Actiepuntenlijst versie 2006-02-07

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 2006 – 02 - 07


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Convenant UR - OPUT - CvB over taakverdeling en procedures bij medezeggenschap.

vaststellen

presidium/ z.s.m.

Fl/ UR

2.

n.v.t.

Afspreken met CvB nieuw evaluatiemoment DU
Stavaza en deelname UT bespreken

informatie UR
stavaza DU

presidium / z.s.m.
O&O

Zijm/UR

3.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

Informatie UR

presidium / 2006

Fl

4.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB

informatie

Presidium/cvb

Fl./Zijm

5.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

Informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

6.

e-mail Schrama d.d.25 april 05

Compensatie UR (+OPUT) leden voor medezeggenschapswerk, info Kas de Vries/Geerten (UR 05- 111)en mail Dick d.d.11 nov.05

informatie

presidium / z.s.m.


Fl/ UR

7.

Overleg 15 nov 05

UR 05-286

Nieuwe WHOO, zodra wetsontwerp def. is, incl. adviezen, overleg met CvB.

informatie

Presidium/ z.s.m.

Fl.

8.

Agendaoverleg 22 nov. 05

Werkwijze UR – CvB, reactie CvB op schr voorstel UR (UR 05 – 285) toegezegd, incl UMT verslaglegging

informatie/ vaststellen tzt

Presidium/z.s.m

Fl.

9.

Inf. Overleg 2 nov 05 UR - CvB

Evaluatie do’s en don’ts UR – CvB

informatie

allen/ juni 06

UR+CvB

10.

Overleg 4 okt. 05

UR 05-199

Contract Stichting Arbodienst Drienerlo

(contract loopt af per 1 jan. 06, besprekingen lopen)

instemming UR

pers. geleding

cie P&S / april 2006


vA

11.

Overleg 07febr. 06

UR 06-028

Hoofdlijnen HRM beleid

instemming

Cie P&S/

2006

Fl.

12.

Overleg 15 nov. 05

UR 05 -286

Onderzoek CvB naar de mogelijkheid indicatieve normen voor UT taken op te stellen

Informatie

Cie P&S/tzt

Fl.

13.

?

Verplichte tijdregistratie (CvB meldt resultaten onderzoek VSNU)

informatie

cie P&S / ?

Fl.

14.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Sociaal Jaarverslag; eerste bespreking in commissie P&S

informatie

Cie P&S/ jan 06

Fl.

15.

Reorganisatie UT januari 2003

Evaluatie Reorganisatie Dienstverlening

Informatie UR

cie P&S /
“komende jaren” (IP)

Fl.

16.

Overleg 22 febr.05

UR 05 - 075

Onderzoek naar rokersruimten door CvB

UR 05 – 054 (aandachtspunten)

Informatie UR

cie P&S / voor zomer 2005

Fl.

17.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05

Instemming UR

Cie P&S / mei 06

Fl.

18.

Overleg 5 april 05

UR 05 - 120

Richtlijn BSA; al in enkele OER’s opgenomen? (alle FR's worden benaderd door Andrea en Robbert)

Instemming UR

Cie P&S / ?


Zijm

19.

Cie verg.F&V

7 nov 05

Algemeen beschikbaar stellen van computers de Horst, reactie CvB toegezegd

informatie

Cie P&S, F&V

Ast

20.

Overleg 5 april 05

UR 05 - 120

Algehele stavaza Technische Geneeskunde betreffende

- samenwerkingsovereenkomsten partners

- evaluatie opleiding

- bekostiging

- accreditatie master (is 1 sept. 05 aangevraagd, 370.654/jl)

Navraag bij FR TNW over instemmingsrecht op eindtermen TG (UR)

informatie/advies

Bespreking met betrokkenen in O&O, OLD wordt uitgenodigd

Cie O&O/ ?Zijm/UR

21.

Overleg 24 febr 04

UR 04-78

Nota Kwaliteitszorg, H van den Berg periodiek in O&O

PvA 28 febr. gereed. Checklist maken voor FR’s (actie UR)

Informeren naar (ontwikkeling van) UT-beleid

Cie O&O/?

Zijm

22.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Overleg 13 dec. 05

UR 05 -340

Overleg 07febr. 06

UR 06-028

Kwartaalrapportage voortgang 3TU,

Speciale aandacht voor invulling minors en Graduate School Twente (Contactpers UT in 3TU-overleg: Dick en Vic). Document 3 TU met o.a. Centers of Excellence tbv ministers naar UR. Notitie over impact voor UT door CvB toegezegd.

Informatie aan UR, ieder kwartaal: 1ste in febr.06

UR/ febr. 06

Fl.

23.

Verg.commissie O&O 1 nov 05

Taalbeleidsplan Engels , contact leggen met Sabine van Harten (docent Engels UT)

informatie

Cie O&O/

Zijm

24.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Onderzoek door CvB (roosterwerkgroep) naar flexibilisering verroostering.

informatie

Cie O&O/tzt

Zijm

25.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Notitie Internationalisering

informatie

Cie O&O/mei 06

Fl.

26.

Overleg 07febr.06

UR 06-028

Startnotities onderwijs, onderzoek

Informatie

Cie O&O/2006

Zijm

27.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Beurzenfonds t.b.v. niet – EER studenten

advies UR

Cie O&O+ F&V/

Voor zomer 2006

Fl.

28.

Overleg 07febr. 06

UR 06-028

Vastgoed: aanbesteding HOOC project (Aandachtspunten UR 03 - 183 en UR 04 – 366)

instemming UR

cie F&V / najaar 2006


vA

29.

Overleg 28 juni 05

UR 05 - 226

Het college zal in het kader van de begroting 2006 het werken met integrale onderwijsbegrotingen op facultair niveau stimuleren.


F&V

vA

30.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

F&V/ 2005-2006

vA

31.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

Informatie bij claimlijst begroting 2006

F&V/ nov-dec 2006

vA

32.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

F&V / herfst 2005

vA

33.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

CvB geeft inzicht in de omvang van de extra benodigde middelen alvorens het aantal premieplaatsen is teruggebracht tot het toegestane aantal per compartiment. I.o.m. het UMT wordt dit extra budget, t.l.v. reserves, tot een minimum beperkt.

begroting 2006

F&V/ december 2005

vA

34.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Resultaat afspraken over reorganisatieplannen 3 techn. faculteiten door CvB toegezegd+ duidelijkheid over het budgettaire meerjarenkader vanaf 2008

informatie UR

F&V/

maart/april 2006

vA.
Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord


Onderstreept de recent toegevoegde punten.