Brief UR besluit wijziging financiële regelingen Studentenstatuut

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-020

Fax


Datum

02 februari 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: besluit UR inzake wijziging financiële regelingen StudentenstatuutGeacht College,
In de interne vergadering van de Universiteitsraad van 31 januari 2006 heeft de UR onderstaand besluit genomen. De Raad acht het niet nodig in de komende overlegvergadering hierover met u nader van gedachten te wisselen, wel zal dit besluit toegevoegd worden aan de aandachtspunten van de overlegvergadering van 7 februari aanstaande.


De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d. 19 januari 2006 (UR 06-010);

Enkele wijzigingen in financiële Regelingen voor studenten;

overwegende dat:

De voorgestelde wijzigingen niet nadelig zijn ten opzichte van de huidige situatie;

De voorgestelde wijzigingen beter beschrijven wat oorspronkelijk bedoeld is;

gehoord:

De adviezen van de Werkgroep Afstudeer Regeling;

besluit:

in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter