Aandachtspunten 2006-02-07

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

07 februari 2006


Mededelingen

Het college deelt mede dat het studentenrestaurant binnenkort uit bezuinigingsoverwegingen in het weekend gesloten zal zijn. Het zal de UR nader informeren over de achtergrond van de bezoekers die in de afgelopen periode geregistreerd zijn (student/ promovendus of andere medewerker/ niet - UT er).


Wijziging financiële regelingen Studentenstatuut

(Besluit genomen in de interne UR vergadering van 31 januari 2006)

De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d. 19 januari 2006 (UR 06-010);

Enkele wijzigingen in financiële Regelingen voor studenten;

overwegende dat:

De voorgestelde wijzigingen niet nadelig zijn ten opzichte van de huidige situatie;

De voorgestelde wijzigingen beter beschrijven wat oorspronkelijk bedoeld is;

gehoord:

De adviezen van de Werkgroep Afstudeer Regeling;

besluit:

in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.


Verslag van de overlegvergadering van 13 december 2005

Naar aanleiding van het verslag zegt het college desgevraagd toe binnenkort te zullen reageren op de vraag van de UR naar de mogelijkheid van flexibele verroostering.


Startnotitie HRM beleid

Afgesproken is dat over een aantal maanden een aangescherpte versie van de startnotitie ter instemming aan de Raad wordt aangeboden, met uitwerkingen op een aantal punten.

Na vaststelling zal aan de decentrale eenheden worden gevraagd op welke wijze men invulling denkt te gaan geven aan dit beleid.


Werkplan Bestuurlijke Agenda (incl. Verwondernotitie)

Het college deelt de constatering van de UR ten aanzien van onder andere het belang van een uitstekende en flexibele ICT voorziening op de UT en een goede taalvaardigheid van docenten. Het zal met de door de Raad gemaakte opmerkingen rekening houden. Ook het mentoraat ziet het CvB als een wezenlijk aandachtspunt.

In de komende maanden zullen verschillende startnotities verschijnen - op het gebied van onderwijs, onderzoek en internationale groei - , de Bestuurlijke Agenda zal regelmatig worden geactualiseerd, aldus het college.


Voortgang 3 TU proces

- Het CvB zal in een notitie aangeven welke gevolgen de realisatie van de Centers of Excellence zal hebben voor de verschillende faculteiten op de UT. In april 2006 zal dit punt opnieuw in de overlegvergadering besproken worden.

- Naar aanleiding van een vraag daaromtrent meldt het CvB dat men in 3 TU verband uitgaat van gelijke personele tarieven voor de Centers of Excellence.

- In 2006 zal een overzicht verschijnen van alle leerstoelen op de 3 TU’s.

- Sprekend over eventuele rechtspersoonlijkheid van de Federatie meldt het CvB dat in 3 TU verband afgesproken is dat de primaire bevoegdheden – onderwijs en onderzoek (en dus ook de medezeggenschap daarbij) – bij de Colleges van Bestuur blijven berusten.

- Het college deelt de door de UR verwoorde zorg over het mogelijk vervagen van het unieke UT profiel door de samenwerking in 3 TU verband niet. Het zegt toe vast te houden aan het vastgestelde profiel van de UT (3 domeinen: natuur en techniek, gezondheid en gedrag & maatschappij). Niet al het onderzoek wordt in het proces ingebracht, ook regionaal gezien is het belangrijk een eigen gezicht te behouden, aldus het college.


Vastgoed, een update

Het college verwacht in het najaar de aanbesteding van het HOOC - project in de UR te kunnen bespreken.


Rondvraag

- Naar aanleiding van het ELO – advies meldt het college desgevraagd dat één van de pilots uitgevoerd zal worden en dat de eigen organisatie hierbij betrokken wordt.

- Gevraagd naar de reactie van het college op de verwachte reductie van het niveau van het wiskunde onderwijs op het VWO, spreekt het CvB de hoop uit dat de Tweede Kamer hiertegen zal ageren. Het CvB zal de ontwikkelingen op dit punt nauwgezet in de gaten houden en hier mogelijk in de Raad op terugkomen.