Evaluatie bijeenkomst UR d.d. 28 februari 2006

Agenda

1.Functioneren UR

a.Functionarissen

§Voorzitter + Vice-voorzitter

§Voorzitters commissies

b.Fracties

c.Presidium

d.Commissies

e.UR als geheel


2.Invulling voorzitterschap

/. Bijlage Eindrapport Commissie Voorzitterschap


3.Werkwijze UR

a.Inkorten cyclus

b.Indeling commissies


4.Zichtbaarheid UR

a.Ontwikkelen UR-agenda n.a.v. Werkplan Bestuurlijke Agenda

b.UT-nieuws


Input fracties

De input voor de evaluatie/discussie moet vóór 16 februari bij de griffie binnen zijn.

Deze input bestaat uit:

Een schriftelijke evaluatie van het functioneren van de UR, zoals aangegeven in Agendapunt 1

Concrete voorstellen m.b.t. het voorzitterschap en op welke termijn dit ingevoerd zou moeten worden

Eventuele aanzet voor de UR-agenda