verslag interne vergadering 2005-12-06

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Betreft: Verslag interne vergadering UR d.d. 6 december 2005


Aanwezig: CC: Brinkman (later), Gutteling, Houweling, D. Meijer (vz), Pol, Poorthuis, Van der Wal, Wormeester, IJzermans

UReka: Deetman (vz), Van Dijk, Hendriks, Hesselink, Hollman, Lippinkhof, Meijer

Griffie: Ribberink, Peijster (verslag)

Afwezig: Becht (m.k.)1. Opening 13.40 uur

Toegevoegd wordt agendapunt 8a 3TU master Sustainable Energy Technology.


2. Mededelingen

Ribberink geeft aan dat Jan Hesselink de fotograaf misschien nog langs komt om een foto te maken.


3. Verslag vergadering interne 2005-11-08 (UR 05-288)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Postlijst in- en externe post UR (UR 05-305)

Er zijn geen vragen of opmerkingen.


5. Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 24 november 2005 (UR 05-287)

De voorliggende actiepunten lijst is gewijzigd naar aanleiding van informatie uit het presidium. Verzoek aan de voorzitters van de commissies om informatie over wijzigingen aan Ribberink te sturen.


6. Verslag commissie Voorzitterschap UR (UR 05-314)

N. Meijer vraagt de leden om naar aanleiding van het verslag algemene opmerkingen aan haar door te geven. Zoals afgesproken zal de inhoudelijke discussie tijdens de evaluerende vergadering in februari plaatsvinden.

Wormeester merkt op dat hij de taken van de vice-voorzitter erg summier beschreven vindt.

Tevens merkt hij op dat een extern voorzitter vaak een ex-raadslid blijkt te zijn. Deze is vaak gebonden aan zijn interne positie, waardoor het uiteindelijk toch een interne medewerker is.

D. Meijer geeft aan dat bij de presentatie van het rapport aan externen het verslag iets completer gemaakt zou moeten worden. De UT situatie zou duidelijker beschreven moeten worden. Tevens moeten de voor- en nadelen van de fracties beter naar voren worden gebracht.

Deetman merkt op dat de cie. Voorzitterschap de opmerkingen verder uit zou kunnen werken in een tweede versie van het rapport.

D. Meijer geeft aan dat in de eerstvolgende presidiumvergadering de datum voor evaluatie vastgesteld zou kunnen worden.

N. Meijer vraagt of vanaf nu personen voorzichtig en vertrouwelijk gepolst kunnen worden voor de positie van extern voorzitter. D. Meijer geeft aan dat dit inderdaad het geval is.


7. Verlanglijstje 3TUM (UR 05-321)

De leden hebben geen nadere aanvullingen op het voorliggende lijstje.


8. Opzet communicatieplan commissie Zichtbaarheid (UR 05-303)

Er zijn geen verdere aanvullingen of opmerkingen. Er is een nieuwe vergadering van de commissie gepland. Een en ander wordt vervolgd!


8a. Master Sustainable Energy Technology (toegevoegd agendapunt)

D. Meijer merkt op dat R. van Dijk heeft gemeld dat er problemen zijn qua positieve advisering vanuit de OLC CT (haar in de soep!). Er is een gesprek gepland tussen FR, OLC en R. van Dijk waarin een en ander nader toegelicht en besproken wordt.

Afgesproken wordt dat de uitkomst van dit gesprek afgewacht wordt voordat de UR zijn definitieve besluit neemt. Eventueel kan in de overlegvergadering volgende week het besluit genomen worden.


9. Onderwijsjaarcirkel 2006-2007 (UR 05-296, 05-316)

De voorzitter geeft aan dat er een concept brief en besluit voorligt. Hij vraagt of er nog toelichting nodig is. Van Dijk merkt op dat hij vraagtekens plaatst bij het verplaatsen van de projectweek. De noodzaak van deze uitloopweek geldt slechts voor enkele opleidingen de overige opleidingen doen hier niets mee. Hierdoor wordt voor velen de vakantie een week later. Van der Wal licht enkele voordelen toe. Wormeester merkt op dat er hier sprake moet zijn van harmonisatie tussen organisatie en opleidingen. Hij mist eveneens de vaststelling van de minor verroostering. En merkt op dat verroostering in het laatste kwartiel niet voor alle opleidingen gelijk is. Van Dijk merkt op dat officieel alle opleidingen gelijk zijn qua verroostering maar dat dit in de praktijk inderdaad niet zo is. Tevens vraagt hij zich af waarom er vanuit de andere gremia geen problemen geconstateerd zijn. Er volgt nog enige discussie over de plaats van de projectweek in week 25 of 27. Hierna volgt stemming over "de projectweek voor of na de tentamenweken"

Voor tentamenweek (week 25) – 11 personen

Na tentamenweek (week 27) – 4 personen

D. Meijer geeft aan dat het hiermee een meerderheidsadvies wordt. Hollman zal het advies aanpassen en aanvullen met de diverse gemaakte opmerkingen. Afgesproken wordt dat hij tijdens de vergadering als woordvoerder zal fungeren.


10. Collegegeldtarieven en inschrijvingsregeling UT 2006-2007 (UR 05-304, 05-315)

De voorzitter geeft aan dat er een brief en besluit geformuleerd zijn waarin twee vragen opgenomen zijn. Hij merkt op dat in de begroting een bedrag van € 300.000,- gereserveerd is voor beurzen. Van Dijk vraagt of de UR hierop, gezien het studentenstatuut, eigenlijk geen instemming heeft. Ribberink geeft hierover nadere uitleg. Ze merkt op dat informatie hierover is toegevoegd aan het UR reglement.

Hollman zal voor dit punt eveneens als woordvoerder fungeren.


11. Nota Ziekteverzuimbeleid UT (UR 05-306, 05-312)

D. Meijer geeft aan dat hij vanochtend nog een concept besluit heeft gemaild. Hij merkt op dat er een lange periode zit tussen het verschijnen van de nota en het vaststellen ervan door de UR. Dit is mede veroorzaakt door bevoegdheidskwesties tussen OPUT en UR. Een en ander wordt nu schriftelijk vastgelegd in een convenant tussen OPUT en UR (zie brief UR 05-312). Voorgesteld is dat de UR over deze nota advies uitbrengt maar bij een volgende nota instemmingsrecht heeft. Hij vraagt of er nog vragen over de nota zijn. Ten aanzien van "het bespreekbaar maken van privé-activiteiten m.b.t. ziekteverzuim" wordt opgemerkt dat het voor de leidinggevende noodzakelijk lijkt, om voor de wijze waarop het bespreekbaar gemaakt wordt richting medewerker een cursus te volgen. Afgesproken wordt dit punt niet in het besluit maar wel in de brief op te nemen. Poorthuis zal de brief aanpassen en tijdens de vergadering als woordvoerder fungeren.


12. Digitale Universiteit, voortgangsrapportage (UR 05-298)

Opgemerkt wordt dat deze brief nog niet beschikbaar was tijdens de commissie vergadering en niet besproken is. Gutteling merkt op dat hetgeen in de brief beschreven staat hetzelfde is wat Zijm tijdens de vorige overlegvergadering heeft verteld.

Afgesproken wordt dit punt van de agenda af te halen.


13. TSM, stand van zaken

De voorzitter vraagt of er nog nieuwe informatie inzake TSM is.

Pol heeft een aantal vragen en opmerkingen (contract tussen UT-TSM?, positionering en postinitieel onderwijs). D. Meijer vraagt of Pol deze vragen kan verwoorden in een brief aan het college. Het punt blijft op de agenda en wordt geen schriftelijk rondvraagpunt.


14. Algemene gang van zaken (UR 05-307)

a. Bestuurlijke Agenda. Deze is nog steeds niet ontvangen. Dit zou 5 december gebeuren maar de aanleverdatum is wederom enkele dagen verschoven. De voorzitter verzoekt de fracties indien de URaad nog informatie vóór de overlegvergadering ontvangt deze intern te bespreken en eventuele vragen en opmerking mee te nemen naar de overlegvergadering.

b. Kennispark Twente. De voorzitter vraagt of dit punt besproken moet worden bij de algemene gang van zaken. Wormeester geeft aan het een beleidsarme notitie te vinden met veel kretologie en weinig inhoud. Wel gaat het om veel geld (M€ 5). Deetman heeft enkele vragen over de notitie. D. Meijer vraagt of hij deze op schrift kan stellen. Wormeester geeft nog enkele aanvullende opmerkingen. Deetman zal woordvoerder zijn.

c. Algemene gang van zaken. D. Meijer geeft aan dat er geen schriftelijke inbreng is voor dit punt. Indien de fracties specifieke of algemene punten willen bespreken met het CvB, dan kan dit.


15. Ontwerp Begroting 2006 (UR 05-311, 05-319, 05-323, 05-322, 05-329)

De voorzitter geeft aan dat er gistermiddag (05-12) een vergadering van de commissie F&V heeft plaatsgevonden. Er zijn 29 vragen besproken. Deze vragen en de antwoorden hierop volgen nog digitaal. Tevens volgt er een aangepaste versie van de ontwerp-Begroting 2006. D. Meijer heeft een lijstje met 'aandachtspunten' gemaakt (wordt uitgedeeld).

De voorzitter schorst de vergadering kort zodat de leden een kleine leespauze hebben.


Wormeester merkt op dat op de 29 geformuleerde vragen van het CvB (FEZ) de antwoorden ontvangen zijn. Toch blijven er diverse essentiële vragen onvoldoende beantwoord. De belangrijkste hieruit zijn de activiteiten en reserveringen in het kader van de bezuinigingen/reorganisatie bij diverse faculteiten en de activiteiten in het kader van het 3TU-proces. De conclusie kan getrokken worden dat 'het een puinhoop is'. Maar kan dit het nieuwe college aangerekend worden? Het CvB is goed bezig maar komt met het UMT niet tot duidelijke afspraken. Het CvB wil voor 1 januari de strategische keuzes vastgesteld hebben, daarna moeten de reorganisatieplannen vastgesteld worden. Meijer merkt op dat het centrale kader mist, er zijn geen richtlijnen. Men gebruikt voor de bezuinigingen alleen de kaasschaafmethode. Er staat M€ 17 geparkeerd in afwachting van de reorganisatieplannen. Pol geeft aan niet voor parkeren of uitstel te zijn. In juni zijn afspraken hierover met Zijm gemaakt. Het CvB moet snel met oplossingen komen. Eerst moet er duidelijkheid zijn. Wel moet duidelijk gemaakt worden dat deze situatie het CvB niet persoonlijk aangerekend wordt. Deetman geeft aan dat het een inhoudelijk advies moet zijn, niet negatief gesteld, maar dat er wel eerst duidelijkheid moet komen.

D. Meijer merkt op dat er nog tijd is om het besluit voor te bereiden. Tevens is er voor komende vrijdag nog een extra cie. F&V met Van Ast gepland. Afgesproken wordt een brief op te stellen waarin we duidelijk maken wat we willen. Wormeester geeft aan dat hierin 1 á 2 punten incl. toelichting moeten komen. De brief zal door de commissieleden F&V geformuleerd worden.

Wormeester is woordvoerder tijdens de overlegvergadering.


16. Voortgang 3TU proces

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn die in het kader van het 3TU proces gesteld moeten worden aan het CvB. Deetman geeft aan dat hij naar aanleiding van de Begrotingstekst een vraag heeft. Hij zal deze mondeling stellen. Van Dijk merkt op dat het college nog een notitie aan de UR zou zenden. Hij zal deze vraag stellen.


16. Schriftelijke rondvraag

D. Meijer vraagt of er nog schriftelijke rondvraagpunten in voorbereiding zijn.

Lippinkhof geeft aan een vraag namens de Centrale Bewonersraad inzake parkeervoorzieningen te hebben.

Verder zijn er geen schriftelijke rondvraagpunten.


17. Rondvraag

Lippinkhof verzoekt het presidium of de agenda en stukken van de presidiumvergadering aan alle leden verzonden kunnen worden. Dit zal in de toekomst gebeuren.

Hesselink meldt dat alle studenten een mail hebben ontvangen dat het per 1 januari 2006 verplicht is voor studenten om ingeschreven te staan bij een huisarts in de stad waar men ingeschreven staat. Dit is niet het geval. Zij zal hierover een mondelinge vraag stellen tijdens de overlegvergadering.

N. Meijer informeert of ze het goed heeft dat het vanaf nu mogelijk is om informeel kandidaten te polsen voor het voorzitterschap van de UR. Dit is inderdaad afgesproken.


18. Sluiting 15.50 uur