nieuwsbrief 2006-10-03

Nieuwsbrief Universiteitsraad 3 oktober 2006De belangrijkste onderwerpen die in het overleg van de URaad met het CvB besproken zijn, waren:


Naamswijziging van de faculteit BBT in “Faculteit Management en Bestuur”

Nu de faculteitsraad zich positief over de naamswijziging heeft uitgelaten, heeft de URaad ingestemd met de vermelding van deze naam in het Bestuur- en Beheersreglement (BBR) van de UT.


Eerste bespreking (Concept) Nota Onderwijsbeleid 2006-2010

Mening van de fracties over de nota, bij monde van de fractievoorzitters:

Pieter Stek meldde dat Campussy positief staat tegenover de nota, maar dat de gewenste pluriforme instroom van studenten onderwijs-op-maat noodzakelijk maakt. Als we studeren als begin van een carrière zien, moet de opleiding ook meer gericht zijn op het ontwikkelen van professionele vaardigheden dan nu het geval is.

Martijn van Andel vertolkte de mening van de Campus Coalitie door aan te geven dat de onderwijsnota niet alleen een opsomming moet zijn van alle wenselijkheden. Het college zal moeten aangeven wat UT-beleid is, welke UT-voorzieningen daarvoor worden geboden en wat aan de faculteiten en opleidingen wordt overgelaten. Daarbij zijn een tijdpad van invoering en de wijze van bekostiging en/of stimulering noodzakelijk.

Gillian Visschedijk zei aangenaam verrast te zijn door de UReka-punten in de nota, zoals de verbetering van de studiebegeleiding, het aanbieden van brede bachelor-opleidingen en het “bindend doceeradvies” (verbetering van doceerkwaliteit bij negatieve vakevaluaties). Studentonvriendelijke maatregelen als het bindend studieadvies, de “harde knip” en verplichte aanwezigheid bij colleges passen daar niet bij.

Het CvB, bij monde van rector Henk Zijm, is met de raad van mening dat het stuk een hoog ambitieniveau heeft en dat een, nog op te stellen, implementatiepad en bijbehorend bekostigingsplan zicht moeten bieden op de uitvoering. Verder wil hij de indruk wegnemen verschoolsing van de UT-opleidingen of terugdringen van het aantal contacturen na te streven. Wel wil het college het contact docent-student inzetten waar het nodig en effectief is, onder meer door meer van ICT gebruik te maken. Differentiatie in de begeleiding van studenten kan betekenen dat opleidingen voorwaarden stellen aan studenten van wie de studiesnelheid te zeer afneemt.


Aandachtspunt voor de decentrale raden en OLC’s: de rector heeft aangekondigd de decanen te vragen om de onderwijsnota ook decentraal te bespreken, bijvoorbeeld in het overleg tussen opleidingsdirecteur en OLC’s. Maak hierover afspraken! Ook de URaad is zeer geïnteresseerd in de mening van de decentrale raden


UR adviseert positief over het Octrooireglement

Van belang is dat dit octrooireglement geldt voor “eerste geldstroom onderzoek”. Bij externe opdrachtgevers worden hierover in de contracten met deze externe financiers afspraken gemaakt. Het advies betreft het opnemen van een deel van de regeling in het studentenstatuut. Het OPUT moet zich nog uitspreken over de rechten en plichten van het personeel die in de regeling worden vastgelegd.


Begrotingsbod 2007

In het begrotingsbod dat de faculteiten begin september hebben ontvangen is nog geen rekening gehouden met de effecten van “Prinsjesdag”. Voor het onderzoek pakken de kabinetsplannen gunstig uit: M€ 2.6 extra vanwege een hoger aantal tweede geldstroomplaatsen (uitbreiding van de zogenaamde “smart mix”) en ruim M€ 2 minder voor het onderwijs (gevolg van de overgang op BaMa). Per saldo is het verschil slechts 4 ton, reden voor het college om het uitgebrachte bod te handhaven.


Aandachtspunten voor de decentrale raden:

De 3 technische faculteiten moeten de bedragen die zij in 2007 uit de Centers of Excellence (circa M€ 3 in 2007) verwachten, opnemen in hun begroting.

Let erop dat er, als onderdeel van de facultaire begroting 2007, een onderwijsbegroting gemaakt wordt.

Geef advies over het jaarplan van de dienst of faculteit: dat moet een beleidsrijk verhaal achter de cijfers zijn!Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , waar ook de aandachtspunten en verslagen van UR-vergaderingen te vinden zijn

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl