Wijzigingen financiële Regelingen UT studenten 373.009/DiSC/KVN

Aan de Voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 8034

ons kenmerk

373.009/DiSC/KVN

fax

053-489 4638

Datum

19 januari 2006

e-mail

f.e.vanKlaveren@utwente.nl
Onderwerp

Enkele wijzigingen in financiële Regelingen voor studenten
Zoals met uw voorzitter besproken, zend ik u hierbij een tweetal relatief kleine door te voeren wijzigingen in enkele financiële regelingen voor studenten (regelingen zijn opgenomen in het Studentenstatuut UT)


1. Regeling Garantiebeurzen

De huidige tekst van artikel 2 sub a van de Regeling Garantiebeurzen luidt:


“De student dient te voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding waarvoor hij zich inschrijft;
in ieder geval dient hij niet deficiënt te zijn voor de vereiste vakken op het moment van de start van de opleiding”.

Hier is sprake van "niet deficiënt" zijn. Er is een aantal opleidingen dat toestaat dat studenten ingeschreven worden als ze wel deficiënt zijn (Natuur en Gezondheid i.p.v. Natuur en Techniek);
zij kunnen de deficiëntie opheffen gedurende de opleiding in het eerste jaar. Het is niet redelijk deze studenten te straffen door hen de garantiebeurs te onthouden als we ze zelf binnengehaald hebben. Voorgesteld wordt de
betreffende zinsnede te schrappen; de student dient uiteraard wel ingeschreven zijn.


De tekst luidt dan als volgt:

“De student dient te voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding waarvoor hij zich inschrijft”.


2. Stimuleringsregeling activisme voor niet-beursgerechtigden

De huidige tekst van artikel 1 van deze regeling luidt:


“Studenten die hun beursrechten uit de prestatiebeurs en/of tempobeurs hebben verbruikt en die dus nog uitsluitend over leenrechten bij de IBG beschikken, kunnen indien zij een van de daartoe aangewezen bestuursfuncties (studentenactivisme) hebben bekleed op de voet van de regeling Afstudeersteun UT in aanmerking komen voor financiële ondersteuning”.

In dit artikel 1 is sprake van "uitsluitend over leenrechten beschikken". Naar analogie van de regeling Afstudeersteun waarbij de student studiefinanciering dient te verbruiken om voor afstudeersteun in aanmerking te kunnen komen, zou de stimuleringsregeling aangevuld moeten worden met de bepaling dat men ook feitelijk gebruik maakt van de rechten (hoe minimaal ook).


De tekst luidt dan als volgt:

“Studenten die hun beursrechten uit de prestatiebeurs en/of tempobeurs hebben verbruikt en die nog uitsluitend over leenrechten bij de IBG beschikken en daarvan ook daadwerkelijk gebruik maken - inclusief een zogenaamde 0-lening - kunnen, indien zij één van de daartoe aangewezen bestuursfuncties (studentenactivisme) hebben bekleed op de voet van de regeling Afstudeersteun UT in aanmerking komen voor financiële ondersteuning”..

De Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA) en de Werkgroep Afstudeer Regelingen (WAR) hebben positief geadviseerd.


Het college vraagt uw instemming met deze wijzigingen.


Namens het College van Bestuur,
drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit


c.c. CVA

WAR

DiSC